Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Lasten henkilötietojen suoja Euroopan unionissa – erityisesti esineiden internetin sovelluksissa

Koski, Saara

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 28.9.2017

Tiivistelmä

Esineiden internet on tuonut uudenlaisia haasteita lasten yksityisyyden sekä henkilötietojen suojan turvaamiselle. Erilaiset älylaitteet kykenevät niihin asennettujen sensoreiden, kameroiden ja mikrofonien välityksellä keräämään laajasti lapsia koskevia tietoja ja laitteiden lapsista keräämät tiedot voivat olla hyvinkin arkaluonteisia. Samanaikaisesti pilvipalveluun, johon älylaitteen tiedot tallentuvat, saattaa ajan kuluessa muodostua kattava lapsen tietoja sisältävä henkilörekisteri. Viime aikoina näihin lasten tietoja sisältäviin henkilörekistereihin on kohdistunut tietosuojaloukkauksia, jotka ovat nostaneet esiin kysymyksen lasten yksityisyyden sekä henkilötietojen suojan toteutumisesta.

Huoli lasten yksityisyydestä on kasvanut siitä huolimatta, että lasten oikeuksien toteutuminen on turvattu osana kansainvälisiä sopimusvelvoitteita. Näistä keskeisin on yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59-60/1991), joka sisältää keskeiset lasten oikeuksien tulkintaa ohjaavat periaatteet. Kuitenkaan EU:n tietosuojalainsäädännössä lasten erityistä asemaa ei ole tähän mennessä huomioitu lainkaan. Vasta huhtikuussa 2016 voimaan tulleessa Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) lapset on ensimmäisen kerran nähty itsenäisenä henkilöryhmänä Euroopan tietosuojalainsäädännön historiassa. Tietosuoja-asetus sisältää lasten henkilötietojen käsittelyä koskevia nimenomaisia säännöksiä, joiden kautta lasten erityisen suojelun tarve on pyritty ottamaan huomioon.

Tutkielmassa selvitetään lasten henkilötietojen käsittelylle asetettuja edellytyksiä EU:ssa. Tutkielman keskeisenä tavoitteena on tarkastella, millaisia haasteita esineiden internet tuo lasten yksityisyydelle sekä henkilötietojen suojalle. Haasteita lähestytään ensin tietosuoja-asetuksen mukaisten tietosuojaperiaatteiden näkökulmasta, minkä jälkeen keskitytään tarkastelemaan suostumuksen antamiseen, vastuun jakautumiseen sekä lapsen itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyvää problematiikkaa. Tarkoituksena on lapsen yksityisyyden toteutumisen haasteiden rinnalla tarkastella lisäksi esineiden internetin vaikutuksia lasten ja vanhempien väliseen oikeussuhteeseen. Lopuksi tutkielmassa siirrytään tarkastelemaan lasten henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn tehokkuutta ja riittävyyttä EU:ssa.

Tutkielmassa osoitetaan, ettei tietosuoja-asetuksen lapsen henkilötietojen suojaa koskevat nimenomaiset säännökset sellaisenaan ole riittävän tehokkaita lasten henkilötietojen suojaamisen välineitä. Sen sijaan tietosuoja-asetuksen mukaiset sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa koskevat periaatteet nähdään tutkimuksessa keskeisinä lasten henkilötietojen suojaamisen keinoina esineiden internetissä. Perinteisten tietosuojan turvaamisen keinojen ei sellaisenaan katsota soveltuvan esineiden internetin sovelluksiin, vaan päädytään siihen johtopäätökseen, että uusia esineiden internetiin sovellettavia tietosuojan toteuttamisen keinoja tulisi kehittää. Tulevaisuudessa lainsäätäjän olisi tietojen keräämiseen kohdistuvan sääntelyn sijaan siirryttävä yhä enenevissä määrin kohti lasten tietojen käyttöä koskevia rajoituksia. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.