Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TaVM 8/2013 vp - HE 25/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä huhtikuuta 2013 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 §:n muuttamisesta ( HE 25/2013 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki , työ- ja elinkeinoministeriö
  • ryhmäpäällikkö Harri Roudasmaa , Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
  • asiamies Jouko Sohlberg , Autoalan Keskusliitto AKL ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muutoksia, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön.

Laissa ehdotetaan muutettaviksi säännöksiä siitä, kenelle räjähteitä ja erityisesti pyroteknisiä tuotteita voidaan luovuttaa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös toiminnanharjoittajasta, joka työssään tai elinkeinotoiminnassaan tarvitsee pyroteknisiä tuotteita. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla palveluksessaan asiantuntija, jolta edellytettäisiin riittäviä tietoja pyroteknisten tuotteiden turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä asiantuntijan koulutuksesta, pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden toteamisesta. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ammoniumnitraatin luovutusrajoituksia ja hallussapitoa koskevat säännökset, koska ammoniumnitraattia koskeva luovutusrajoitus sisältyy kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoi­tuksenmukaisena pyrotekniikkadirektiivin (2007/23/EY) asianmukaisen kansallisen voimaan saattamisen toteuttamiseksi.

Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan muutoksella ei tule olemaan merkittäviä vaikutuksia alan toiminnanharjoittajiin, koska esityksessä tukeudutaan pääasiallisesti jo käytössä oleviin pätevyysvaatimuksiin. Hallituksen esityksen mukaisessa lain 82 §:ssä asiantuntijalla ei ole tarkoitettu jokaista autonasentajaa, joka käsittelee pyroteknisiä tuotteita sisältäviä turvalaitteita, vaan lainkohdan mukainen asiantuntija olisi toiminnanharjoittajan vastuuhenkilö pyroteknisten tuotteiden osalta.

Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena valtioneuvoston linjausta siitä, että tarkemmat säännökset asiantuntijan koulutuksesta, pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden todentamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Mauri Pekkarinen /kesk
vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
jäs. Lars Erik Gästgivars /r
Teuvo Hakkarainen /ps
Harri Jaskari /kok
Johanna Karimäki /vihr
Jukka Kärnä /sd
Paula Lehtomäki /kesk
Jari Myllykoski /vas
Martti Mölsä /ps
Arto Pirttilahti /kesk
Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.