Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Revised Payment Services Directive – Access to Accounts Principle as a Means of Promoting Competition

Jokinen, Oskari

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Digitalisaatio muuttaa kiihtyvällä tahdilla ihmisten raha-asioiden hallintaa ja maksutapoja. Ilmiön seurauksena on syntynyt uudenlaisia pankkipalveluita, joita ovat esimerkiksi maksutoimeksianto- ja tilitietopalvelut. Näitä palveluita tarjoavat kolmannet palveluntarjoajat eivät tyypillisesti ole pankkeja. Vaikka tällaiset palveluntarjoajat kilpailevat perinteisten pankkien kanssa Euroopan maksupalvelumarkkinoilla, ovat ne myös riippuvaisia pankkien tarjoamasta infrastruktuurista ja datasta.

Tämä tutkielma keskittyy tarkastelemaan tammikuussa 2018 voimaan tulleen EU:n uuden maksupalveludirektiivin (PSD2) luomaa access to accounts -periaatetta. Yksi access to accounts -sääntöjen tärkeimmistä tavoitteista on lisätä kilpailua perinteisten pankkien ja uusien toimijoiden välillä markkinoille pääsyn esteitä poistamalla ja tasavertaisia kilpailuedellytyksiä luomalla. Access to accounts -sääntely velvoittaa pankkeja tarjoamaan kolmansille palveluntarjoajille pääsyn pankin asiakkaiden maksutilitietoihin sillä edellytyksellä, että kukin asiakas on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Koska kilpailun lisääminen on keskeinen osa PSD2:n tavoitteita, keskittyy tämä tutkielma arvioimaan access to accounts -sääntöjen tehokkuutta kilpailun näkökulmasta. Tutkielman ensimmäisellä puoliskolla esitellään access to accounts -sääntelykehys sekä arvioidaan yhtäläisyyksiä kilpailuoikeuden refusal to deal -doktriinin ja maksupalvelumarkkinoilla ennen PSD2:n voimaantuloa vallinneiden olosuhteiden välillä. Havaintona on, että maksutilitiedolla on useita olennaisen toimintaedellytyksen (essential facility) piirteitä, minkä vuoksi kilpailulle haitalliset refusal to deal -tilanteet ovat olleet mahdollisia EU:n maksupalvelumarkkinoilla ennen PSD2:n voimaantuloa. Tutkielman ensimmäisen osuuden pääasiallinen tutkimusmetodi on oikeusdogmatiikka.

Tutkielman toisella puoliskolla tarkastelu suuntautuu tulevaisuuteen ja käytetty tutkimusmetodi onkin lähimpänä oikeustaloustiedettä. Tämä osio pyrkii arvioimaan, kuinka tehokkaasti access to accounts -säännöt pystyvät estämään pankkien kilpailunvastaisia käytäntöjä. Tässä yhteydessä tuodaan esille sääntelyssä esiintyviä aukkoja ja arvioidaan kilpailuedellytysten tasavertaisuutta uudistusten jälkeen. Tarkastelu osoittaa, että vaikka PSD2:n access to accounts -säännöt ovat selkä harppaus eteenpäin, voivat pankit silti vastaisuudessakin kontrolloida maksutileille pääsyä tosiasiallisesti monella tapaa. Tästä syystä pelikenttää EU:n maksupalvelumarkkinoilla ei vielä PSD2:n myötä voida pitää tasaisena.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.