Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

VaVM 70/1998 vp - HE 282/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä tammikuuta 1999 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi verohallintolain 13 §:n muuttamisesta (HE 282/1998 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

  • neuvotteleva virkamies Erkki Laanterä , valtiovarainministeriö
  • ylitarkastaja Markku Mertala , Verohallitus.

Suomen Kuntaliitto on lähettänyt asian johdosta kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Verotuksen toimittaa verovirasto. Veroviraston virka-alueen määrää valtioneuvosto. Verovirastojen virka-alueiden rajat noudattavat nykyisin maakunnan liittojen rajoja. Vuoden 1999 alusta kahdeksan kuntaa siirtyi toisen veroviraston virka-alueelle.

Hallitus ehdottaa veronhallintolakia muutettavaksi siten, että verohallitus voisi määrätä, mikä verovirasto toimittaa verotuksen ja mikä verotuksen oikaisulautakunta on toimivaltainen edellä mainitun kaltaisissa tapauksissa, joissa kunta tai sen osa on siirtynyt toisen veroviraston virka-alueelle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä.

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Mauri Pekkarinen /kesk
jäs. Kirsti Ala-Harja /kok
Ulla Anttila /vihr
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Timo Ihamäki /kok
Heikki Järvenpää /kok
Bjarne Kallis /skl
Timo Laaksonen /vas
Reijo Laitinen /sd
Markku Lehtosaari /kesk
Mats Nyby /sd
Arja Ojala /sd
Jukka Roos /sd
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Jukka Vihriälä /kesk
Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Arto Lapiolahti /sd
Raimo Liikkanen /kesk
Matti Saarinen /sd
Markku Vuorensola /kesk

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.