Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Kina om inrättande av ett kinesiskt kulturcentrum i Finland
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Danmark om ändring av överenskommelsen om en kulturfond för Finland och Danmark
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2021
  Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter samt av förordningen om sättande i kraft av det fakultativa protokollet och om ikraftträdande av lagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2021
  Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2021
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i artikel 4, 6, 7 och 10 i avtalet om upprättande av Inter-nationella jordbruksutvecklingsfonden
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Estland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Islamiska republiken Pakistan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Malaysia av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Kroatien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Barbados av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2021
  Utrikesministeriets förordning om om sättande i kraft av avtalet med Kenya om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2021
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Vietnam om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2021
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om programstöd för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och vattenresurshantering i Kenyas landsbygdsområden
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2021
  Finansministeriets meddelande om ändring av tillämpning av artikel 12 i avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2021
  Statsrådets förordning om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2021
  Lag om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2021
  Lag om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2021
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2021
  Statsrådets förordning om ändring av överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2021
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2021
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen RID 1/2020, RID 2/2020 och RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2021
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2021
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Zambia om överföring av besittningsrätten till fastighet nummer F/377A/28/A1/B i Lusaka
 • Säädökset > Statsfördrag
  121/2020
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS-EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas
 • Säädökset > Statsfördrag
  120/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilagorna A och B till Stockholmkonventionen om långlivade organiska föroreningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  119/2020
  Statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
 • Säädökset > Statsfördrag
  118/2020
  Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Etiopien om tekniskt stöd för kvalitetsförbättringsprogrammet för ökad jämlikhet inom undervisningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  117/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  116/2020
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Republiken Slovakien upphör
 • Säädökset > Statsfördrag
  115/2020
  Ministeriets meddelande om ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  114/2020
  Ministeriets meddelande om ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  113/2020
  Statsrådets förordning om ändring av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
 • Säädökset > Statsfördrag
  112/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
 • Säädökset > Statsfördrag
  111/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Arabrepubliken Egypten av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  110/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Nepal om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i programmet för utbildningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  109/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om den fjärde fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  108/2020
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i 2011 års ESP-kod som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  107/2020
  Statsrådets förordning om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  106/2020
  Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  105/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  104/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  103/2020
  Justitieministeriets meddelande om avgivna förklaringar till Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
 • Säädökset > Statsfördrag
  102/2020
  Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
 • Säädökset > Statsfördrag
  101/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
 • Säädökset > Statsfördrag
  100/2020
  Statsrådets förordning om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.