Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

VaVM 23/2020 vp - HE 195/2020 vp 
Valtiovarainvaliokunta 
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi ( HE 195/2020 vp ): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut (etäkuuleminen): 

  • erityisasiantuntija  Antti  Sinkman  - valtiovarainministeriö
  • veroasiantuntija  Tiia  Hyysalo  - valtiovarainministeriö
  • johtava asiantuntija  Kari  Aaltonen  - Verohallinto

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • maa- ja metsätalousministeriö
  • Keskuskauppakamari
  • Suomen Yrittäjät ry
  • Veronmaksajain Keskusliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • työ- ja elinkeinoministeriö
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sekä maatilatalouden tuloverolakia siten, että kertapoisto- ja menojäännösrajoja korotetaan. Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisen irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nostettaisiin 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostettaisiin 3 600 euroon. Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta. Lisäksi ehdotetaan tuloverolaissa tarkoitetun metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston rajan nostamista 600 euroon. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna. Muutos kohdistuu voimassa olevan tuloverolain viittaussäännöksen täsmennykseen. 

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitystä on kannatettu laajasti. Valiokunta pitää esityksen tavoitteita kannatettavina, ja ehdotetut toimenpiteet vastaavat niille asetettuja tavoitteita hyvin. Muutokset poistosäännöksiin lisäävät verovelvollisten mahdollisuuksia jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenot tarkoituksenmukaisella tavalla ja ehkäisevät poistoerojen muodostumista kirjanpidon ja verotuksen poistamattomien hankintamenojen välille. Täten esitys vähentää verovelvollisten ja Verohallinnon hallinnollista taakkaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Valiokunta pitää muutosta kannatettavana. Mainittuja poistorajoja ei ole korotettu vuoden 2002 jälkeen, joten valiokunta pitää korotuksia tarpeellisina ja korotuksen määriä maltillisina.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin huomautettu, että esitetty muutos aiheuttaa viittaussäännöksen perusteella ristiriidan ehdotetun maatilatalouden ja metsätalouden kertapoiston euromäärien välillä. Esityksessä maatilatalouden tuloverolain 8 §:ään lisätään uusi 8 momentti, jonka mukaan maatilatalouden tuloverotuksessa enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. Metsätalouden kertapoiston raja esitetään puolestaan korotettavaksi 200 eurosta 600 euroon. Tämän vuoksi valiokunta esittää, että voimassa olevan tuloverolain 115 §:n 2 momentin viittaussäännöksestä poistetaan viittaus esitettyyn uuteen tuloverolain 8 §:n 8 momenttiin. Muilta osin valiokunnalla ei ole huomautettavaa.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

3. Tuloverolain 115 §:n muuttamisesta

115 §. Metsätalouden menojen jaksottaminen.

Säännöksestä poistetaan viittaus tuloverolain 8 §:n 8 momenttiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 195/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 195/2020 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 33 §:n muuttamisesta 

1. 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 898/2001, sekä 

lisätään 30 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1539/1992 ja 473/1998, uusi 5 momentti seuraavasti: 

30 § 


Enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. 

33 § 

Poiketen siitä, mitä 30 §:ssä säädetään, poistetaan verovelvollisen vaatiessa irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno kokonaisuudessaan sinä verovuonna, jona omaisuus on otettu käyttöön, jos käyttöomaisuuden: 


hankintameno on enintään 1 200 euroa ( pienhankinta ). 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna pienhankintana pidetään käyttöomaisuushyödykettä tai, jos useat käyttöomaisuushyödykkeet yhdessä muodostavat kiinteän kokonaisuuden, tällaista käyttöomaisuushyödykkeiden muodostamaa kokonaisuutta. Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 3 600 euroa. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 


2. 

Laki 

maatilatalouden tuloverolain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 718/1990, uusi 8 momentti seuraavasti: 

8 § 


Enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 


3. 

Laki 

tuloverolain 115 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 115 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 momentti laissa 896/2001, seuraavasti: 

115 § 

Metsätalouden menojen jaksottaminen 


Metsätalouteen liittyvien koneiden, kaluston ja laitteiden sekä rakennusten ja rakennelmien ja muiden hyödykkeiden hankintamenot vähennetään vuotuisina menojäännöksestä tehtävinä poistoina maatilatalouden tuloverolain 8 §:n 1—7 momentin ja 9—10 §:n säännösten mukaan. 

Enintään 600 euron suuruinen meno tai menojäännös saadaan poistaa kerralla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 


Helsingissä 20.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Johannes  Koskinen  /sd   

varapuheenjohtaja  Arto  Pirttilahti  /kesk   

jäsen  Anders  Adlercreutz  /r   

jäsen  Tarja  Filatov  /sd   

jäsen  Inka  Hopsu  /vihr   

jäsen  Vilhelm  Junnila  /ps   

jäsen  Heli  Järvinen  /vihr   

jäsen  Anneli  Kiljunen  /sd   

jäsen  Esko  Kiviranta  /kesk   

jäsen  Katri  Kulmuni  /kesk   

jäsen  Merja  Kyllönen  /vas   

jäsen  Pia  Lohikoski  /vas   

jäsen  Matias  Marttinen  /kok   

jäsen  Raimo  Piirainen  /sd   

jäsen  Sari  Sarkomaa  /kok   

jäsen  Pia  Viitanen  /sd   

jäsen  Ville  Vähämäki  /ps   

varajäsen  Lulu  Ranne  /ps   

varajäsen  Jussi  Wihonen  /ps   

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ilkka  Lahti  /   

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.