Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Joukkolainanhaltijoiden edustajan asema – Edustussuhteen pysyvyys ja yksittäisen lainanhaltijan toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Fallström, Ben

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 29.6.2017

Tiivistelmä

Joukkolainajärjestelyä eli joukkolainan liikkeeseenlaskua voidaan kuvata lainajärjestelynä, jossa pääasiassa ammattimaiset sijoittajat tarjoavat vieraan pääoman ehtoista rahoitusta vaihdantakelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijalle. Joukkolainojen laajan jälkimarkkinakelpoisuuden takia joukkolainan hallinnointiin liittyvät riskit ovat kuitenkin suuret. Ratkaisuna hallinnointiin liittyvien oikeudellisten riskien minimoimiseen, transaktiokustannuksien vähentämiseen ja sijoittajasuojan lisäämiseen, on joukkolainanhaltijoiden edustajan käyttö joukkolainajärjestelyjen yhteydessä. Edustajan käytöllä pyritään etenkin sijoittajien kannalta helpottamaan lainaehtojen noudattamisen valvontaa, eräännyttämistoimien ja täytäntöönpanotoimien yhtenäisyyttä sekä lisäämään liikkeeseenlaskijan ja sijoittajien välistä neuvottelua ja yhdenvertaista kohtelua. Toisaalta edustajan käytöllä ehkäistään myös yksittäisten sijoittajien opportunistisia toimia, ja mahdollistetaan joukkolainaehtojen sujuvampi muuttaminen.

Joukkolainanhaltijoiden edustajan asema on kuitenkin ollut täysin sääntelemätön sekä kansallisella että EU -tasolla, eikä kotimaista oikeuskäytäntöä joukkolainanhaltijoiden edustajasta ole olemassa. Näin ollen joukkolainanhaltijoiden edustajan asema on perustunut pitkälti vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön ja sitä säänteleviin sopimusoikeuden yleisiin oppeihin. Sääntelyn puute ja epäselvä oikeustila ovat omiaan heikentämään joukkolainamarkkinoilla toimivien osapuolten oikeusturvaa joukkolainanhaltijoiden edustajaa käytettäessä. Selventämällä oikeustilaa voidaan lisätä joukkolainamarkkinoilla toimivien osapuolten luottamusta markkinoiden toimivuuteen.

Tutkielman tarkoituksena on joukkolainanhaltijoiden edustajan aseman pysyvyyteen liittyvien juridisten kysymyksien selvittäminen ja systematisointi Suomen voimassa olevan oikeuden mukaisesti. Tutkielman keskeisimpinä tutkimuskysymyksinä on selvittää, onko edustussuhde yksipuolisesti peruutettavissa yksittäisen joukkolainanhaltijan toimesta, ja ovatko joukkolainanhaltijat edustussuhteesta huolimatta oikeutettuja käyttämään heille kuuluvia velkojien oikeuksia. Tutkielmassa systematisoidaan nykyistä oikeustilaa tarkastelemalla joukkolainanhaltijoiden edustajan asemaa olemassa olevien edustusmuotojen kautta.

Punnittaessa edustussuhteen yleisten peruuttamista koskevien sääntöjen soveltuvuutta joukkolainanhaltijoiden edustajaan, törmätään väistämättä systeeminsisäisiin ongelmiin. Henkilön toimintakelpoisuuden rajoittaminen on katsottu toisinaan oikeustoimikelpoisuuden rajoittamiseksi ja liialliseksi sopimusvapauden väärinkäytöksi. Sopimusperusteisen oikeustoimikelpoisuuden rajoittamisen onkin sanottu olevan siviilioikeudelliseen oikeusjärjestelmään soveltumatonta, koska sillä kierretään pakottavan lainsäädännön alaisuuteen kuuluvia oikeudellisia instituutioita. Tutkielmassa esitetään näkökohtia mm. osapuolten sopimusvapauden liikkuma-alasta, jonka kartoittamiseen vaikuttavat etenkin pakottavan lainsäädännön asettamat rajoitukset, eri oikeushyvien välinen punninta ja yleisten oppien sisäiset jännitteet. Arvioinnissa on todettu joukkolainanhaltijoiden kollektiivisten intressien ja joukkolainamarkkinoilla toimivien osapuolten luottamuksen markkinoiden toimivuuteen puoltavan poikkeamista edustuksen peruuttamista koskevista pääsäännöistä. Lisäksi edustuksen todetaan olevan niin olennainen osa koko joukkolainajärjestelyä, että edustussuhteen yksipuolinen peruuttaminen vesittäisi koko järjestelyn tarkoituksen.

Tutkielmaa kirjoitettaessa valtiovarainministeriössä on ollut valmisteilla joukkolainanhaltijoiden edustajan asemaa koskeva erityislaki. Tulevan erityislainsäädännön mahdolliset vaikutukset nykyiseen oikeustilaan on pyritty soveltuvin osin huomioimaan tutkielmassa. Uusi lainsäädäntöhanke on kuitenkin pääosin dispositiivista lainsäädäntöä, joten nykytilan arviointi on korostetussa asemassa tutkielman kannalta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.