Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2022
  Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Konungariket Thailand av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Rumänien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2022
  Statsrådets förordning om ändring av i koden för transport av farligt gods till sjöss (IMDG-koden) i kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2022
  Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2022
  Utrikesministeriets meddelande om ändring av namnet på Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2022
  Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2022
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av OSPAR-kommissionen, upprättad under konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, som gäller grundande av havsskyddsområden
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2022
  Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar av de stadgar som utgör bilaga till avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2022
  Utrikesministeriets förordning om ramavtalet med Indonesien om projekt som finansieras genom det finansiella instrumentet för investeringsstöd till utvecklingsländer
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2022
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2022
  Statsrådets förordning om avtalet om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2022
  Lag om avtalet om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2022
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 12 och 20 § i lagen om sammankomster
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2022
  Lag om ändring av 12 och 20 § i lagen om sammankomster
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2022
  Statsrådets förordning om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2022
  Lag om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2022
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av den europeiska konventionen om våld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2022
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet om en enhetlig patentdomstol
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2022
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om en enhetlig patentdomstol och om tillämpning av avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2022
  Statsrådets förordning om avtalet om ändring för andra gången av överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2022
  Inrikesministeriets meddelande Uppsägning av den europeiska konventionen om våld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2022
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2022
  Statsrådets förordning om ändringar i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2022
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 6–7/2022 Överenskommelse mellan Republiken Finland och Japan om social trygghet
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2022
  Lag om överenskommelsen med Japan om social trygghet
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2022
  Statsrådets förordning om ändringarna i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2022
  Finansministeriets meddelande om ingående och ikraftträdande av arrangemanget mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna i enlighet med artikel 25 i det mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2022
  Lag om överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2022
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ändringar av tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete
 • Säädökset > Statsfördrag
  123/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  122/2021
  Lag om ändring av en lag om ändring av atomansvarighetslagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  121/2021
  Lag om ändring av atomansvarighetslagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  120/2021
  Lag om ändring av atomansvarighetslagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  119/2021
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om den förklaring som avgetts i samband med ratificeringen av det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
 • Säädökset > Statsfördrag
  118/2021
  Statsrådets förordning om det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
 • Säädökset > Statsfördrag
  117/2021
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
 • Säädökset > Statsfördrag
  116/2021
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
 • Säädökset > Statsfördrag
  115/2021
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om det förbehåll som gjorts och det meddelande som lämnats i samband med ratificeringen av det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins området
 • Säädökset > Statsfördrag
  114/2021
  Statsrådets förordning om det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
 • Säädökset > Statsfördrag
  113/2021
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
 • Säädökset > Statsfördrag
  112/2021
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
 • Säädökset > Statsfördrag
  111/2021
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
 • Säädökset > Statsfördrag
  110/2021
  Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna
 • Säädökset > Statsfördrag
  109/2021
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
 • Säädökset > Statsfördrag
  108/2021
  Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba
 • Säädökset > Statsfördrag
  107/2021
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.