Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

YmVM 1/2012 vp - HE 15/2012 vp
Hallituksen esitys laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä maaliskuuta 2012 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ( HE 15/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio, ympäristöministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet:

  • työ- ja elinkeinoministeriö
  • Suomen Kuntaliitto
  • Ympäristöyritysten Liitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä toukokuuta 2012 voimaan tulevan jätelain eräiden velvoitteiden siirtymäaikoja koskevia säännöksiä. Samalla lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Jätelain säätämisen yhteydessä säädetyn ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan. Muutos koskee vireillä olevien ympäristölupahakemusten käsittelyssä sovellettavaa lakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti jätelain kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ehdotetut muutokset ovat teknisiä oikaisuja, voimaantulon yhtenäistämistä koskevia tarkennuksia sekä eräitä hallinnollisia helpotuksia. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Martti Korhonen/vas
vpj. Rakel Hiltunen/sd
jäs. Eeva-Johanna Eloranta/sd
Timo Heinonen/kok
Antti Kaikkonen/kesk
Pauli Kiuru/kok
Jukka Kärnä/sd
Jari Lindström/ps
Tapani Mäkinen/kok
Martti Mölsä/ps
Sirpa Paatero/sd
Sari Palm/kd
Anni Sinnemäki/vihr
Mirja Vehkaperä/kesk
Juha Väätäinen/ps
vjäs. Inkeri Kerola/kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.