Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

VaVM 34/2009 vp - HE 118/2009 vp
Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2009 lähet­tänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ( HE 118/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan ­verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

  • neuvotteleva virkamies Jari Salokoski , valtiovarainministeriö
  • neuvotteleva virkamies Kari Valonen , maa- ja metsätalousministeriö
  • ylitarkastaja Riitta Kekäläinen , Verohallitus
  • johtaja Timo Sipilä , Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  • veroasiantuntija Satu Grekin , Suomen Yrittäjät ry

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet Keskuskauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ja Veronmaksajain Keskusliitto. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry ­ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin lisättäisiin väliaikaisesti säännös, jonka perusteella pellon luovuttamisesta syntyvät luovutusvoitot olisivat verovapaita. Vero­vapaus koskisi luonnollisen henkilön ja kuolinpesän vuosina 2009 ja 2010 tekemiä pellon luovutuksia ammattimaista maataloutta harjoittaville maatalousyrittäjille.

Lisäksi tuloverolain sukulaisille tapahtuvan luovutuksen verovapautta koskevaa säännöstä tarkennettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Euroopan ­yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun toimenpiteen valtiontukena. Lain voimaantuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tuloverolain väliaikainen muutos olisi voimassa vuoden 2010 loppuun ja sitä sovellettaisiin verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa.

Esitys liittyy vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lähisukulaisten välisiä maatilan kiinteän omaisuuden luovutuksia tuetaan tuloverotuksessa tuloverolain 48 §:n mukaisella luovutus­voiton verovapautta koskevalla säännöksellä. Verovapauden edellytyksenä on, että saajana on luovuttajana olevan henkilön rintaperillinen tai hänen sisaruksensa yksin tai puolisonsa kanssa ja että omaisuus on ollut 10 vuotta luovuttajan tai hänen ja toisen henkilön omistuksessa, jolta luovuttaja on saanut sen vastikkeettomasti. Verovapaus koskee myös henkilöyhtiön osuuden luovutusta samoin kuin vähintään 10 prosentin omistusosuuteen yhteisössä oikeuttavien yhteisön osakkeiden tai osuuksien luovutusta.

Hallituksen nyt esittämä väliaikainen vero­vapaus koskisi pellon luovutusta, ja se soveltuisi luovuttajana ja saajana olevan luonnollisen henkilön väliseen luovutukseen heidän keskinäisestä sukulaisuudestaan riippumatta. Verovapaus koskisi maaseutuhallinnon tietojärjestelmästä annetun lain mukaiseen peltolohkorekisteriin merkityn pellon luovutusta henkilölle, joka ­aktiivisesti itse omissa nimissään tai yhtymän nimissä harjoittaa maataloutta ja on saanut tai seuraavana vuonna saa Euroopan unionin suoria maataloustukia, luonnonhaittakorvausta, maa­talouden ympäristötukea tai kansallista tukea. Kytkennällä maatalouden tukiin varmistettaisiin se, että verovapaus kohdistuu myynteihin, joissa ostaja on aktiivinen maatalouden harjoittaja.

Esityksen mukaan on tarkoituksenmukaista muuttaa maatalouden tilarakennetta kasvattamalla tilakokoa ja parantamalla tilusrakennetta. Peltomaan siirtyminen maatalousyrittäjien omistukseen edistäisi pysyvästi suurempien ja kannattavampien tilakokonaisuuksien muodostumista.

Valiokunta yhtyy esityksen taustalla oleviin näkemyksiin Suomen maatalouden tilarakenteen kehittämistarpeista. Ehdotetulla toimen­piteellä voidaan valiokunnan arvion mukaan kannustaa passiivisia omistajia luovuttamaan peltomaitaan aktiiviviljelijöille ja siten edistää tilarakenteen kehittymistä tavoiteltuun suuntaan. Hallituksen esitykseen sisältyvät vaikutusarviot perustuvat oletukseen, että kauppojen määrä huojennuksen johdosta kaksinkertaistuisi. Valiokunta toteaa, että lakiehdotuksen peltokauppoja edistävää vaikutusta osaksi vähentää se, että epävarmuus lain lopullisesta sisällöstä on myös lykännyt maanomistajien myyntipäätöksiä. Tällaista vaikutusta on nyt käsillä olevan kaltaisten lainsäädäntömuutosten yhteydessä vaikea välttää. On kuitenkin toivottavaa, että lain voimaansaattamisen edellytyksenä oleva komission päätös asiaa koskevaan valtiontuki­ilmoitukseen saataisiin mahdollisimman pikaisesti.

