Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2021
  Lag om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2021
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Slovenien om främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2021
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Lettland om främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2021
  Statsrådets förordning om ändring av bilagan om lastningsföreskrifter till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Ryska federationens transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2021
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i konventionen angående grundandet av en internationell organisation för legal metrologi
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Estland om främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2021
  Finansministeriets meddelande om det meddelande som har lämnats enligt artiklarna 12 och 13 i den Europeiska stadgan
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2021
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i stadgan
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2021
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2021
  Lag om ändring av strafflagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2021
  Lag om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2021
  Utrikesministeriets meddelande om det meddelande och den förklaring som lämnats i samband med anslutningen till det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2021
  Statsrådets förordning om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2021
  Lag om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2021
  Utrikesministeriets meddelande om det meddelande och den förklaring som lämnats i samband med anslutningen till konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2021
  Statsrådets förordning om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2021
  Lag om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2021
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruk och värdekedjor
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2021
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2021
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2021
  Justitieministeriets meddelande om de förklaringar som avgetts till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, sådan den lyder ändrad genom det andra tilläggsprotokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2021
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen i bilaga VII till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2021
  Ministeriets meddelande om ändring av ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet RID 6/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2021
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2021
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna om sättande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen M333 och M334 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2021
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring av den europeiska landskapskonventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Ungern av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Hellenska republiken av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2021
  Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2021
  Statsrådets förordning om avtalet med Republiken Korea om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2021
  Lag om avtalet med Republiken Korea om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2021
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Nepal om Hållbara vatten- och sanitetstjänster för alla -projektet
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2021
  Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2021
  Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Kina om inrättande av ett kinesiskt kulturcentrum i Finland
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Danmark om ändring av överenskommelsen om en kulturfond för Finland och Danmark
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2021
  Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter samt av förordningen om sättande i kraft av det fakultativa protokollet och om ikraftträdande av lagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2021
  Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2021
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i artikel 4, 6, 7 och 10 i avtalet om upprättande av Inter-nationella jordbruksutvecklingsfonden
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Estland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Islamiska republiken Pakistan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Malaysia av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Kroatien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.