Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2018
  Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2018
  Lag om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2018
  Statsrådets förordning om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2018
  Lag om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i IMSBC-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2018
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2018
  Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2018
  Statsrådets förordning om avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 68–69/2018 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2018
  Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2018
  Lag om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2018
  Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Zambia om Finlands stöd till Zambias stödprogram för mikroföretag, små och medelstora företag
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2018
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Ukraina om utveckling av undervisningssektorn i Ukraina
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2018
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2018
  Statsrådets förordning om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av den tredje fasen i det med Nepal ingångna avtalet om projektet för försörjning av vattenresurser i fjärrvästra Nepal
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2018
  Finansministeriets meddelande om det meddelande som Finland har gett med anslutning till utbyte av upplysningar enligt multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton på grund av artikel 28 stycke 6 i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2018
  Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 51/2018 Protokoll mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2018
  Statsrådets förordning om Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2018
  Statsrådets förordning om upphävande av förordning om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2018
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2018
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2018
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2018
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Konungariket Nederländerna för Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar i fråga om Curaçao
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2018
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet mellan Finlands regering och Portugals regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2018
  Statsrådets förordning om avtalet med Kuba om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2018
  Lag om avtalet med Kuba om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2018
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i den kod som anknyter till den
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2018
  Lag om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om försäljning av lokaler i S:t Petersburg till Republiken Finlands regering
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2018
  Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Etiopien om Finlands tekniska stöd till ökad jämställdhet i programmet för förbättring av den allmänna utbildningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2018
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2018
  Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2018
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Etiopien om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.