Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

VaVM 21/2005 vp - HE 85/2004 vp
Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta ( HE 85/2004 vp ).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan ­verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja Risto Sakki , valtiovarainministeriö
  • ylitarkastaja Leila Himanka , Verohallitus

Kirjallisen lausunnot ovat toimittaneet Gramex ry, Kopiosto ry ja Säveltäjäin Tekijänoikeus­toimisto Teosto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin käyttöalan laajentuessa sopimuslisensseihin perustuvien korvausten verottomuutta laajennettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen jälkeen, kun tekijänoikeuslakia koskevat muutokset on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä eräin vähäisin muutoksin.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on tehdä arvonlisäverolakiin ne säännösmuutokset, joihin tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta annettu hallituksen esitys HE 28/2004  vp antaa aiheen.

Eduskunta on hyväksynyt tekijänoikeuslakia koskeneen hallituksen esityksen muutettuna 5.10.2005 (EV 100/2005 vp ). Lakiesityksestä poistettiin mm. siinä ollut 25 i §:n 2 momentti.

Nyt käsiteltävänä olevassa arvonlisäverolain muutosesityksessä viitataan muun ohessa poistettuun lainkohtaan. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi, että arvonlisäverolain 45 §:n 3 momentista poistetaan siinä oleva viittaus tekijän­oikeuslain 25 i §:ään. Esitys voidaan muutoin hyväksyä hallituksen esittämässä muodossa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvalio­kunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 45 §:n 3 momentti muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus

45 §


Veroa ei myöskään suoriteta tekijänoikeus­lakiin perustuvan oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saadusta korvauksesta tekijänoikeuslain (poist.) 26, 26 a, 26 i tai 47 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, kun korvauksen saajana on tekijänoikeuden haltijoita edustava järjestö tai korvaus saadaan tällaiselta järjestöltä.


Voimaantulosäännös

(Kuten HE)


Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
vpj. Matti Ahde /sd
jäs. Christina Gestrin /r
Jyri Häkämies /kok
Kyösti Karjula /kesk
Jari Koskinen /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Maija-Liisa Lindqvist /kesk
Mika Lintilä /kesk (osittain)
Pekka Nousiainen /kesk
Iivo Polvi /vas
Markku Rossi /kesk
Matti Saarinen /sd
Anni Sinnemäki /vihr
Irja Tulonen /kok
Kari Uotila /vas
Jukka Vihriälä /kesk
vjäs. Eero Lämsä /kesk (osittain)
Maija Rask /sd
Sari Sarkomaa /kok
Pia Viitanen /sd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.