Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om dess tillämpning
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2019
  Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening och protokollet i anslutning därtill
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2019
  Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om samarbete vid bekämpning av förorening av Östersjön som till följd av olycksfall förorsakats av olja och andra skadliga ämnen
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2019
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2019
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Slovenien upphör
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2019
  Lag om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2019
  Lag om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2019
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2019
  Lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2019
  Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i vattenförsörjningsprojektet på landsbygden i Nepal
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2019
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias skatteprogram
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2019
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2019
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2018
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ikraftträdande av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2018
  Statsrådets förordning om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2018
  Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2018
  Lag om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2018
  Statsrådets förordning om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2018
  Lag om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i IMSBC-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2018
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2018
  Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2018
  Statsrådets förordning om avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 68–69/2018 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2018
  Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2018
  Lag om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2018
  Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Zambia om Finlands stöd till Zambias stödprogram för mikroföretag, små och medelstora företag
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2018
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Ukraina om utveckling av undervisningssektorn i Ukraina
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2018
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2018
  Statsrådets förordning om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av den tredje fasen i det med Nepal ingångna avtalet om projektet för försörjning av vattenresurser i fjärrvästra Nepal
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2018
  Finansministeriets meddelande om det meddelande som Finland har gett med anslutning till utbyte av upplysningar enligt multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton på grund av artikel 28 stycke 6 i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2018
  Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.