Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TyVM 3/2000 vp - HE 19/2000 vp
Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja siviilipalveluslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2000 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen  esityksen  laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja siviilipalveluslain muuttamisesta ( HE 19/2000 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja Susanna Siitonen , ylitarkastaja Marja-Liisa Viima , työministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palkkaturvalakia ja siviilipalveluslakia.

Uuden perustuslain mukaan yksilön oikeuk-sien ja velvollisuuksien perusteista säädetään lailla. Nykyisellään edellä mainittujen lakien nojalla annetuissa asetuksissa säädetään eräistä keskeisistä yksilön oikeuksien ja velvollisuuk-sien perusteisiin liittyvistä seikoista. Perustuslain toimeenpanoon liittyen nämä asetustasoiset säännökset ehdotetaan siirrettäviksi asianomaisiin lakeihin.

Säännökset siirrettäisiin lakeihin nykytilaa vastaavina, joten ehdotuksella ei ole vaikutusta yksilöiden asemaan, eikä sillä ole taloudellisia vaikutuksia.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

2. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukseen ja johtolauseeseen tehdään lakitekniset korjaukset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn  perusteella  työ- ja tasa-arvo-asiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti.

2.

Laki

siviilipalveluslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalveluslain (1723/1991) 8 §:ään siitä lailla 1271/1993 kumotun 1 ja 2 momentin tilalle uusi 1 ja 2 momentti sekä lakiin (poist. ) uusi 25 a § seuraavasti:

8 §

(Kuten HE)

6 luku

Siviilipalvelusvelvollisuuden rikkominen

25 a §

(Kuten HE)


Voimaantulo

(Kuten HE)


Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jouko Skinnari /sd
vpj. Kari Kantalainen /kok
jäs. Tuula Haatainen /sd
Leea Hiltunen /skl
Anne Huotari /vas
Risto Kuisma /rem
Esa Lahtela /sd
Jouni Lehtimäki /kok
Petri Neittaanmäki /kesk
Håkan Nordman /r
Lauri Oinonen /kesk
Pirkko Peltomo /sd
Raija Vahasalo /kok
Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.