Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III samt bilaga VII till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Östliga Republiken Uruguay av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Cypern av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2020
  Ministeriets meddelande om det multilaterala avtalet RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2020
  Ministeriets meddelande de multilaterala avtal M326 och M327 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M327 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M326 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2020
  Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2020
  Ministeriets meddelande om de multilaterala avtal RID 1/2020 och RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2020
  Ministeriets meddelande de multilaterala avtal M324 och M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2020
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2020
  Utrikesministeriets meddelande om publicering på annat sätt än i fördragsserien av bilagorna och protokollet till det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2020
  Statsrådets förordning om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2020
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2020
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga VI till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I, II och III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Mexiko om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2020
  Lag om avtalet med Mexiko om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2020
  Finansministeriets meddelande om utvidgning av det mellan de nordiska länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 25–26/1997) till att omfatta landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2020
  Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2020
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Malta upphör
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2020
  Statsrådets förordning om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt om ikraftträdande av lagen om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och av lagen om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2020
  Lag om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2020
  Lag om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2020
  Lag om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Bahrain om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2020
  Lag om avtalet med Bahrain om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2020
  Statsrådets förordning om avtalet mellan Finland, Lettland, Norge, Polen, Sverige och Ryssland om inrättandet av ett sekretariat för den nordliga dimensionens kulturpartnerskap
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2020
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M313 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2020
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för åren 2020–2023
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2020
  Lag om avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2019
  Statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2019
  Statsrådets förordning om avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande (EU SOFA)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2019
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2019
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i artikel 4 och 7 i avtalet om upprättande av Internationella jordbruksutvecklingsfonden
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2019
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i kapitel II-1, II-2, III och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt ändringar i vissa koder som anknyter till konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2019
  Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Lettland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.