Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

VaVM 22/1999 vp - HE 112/1999 vp
Hallituksen esitys vuoden 1999 toiseksi lisäta­lousarvioksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 1999 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi edellä mainitun hallituksen esityksen HE 112/1999 vp.

Lisätalousarvioaloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä eduskunnan 11 päivänä marraskuuta 1999 valiokuntaan lähettämät lisätalousarvioaloitteet:

 • LTA 21/1999 vp Matti Kangas /vas Määrärahan osoittaminen valtatien 4 parantamiseen välillä Jyväskylä—Tikkakoski (31.24.77)
 • LTA 22/1999 vp Matti Kangas /vas Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Vaa­sa ­­­‐valtatien rakennushankkeeseen välille Multia—Ähtäri (31.24.77)
 • LTA 23/1999 vp Matti Kangas /vas Määrärahan osoittaminen tieosuuden Orivesi— Muurame parannustyöhön (31.24.77)
 • LTA 24/1999 vp Pekka Nousiainen /kesk Määrärahan osoittaminen Kauvonniemi— Kirjavala-maantien perusparantamiseen (31.24.21)
 • LTA 25/1999 vp Veijo Puhjo /vas ym. Sonera-yhtymä Oyj:n osakkeiden myyntiä koskevan valtuutuksen hylkääminen (31.99.88)
 • LTA 26/1999 vp Veijo Puhjo /vas Patria Industries Oyj:n osakkeiden myyntiä koskevan valtuutuksen hylkääminen (32.80)
 • LTA 27/1999 vp Veijo Puhjo /vas Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille (34.06.30)
 • LTA 28/1999 vp Antti Rantakangas /kesk Määrärahan osoittaminen valtatien 4 rakennustyöhön välillä Kempele—Haaransilta (Liminka) (31.24.77)
 • LTA 29/1999 vp Pentti Tiusanen /vas Määrärahan osoittaminen rantaradan jatkamiseen Helsingistä Kotkan kautta Venäjän rajalle (31.40.77)
 • LTA 30/1999 vp Raimo Vistbacka /ps Määrärahan osoittaminen Ulkomaalaisviraston toiminnan tehostamiseen (26.02.21)
 • LTA 31/1999 vp Raimo Vistbacka /ps Määrärahan osoittaminen perustienpitoon (31.24.21)
 • LTA 32/1999 vp Raimo Vistbacka /ps Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon (31.40.21)
 • LTA 33/1999 vp Raimo Vistbacka /ps Määrärahan osoittaminen virheellisesti maksettujen eläkkeiden takaisinperinnästä luopumiseen (33.19.60)
 • LTA 34/1999 vp Raimo Vistbacka /ps Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetun määrärahan vähentäminen (34.07.63)

Lausunnot

Tähän vuoden 1999 toista lisätalousarviota koskevaan mietintöön ei liity lausuntoja.

Jaostokäsittely

Asia on valmisteltu ja käsitelty asiayhteyden mukaisesti eri jaostoissa.

Yksityiskohtaiset perustelut

MENOT

Pääluokka 28

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ­HALLINNONALA

Hallituksen esityksen mukaan valtioneuvosto oikeutetaan päättämään sellaisista omistusjärjestelyistä, joiden seurauksena luovutaan valtion omistuksesta ja määräysvallasta Oy Edita Ab:ssa valtion yhtiön kolmasosan määrävähemmistö yhtiössä säilyttäen.

Hyväksyessään esityksen valtiovarainvaliokunta toteaa, että valtiovallan tehtävänä on sopimusjärjestelyin tai muutoin turvata viranomaisasiakirjojen saatavuus kaikissa olosuhteissa.

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

51. Vesivarojen käyttö ja hoito

77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v)

Hallituksen esityksen mukaan valtion osuus Turun seudun, erityisesti Raision ja Naantalin, poikkeusolojen vedenhankinnan turvaamiseksi tarvittavan vesihuoltohankkeen kokonaiskustannuksista olisi 1 500 000 mk. Saadun selvityksen mukaan työkustannusten osuus olisi kuitenkin 3 500 000 mk. Valtiovarainvaliokunta viittaa valtioneuvoston päätökseen (976/1985, muut. 889/1995) ja katsoo, että hankkeen toteutumisen ja töiden nopean käynnistämisen varmistamiseksi valtion osuuden hankkeen kustannuksista tulee olla 3 500 000 mk. Momentin määräraha ei muutu, vaan valtion osuuden jäljelle jäävä 2 000 000 mk:n osuus rahoitetaan keskeneräisiin hankkeisiin osoitettavista määrärahoista.

