Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2023
  Statsrådets förordning om ändringar i konventionen om vägtrafik
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2023
  Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändring av de stadgar som utgör bilaga till avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2023
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av ändringar i konventionen om vägtrafik
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2023
  Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2023
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilagorna 2 och 3 till avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2023
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om en förklaring som avgetts i samband med godkännandet av Europarådets i Rotterdam den 30 januari 2017 ingångna konvention om samproduktion av filmverk
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2023
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ändring av den förklaring som avgetts i samband med godkännandet av den i Strasbourg den 2 oktober 1992 ingångna europeiska konventionen om samproduktion av filmverk
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2023
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2023
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till konventionen mot dopning
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2023
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagorna till den internationella konventionen mot dopning
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2023
  Statsrådets förordning om beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2023
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2022
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av samförståndsavtalet om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg på Östersjön
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i bilagorna A och B till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande ändringar i 2011 års ESP-kod som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i den kod som anknyter till den
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Sydafrika av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2022
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Nepal om tredje fasen i Nepals program för utbildningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilagorna 1 och 4 till 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Etiopien om tekniskt stöd för kvalitetsförbättringsprogrammet för ökad jämlikhet inom undervisningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2022
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2022
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2022
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2022
  Statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2022
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2022
  Statsrådets förordning om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2022
  Lag om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2022
  Utrikesministeriets förordning om om avtalet om ändring av avtalet med Ukraina om utveckling av undervisningssektorn i Ukraina
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Zambia om Finlands stöd till för att stödja tillväxten av zambiska små och medelstora företag
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Republiken Sydafrika om Finlands stöd till det Sydafrikanska biovetenskapligt nätverk Sanbio Biofisa
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2022
  Utrikesministeriets förordning om ramavtalet med Ghana om projekt som finansieras genom det finansiella instrumentet för investeringsstöd till utvecklingsländer
 • Säädökset > Statsfördrag FördS 59/2022 Avtal mellan transport- och kommunikationsverket, Finlands civila luftfartsmyndighet bemyndigad av Republiken Finlands regering, och Transportstyrelsen, Sveriges civila luftfartsmyndighet bemyndigad av Konungariket Sveriges regering, om trafik över nationsgränserna
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Thailand om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2022
  Statsrådets förordning om bilagan om exportkontroll till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2022
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar i fråga om Sint Maarten
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Folkrepubliken Kina av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2022
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2022
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2022
  Statsrådets förordning om avtalet om ändring av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismen
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2022
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS-EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2022
  Lag om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Bulgarien om främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Polen om främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2022
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet M342 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2022
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av förordningen om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.