Valiokunta toteaa lopuksi pitävänsä perusteltuna ja välttämättömänä, että verovapauden vastapainona lakiehdotukseen sisältyvin erityisin sanktiosäännöksin pyritään varmistamaan se, että luovutettu pelto säilyy viljelykäytössä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvalio­kunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muut­tamattomana.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Hannes Manninen /kesk
vpj. Kari Rajamäki /sd
jäs. Bjarne Kallis /kd
Kyösti Karjula /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Mikko Kuoppa /vas
Reijo Laitinen /sd
Mika Lintilä /kesk (osittain)
Olli Nepponen /kok
Tuija Nurmi /kok
Kirsi Ojansuu /vihr
Heikki A. Ollila /kok
Markku Rossi /kesk
Matti Saarinen /sd
Petri Salo /kok
Minna Sirnö /vas (osittain)
Pia Viitanen /sd
vjäs. Esko Ahonen /kesk (osittain)
Hanna-Leena Hemming /kok (osittain)
Matti Kauppila /vas (osittain)
Reijo Paajanen /kok (osittain)
Heli Paasio /sd
Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen

VASTALAUSE 1

Perustelut

Esityksessä pellon luovuttamisesta syntyvä luovutusvoitto olisi verovapaata. Verovapaus koskisi luonnollisen henkilön ja kuolinpesän vuosina 2009 ja 2010 tekemiä pellon luovutuksia am-mattimaista maataloutta harjoittaville maa­talousyrittäjille. Verovapautta perustellaan tilakoon kasvattamisella maataloudessa.

Sinällään tilakoon kasvattamiseen tähtäävät toimet ovat pitkällä aikavälillä perusteltuja. ­Sosialidemokraatit tukevat pitkän aikavälin ­pysyviä ja hyvin perusteltuja maatalouden tilakokoa kasvattavia toimia. Tämä kahden vuoden väliaikainen luovutusvoiton verovapaus ei mielestämme ole kuitenkaan kaikkien kannalta hyvä ratkaisu, eikä se edistä kestävällä tavalla taloudellisesti kannattavien tilakokojen syntymistä. Pellon myynnin verovapaudella hallitus jatkaa myös sitä veropolitiikkaa, jota se on harjoittanut koko vaalikauden ja joka rapauttaa koko veropohjaa vakavalla tavalla. Esitys jatkaa myös huolestuttavalla tavalla sitä linjaa, jolla jaetaan veroetuja, vaikka valtion­talouden tilanne edellyttäisi aivan päinvastaisia toimia. Pellon kahden vuoden myyntivoiton verovapaus vähentää valtion verotuloja 5 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009

Heli Paasio /sd
Pia Viitanen /sd
Kari Rajamäki /sd
Matti Saarinen /sd
Reijo Laitinen /sd
Tuula Väätäinen /sd

VASTALAUSE 2

Perustelut

Valiokunnan enemmistö on yhtynyt hallituksen esitykseen, että pellon luovutusvoitto tulisi väliaikaisesti verottomaksi.

Väliaikaista verovapautta perustellaan sillä, että olisi tarkoituksenmukaista suurentaa tila­kokoa ja saada vuokratut pellot siirtymään aktiivisesti maatilataloutta harjoittavien omistukseen. Hallituksen esityksestä ei kuitenkaan ilmene, mitä sitten tehdään, kun verovapauden päättymisestä on kulunut jonkin verran aikaa ja taas haluttaisiin edistää tilakoon kasvattamista ja vuokrapellon siirtymistä uudelle omistajalle. ­Pahimmillaan silloin pellon vuokralle antaneet jäävät odottamaan uutta verovapausjaksoa. Väliaikainen verovapaus murentaa myös vero­pohjaa, tässä tapauksessa menetys on noin 10 milj. euroa. Olisikin pitänyt selvittää muiden sellaisten keinojen käyttöä, joilla veropohjaa murentamatta voidaan pysyvästi edistää tilakoon kasvattamista.

Pääomatuloja verotetaan kevyesti ja pörssiin listautumattoman yrityksen osinko on tiettyjen edellytysten täyttyessä verotonta 90 000 euroon saakka, kun taas työmarkkinatuki joutuu vero­tetuksi pienuudestaan huolimatta. Vanhasen I ja II hallitus eivät ole puuttuneet näihin epäoikeudenmukaisuuksiin vaan ovat eri tavoin vähentäneet varallisuuden ja siitä syntyvien tulojen verotusta. Vanhasen I hallitus poisti varallisuus­veron. Vanhasen II hallitus poisti väliaikaisesti puun myyntituoton veron, ja nyt esitetään siis pellon luovutukselle verovapautta. Samoin yritysperintöjen verotusta on kevennetty niin, että perintöveroa maksavat lähinnä palkansaajat suhteellisen pienistäkin perinnöistä. Lisäksi suurten tulojen verotusta on kevennetty ja verotuksen painopistettä siirretään arvonlisäveroon ja kiinteistöveroon. Näin johdonmukaisesti heikennetään verotuksen tuloja tasaavaa vaikutusta ja yhä vähemmän veroa kannetaan maksukyvyn mukaan.

Pellon luovutusvoiton väliaikainen verottomuus ei ole rakennepoliittisesti perusteltu. Julkisen talouden rahoitusongelmien takia se on huono ratkaisu. Se ei myöskään ole oikeuden­mukaista.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009

Mikko Kuoppa /vas
Matti Kauppila /vas
Minna Sirnö /vas

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.