Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TyVM 11/1998 vp - HE 181/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi työaikalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 1998 lähettänyt työasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen työaikalain muuttamisesta (HE 181/1998 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt hallituksen esityksen yhteydessä lakialoitteen LA 28/1997 vp (Johannes Koskinen /sd ym.) laiksi työaikalain 37 §:n muuttamisesta, joka on lähetetty valiokuntaan 25 päivänä huhtikuuta 1997.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • hallitusneuvos Esa Lonka , työministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan työaikalakia muutettavaksi siten, että lakiin lisätään säännös moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisesta ajopäiväkirjasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 28/1997 vp ehdotetaan, että työaikalain 37 §:ään lisätään uusi 4 momentti, jossa säädetään moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisesta ajopäiväkirjasta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ja lakialoitteessa ehdotetaan työaikalakiin lisättäväksi samansisältöinen säännös moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisesta ajopäiväkirjasta. Ehdotukset poik-keavat toisistaan säännöksen sijoituksen ja momenttijaon osalta. Valiokunta pitää hallituksen esityksen lakiehdotusta lakiteknisesti selkeämpänä kuin lakialoitteen ehdotusta. Tästä syystä valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana ja lakialoitteen hylkäämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite 28/1997 vp hylätään.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1998

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Reijo Lindroos /sd
vpj. Armas Komi /kesk
jäs. Tuula Haatainen /sd
Matti Huutola /vas
Kari Kantalainen /kok
Hannu Kemppainen /kesk
Anne Knaapi /kok
Pirkko Peltomo /sd
Heikki Rinne /sd
Outi Siimes /kok
Raimo Tiilikainen /r
Maija-Liisa Veteläinen /kesk
Marja-Leena Viljamaa /sd
vjäs. Tauno Pehkonen /skl

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.