Pääluokka 31

LIIKENNEMINISTERIÖN ­HALLINNONALA

Eduskunta on useissa eri yhteyksissä katsonut, että valtion omaisuuden myyntituloja on suunnattava myös liikenneinfrastruktuurin rahoitukseen. Ratojen kunnon heikkeneminen on toistaiseksi saatu pysähtymään lähinnä lisätalousar­vioissa osoitettujen määrärahojen turvin. Tieverkon osalta nykyisellä rahoituksella voidaan turvata vain päätieverkon kunto, mutta alempiasteisen tieverkon kunto rappeutuu. Jatkossa teiden kuntoon saattaminen tulee aiheuttamaan yhteiskunnalle erittäin suuria kustannuksia. Teiden kunto heikentää myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Valtakunnallinen rakennekehitys ja liikennemäärien kasvu edellyttävät myös uusien kehittämishankkeiden käynnistämistä. Koko liikenneinfrastruktuurin taso tulee arvioitavaksi ensi vuotta koskevan talousarvioesityksen yhteydessä.

Pääluokka 32

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Valtiovarainvaliokunta käsittelee tässä mietinnössään Sonera-yhtymä Oyj:n osakkeiden myynnistä saatavien tulojen käyttöä tämän pääluokan lisäksi myös pääluokassa 36, jossa hallitus ehdottaa, että valtaosa myyntituloista käytetään valtionvelan nettokuoletuksiin. Tässä pääluokassa ehdotetaan momentille 32.70.89 myönnettäväksi 250 milj. markkaa käytettäväksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääoman maksamiseen ja muuhun oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen yhtiössä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnan yleinen tavoite on oman pääoman ehtoisen rahoituksen kohdistaminen yritysrahoituksen ongelma-alueisiin.

Valtion budjettipolitiikan kokonaisuuden kannalta on valiokunnan mielestä perusteltua käyttää Sonera-Yhtymä Oyj:n osakkeiden myynnistä saatuja tuloja pääasiallisesti valtionvelan lyhentämiseen. Valtiovarainvaliokunta pitää myös tärkeänä monipuoliseen osaamiseen perustuvan elinkeinorakenteen vahvistamista ja laajentamista.

Alueellisesti olisi kehitystä pääkaupunkiseudun lisäksi vahvistettava talous- ja aluerakenteessa sekä lisättävä alueellista osaamista niiden vaikutuspiirissä. Tulevaisuudessa kehitystä tulee edelleen tukea koulutuksen avulla sekä vahvistamalla erityisesti Tekesin, TE-keskusten, alueellisten pääomasijoitusyhtiöiden, osaamiskeskusohjelman ja maakunnallisten kehittämisvarojen käyttö- ja toimintamahdollisuuksia. Tuotteistamista ja kansainvälistämistä tulee myös parantaa aluetasolla esimerkiksi Tekesin, Sitran, Finpron, Finnveran, Suomen Akatemian ja Keksintösäätiön keskinäisessä yhteistyössä. Valiokunta pitää saatujen hyvien tulosten perusteella tärkeänä julkisen rahoituksen kasvun jatkamista sekä uuden yrittäjyyden vahvistamista erityisesti tietointensiivisen talouden kasvualoilla.

80. Rakennepolitiikka

Käsiteltävänä olevan lisätalousarvioesityksen mukaan valtioneuvosto voi päättää sellaisista omistusjärjestelyistä, joiden seurauksena luovutaan valtion kahden kolmanneksen määräenemmistöasemasta Patria Industries Oyj:ssä kuitenkin määräysvalta säilyttäen. Valiokunta pitää tärkeänä, että valtion omistusosuus säilyy yli viidessäkymmenessä prosentissa.

