Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

66 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2018
  Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (Utgiven: 11.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2018
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel (Utgiven: 9.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 22–24/2018 Multilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2018
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2018
  Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2018
  Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2018
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I, II och III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (Utgiven: 23.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2018
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Ukraina om utvecklandet av Ukrainska undervisningssektorn (Utgiven: 22.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2018
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av lagen om de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 15.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 15.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2018
  Finansministeriets meddelande om det meddelande som Finland har gett med anslutning till utbyte av land-för-land-rapporter på grund av artikel 28 stycke 6 i konventionen av ömsesidig handräckning i skatteärenden (Utgiven: 2.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2018
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändring av den förklaring som lämnats i samband med godkännandet av den i London den 13 februari 2004 antagna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (Utgiven: 21.2.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2018
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 21.2.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2018
  Statsrådets förordning om Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (Utgiven: 21.2.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2018
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i tillägg II till bilaga I och i tillägg I till bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen (Utgiven: 30.1.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2018
  Statsrådets förordning om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden (Utgiven: 23.1.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2018
  Lag om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden (Utgiven: 23.1.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2018
  Statsrådets förordning om ändring av bilagan till överenskommelsen med Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland (Utgiven: 19.1.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.