Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Mexiko om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2020
  Lag om avtalet med Mexiko om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2020
  Finansministeriets meddelande om utvidgning av det mellan de nordiska länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 25–26/1997) till att omfatta landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2020
  Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2020
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Malta upphör
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2020
  Statsrådets förordning om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt om ikraftträdande av lagen om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och av lagen om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2020
  Lag om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2020
  Lag om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2020
  Lag om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Bahrain om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2020
  Lag om avtalet med Bahrain om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2020
  Statsrådets förordning om avtalet mellan Finland, Lettland, Norge, Polen, Sverige och Ryssland om inrättandet av ett sekretariat för den nordliga dimensionens kulturpartnerskap
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2020
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M313 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2020
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för åren 2020–2023
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2020
  Lag om avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2019
  Statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2019
  Statsrådets förordning om avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande (EU SOFA)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2019
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2019
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i artikel 4 och 7 i avtalet om upprättande av Internationella jordbruksutvecklingsfonden
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2019
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i kapitel II-1, II-2, III och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt ändringar i vissa koder som anknyter till konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2019
  Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Lettland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Kanada av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2019
  Statsrådets förordning om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2019
  Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2019
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2019
  Lag om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2019
  Statsrådets förording Om befrielse från krav på visum för innehavare av algeriska diplomatpass
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2019
  Justitieministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen mellan Finlands regering och Polens regering om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2019
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2019
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2019
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2019
  Finansministeriets meddelande om avbrytande av tillämpningen av avtalen med vissa jurisdiktioner om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2019
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2019
  Statsrådets förordning om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2019
  Statsrådets förordning om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2019
  Lag om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2019
  Inrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen tillsatta permanenta internationella kommissionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2019
  Finansministeriets meddelande om ändring av tillämpning av artikel 12 i avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Ryska federationen av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Ukraina av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Indien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Konungariket Belgien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Förenade Arabemiraten av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2019
  Utrikesministeriets meddelande om ändringar i samarbetsprotokollet mellan Förentanationerna och Finland om upplåtande av resurser tillFörenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2019
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.