Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2021
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Zambia om överföring av besittningsrätten till fastighet nummer F/377A/28/A1/B i Lusaka
 • Säädökset > Statsfördrag
  121/2020
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS-EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas
 • Säädökset > Statsfördrag
  120/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilagorna A och B till Stockholmkonventionen om långlivade organiska föroreningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  119/2020
  Statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
 • Säädökset > Statsfördrag
  118/2020
  Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Etiopien om tekniskt stöd för kvalitetsförbättringsprogrammet för ökad jämlikhet inom undervisningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  117/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  116/2020
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Republiken Slovakien upphör
 • Säädökset > Statsfördrag
  115/2020
  Ministeriets meddelande om ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  114/2020
  Ministeriets meddelande om ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  113/2020
  Statsrådets förordning om ändring av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
 • Säädökset > Statsfördrag
  112/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
 • Säädökset > Statsfördrag
  111/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Arabrepubliken Egypten av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  110/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Nepal om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i programmet för utbildningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  109/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om den fjärde fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  108/2020
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i 2011 års ESP-kod som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  107/2020
  Statsrådets förordning om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  106/2020
  Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  105/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  104/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  103/2020
  Justitieministeriets meddelande om avgivna förklaringar till Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
 • Säädökset > Statsfördrag
  102/2020
  Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
 • Säädökset > Statsfördrag
  101/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
 • Säädökset > Statsfördrag
  100/2020
  Statsrådets förordning om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  99/2020
  Justitieministeriets meddelande om avbrott i tillämpningen av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och regeringen för Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om utlämning för brott
 • Säädökset > Statsfördrag
  98/2020
  Statsrådets förordning om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Slovakien
 • Säädökset > Statsfördrag
  97/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Indonesien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  96/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Bosnien och Hercegovina av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  95/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  94/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Rumänien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2020
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen RID 1/2020, RID 2/2020 och RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2020
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen M324 – M327 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2020
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Tjeckiska republiken av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Korea av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Kazakstan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indonesien om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2020
  Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2020
  Lag om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2020
  Utrikesministeriets meddelande om en förklaring som avgetts i samband med godkännandet av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2020
  Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2020
  Lag om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet for undervisningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om underlättande av civil flygpersonals inresa
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2020
  Lag om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2020
  Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.