Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TaVM 2/2020 vp - PNE 2/2020 vp
Talousvaliokunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta ( PNE 2/2020 vp ): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • valtiovarainministeriö
  • Suomen Pankki
  • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

EHDOTUS 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 § muutetaan vastaamaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 1.1.2020 voimaan tullutta muutosta. 

PERUSTELUT 

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra) hallintorakennetta on muutettu 1.1.2020 voimaan tulleella lainmuutoksella (1553/2019, TaVM 3/2019 vpHE 63/2019 vp ). Ennen edellä mainittua lainmuutosta Sitran hallintoneuvostona toimivat Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/1990) 8 §:n mukaan eduskunnan pankkivaltuutetut, jotka valvoivat rahaston hallintoa ja päättivät rahaston toiminnan periaatteista. Edellä mainitun Sitrasta annetun lain muutoksen myötä Sitralle muodostetaan pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävät säilyivät keskeisiltä osin ennallaan, mutta niitä on tarkennettu tietyiltä osin suhteessa Sitran hallituksen tehtäviin. Hallintoneuvostossa on vähintään 13 ja enintään 17 eduskunnan valitsemaa jäsentä. 

Eduskunta valitsee eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §:n mukaan vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Puhemiesneuvosto on ehdottanut Sitrasta annetun lain muutosten johdosta myös eduskunnan työjärjestystä muutettavaksi siten, että pankkivaltuutettujen tehtävistä poistetaan eduskunnan vastattavana olevien rahastojen hallinnon valvonta ( PNE 1/2020 vp ). Sitra on nykyisin ainoa eduskunnan vastattavana oleva rahasto. 

Eduskunta on vahvistanut eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön. Nykyinen johtosääntö on tullut voimaan 1.3.2000. Eduskunnan pankkivaltuutettujen tehtävistä määrätään pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:ssä. Pykälän 3 momentin mukaan pankkivaltuusto toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvostona, siten kuin Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetussa laissa (717/1990) tarkemmin säädetään. Johtosääntöä on tältä osin muutettava, koska Sitralle valitaan uuden sääntelyn mukaisesti erikseen hallintoneuvosto. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n 3 momentin viimeinen virke, jossa todetaan pankkivaltuutettujen toimiminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvostona, poistetaan.  

Ehdotuksen valmistelu

Puhemiesneuvoston ehdotus on valmisteltu virkatyönä eduskunnan kansliassa.  

Voimaantulo

Eduskunnan työjärjestyksen muutos ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian samanaikaisesti eduskunnan työjärjestyksen 13 §:ään ehdotetun muutoksen ( PNE 1/2020 vp ) kanssa. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Ehdotuksen taustalla on Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muutos, joka tuli voimaan 1.1.2020. Lainmuutoksen seurauksena Sitralla on nykyisin erillinen hallintoneuvosto eivätkä pankkivaltuutetut enää toimi Sitran hallintoneuvostona. Eduskunta on nimittänyt uuden hallintoneuvoston 20.2.2020. 

Nyt esitetty pankkivaltuuston johtosäännön 3 §:n muutos on suoraan tästä lainmuutoksesta seuraava teknisluonteinen korjaus, jossa johtosäännöstä poistetaan viittaus pankkivaltuutettujen toimimiseen Sitran hallintoneuvostona. Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisesssa ehdotusta on pidetty kannatettavana. Talousvaliokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyin teknisluonteisin muutoksin.  

Ehdotettu muutos esitetään tulevaksi voimaan 1.5.2020.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

3 §. Tehtävät.

Pykälän 2 momentti sisältää viittauksen työaikalakiin (605/1996), joka on kumottu. Talousvaliokunta ehdottaa, että pykälän 2 momentin viittaus työaikalain 2 §:ään ajantasaistetaan vastaavaksi viittaukseksi voimassa olevaan työaikalakiin.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2020 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätös 

eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön ( 252/2000 ) 3 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat eduskunnan päätöksessä 810/2009 , seuraavasti:  

3 §  


Pankkivaltuusto määrää työaikalain (872/2019) 2 §:n nojalla, keihin Suomen Pankin viranhaltijoihin ei sovelleta työaikalakia. (Uusi) 

Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa ( 878/2008 ) säädetään.  Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020. 


Helsingissä 12.3.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Juhana Vartiainen /kok

varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti /kesk

jäsen Maria Guzenina /sd

jäsen Atte Harjanne /vihr

jäsen Mari Holopainen /vihr

jäsen Hannu Hoskonen /kesk

jäsen Eeva Kalli /kesk

jäsen Sakari Puisto /ps

jäsen Minna Reijonen /ps

jäsen Janne Sankelo /kok

jäsen Joakim Strand /r

jäsen Veikko Vallin /ps

jäsen Tuula Väätäinen /sd

jäsen Johannes Yrttiaho /vas

varajäsen Kai Mykkänen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.