Pääluokka 35

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Ympäristön suojelu

77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille ehdotetaan 1,5 miljoonan markan lisäystä Virolahden—Haminan siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeen toteuttamiseen. Hanke edistää Kaakkois-Suomen vesihuoltoa ja on tärkeä myös Suomenlahden suojelun kannalta. Työn kokonaiskustannusarvio on 13,4 milj. markkaa, josta valtion osuus on 7 milj. markkaa. On tärkeää, että hankkeen aloitus pääsee pikaisesti käyntiin. Valiokunta katsoo, että tämäntapaisissa hankkeissa olisi kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa käyttää kokonaisrahoitusmallia, jossa useampivuotiselle hankkeelle myönnetään kerralla sen edellyttämä rahoitus.

30. Asumisen edistäminen

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Asumistukea saavien määrä ei ole vähentynyt samassa suhteessa työllisyyden paranemisen kanssa. Tämä johtuu asumistukea saavien opiskelijaruokakuntien määrän kasvusta sekä siitä, että pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole alentunut samalla tavalla kuin työttömien määrä yleensä. Momentille ehdotetaan nyt 400 miljoonan markan lisäystä. Valiokunta katsoo, että tulevia talousarvioita laadittaessa tulisi tarkemmin ar­vioida asumistukeen tarvittavan määrärahan riittävyys ottaen huomioon mm. työttömyyden rakenteessa nähtävissä oleva kehitys.

Pääluokka 36

VALTIONVELKA

06. Valtionvelan kuoletukset

Lisätalousarvioesityksen ylijäämä ennen velan nettokuoletuksia on 18 484 milj. markkaa. Nettokuoletusten kokonaismäärä on 19 735 milj. markkaa vuonna 1999.

Mahdollisuus edellä sanotun suuruisiin valtionvelan nettokuoletuksiin on valtaosin seu­rausta siitä, että valtion omistamien osakkeiden myyntituloihin on merkitty 18 550 milj. markan lisäys Sonera-yhtymä Oyj:n osakkeiden myynnistä.

Valtiovarainvaliokunnan käsityksen mukaan hallituksen on syytä hahmotella entistä jäntevämmin noudatettavan yksityistämis- ja sijoituspolitiikan suuntaviivat ja toteuttamistavat. Tässä yhteydessä on syytä selkiyttää yksityistämistulojen hallinnointia ja tutkia esimerkiksi erityisen rahastointimallin käyttökelpoisuus ja tarkoituksenmukaisuus kansainvälisen mallin mukaisesti myös Suomessa. Tällöin saattaisi olla mahdollisuus nykyistä paremmin harkita yksityistämistulojen käyttöä kokonaisuudessaan ja erityisesti suhteessa noudatettavaan velanhoitopolitiikkaan. Valiokunnan mielestä tällöin olisi mahdollista harkita myös nykyistä paremmin myyntiin tulevien valtion omaisuuserien suuruus.

YHTEENVETO

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetaan tuloihin yhteensä 20 321 987 000 markan ja menoihin yhteensä 20 322 388 000 markan lisäystä. Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tulot ja menot alkuperäinen talousarvio huomioon ottaen seuraavat:

 • tulot 213 052 667 000 markkaa
 • menot 213 051 771 300 markkaa

Tällä lisätalousarviolla muutettu talousarvion taulukko olisi siten 895 700 markkaa ylijäämäinen.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta kohdin hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta kunnioittaen ehdottaa,

että ehdotus vuoden 1999 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään edellä esitetyin tavoin,

että lisätaousarvioaloitteet LTA 21—34/1999 vp hylätään,

että eduskunta päättää julkaista tämän lisätalousarvion Suomen säädöskokoelmassa ja

että lisätalousarviota sovelletaan 7 päivästä joulukuuta 1999 alkaen.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1999

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Maria Kaisa Aula /kesk
vpj. Kari Rajamäki /sd
jäs. Janina Andersson /vihr (osittain)
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Jorma Huuhtanen /kesk
Timo Ihamäki /kok
Seppo Kääriäinen /kesk
Reijo Laitinen /sd
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Tuija Nurmi /kok
Mauri Pekkarinen /kesk
Virpa Puisto /sd (osittain)
Ola Rosendahl /r
Matti Saarinen /sd
Sakari Smeds /skl (osittain)
Irja Tulonen /kok (osittain)
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Kari Uotila /vas
Jukka Vihriälä /kesk
Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Ulla Anttila /vihr (osittain)
Ulla Juurola /sd (osittain)
Bjarne Kallis /skl (osittain)
Kari Kantalainen /kok
Markku Laukkanen /kesk

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.