Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TaVM 7/2007 vp - HE 118/2007 vp
Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 16 päivänä lokakuuta 2007 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja   Kalevi   Vaittinen,   kauppa-  ja teollisuusministeriö
  • lakimies Pertti Suortti, Viestintävirasto
  • tekninen johtaja Esa Tiainen, Sähkö- ja tele-urakoitsijaliitto STUL

Merkitään saapuneeksi kirjallinen lausunto:

  • Turvatekniikan keskus TUKES.

HALLITUKSEN ESITYS

Ehdotetulla sähkömarkkinalain muutoksella ja siihen liittyvällä valtioneuvoston asetuksella sähkölaittteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta saatetaan kansallisesti voimaan sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu direktiivi (EMC-direktiivi).

Sähköturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 a luku, jossa säädettäisiin EMC-direktiivin edellyttämistä sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja vaatimuksista. Ehdotuksessa on valtuuspykälät, joilla annettaisiin valtuus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella säkölaitteiden ja -laitteistojen vaatimusten, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin sekä merkintöjen ja tietojen yksityiskohdista. Uudet säännökset lähinnä selkeyttävät ja tarkentavat nykyisiä menettelyjä ja käytäntöjä.

Samalla sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltaa ehdotetaan täsmennettäväksi. Jos sähkölaite ei täytä säädettyjä vaatimuksia, sähköturvallisuusviranomainen voisi velvoittaa elinkeinonharjoittajan korvaamaan sähkölaitteen tes-tauksesta tai tutkimisesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi myös laitteen käyvän hinnan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään jäljempänä mainituin teknisluonteisin täsmennyksin.

Lailla  yksinkertaistetaan   sähkölaitteen   tai -laitteiston vaatimustenmukaisuuden arviointia. Laitteen tai -laitteiston valmistajan on arvioitava tuotannon sisäisessä tarkastuksessa sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimustenmukaisuus tarvitsematta turvautua kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin.

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia vaatimuksia kiinteille asennuksille selkeytetään. Kiinteitä asennuksia koskevat vaatimukset ovat  yksikertaisemmat  kuin  sähkölaitteille tai -laitteistoille asetetut vaatimukset.

Lain nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella säädetään merkinnöistä ja tiedoista, jotka on oltava laitteen mukana. Tämä helpottaa vastaisuudessa tuotteesta vastuussa olevan tunnistamista ja poistaa markkinavalvonnassa esiintyneitä ongelmia.

Lain mukaan sähkölaitteen ja -laitteiston on oltava sähkömagneettisesti yhteensopiva. Asetusluonnoksen liitteessä sanotaan, että laite tai laitteisto on suunniteltava ja valmistettava ajankohdan tekniikan taso huomioon ottaen siten, että laitteen tai laitteiston aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, jonka ylittyessä radio- ja telelaitteet tai muut laitteistot eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla. Myös häiriön sieto on oltava sellainen, että laitteisto toimii tarkoitetussa käytössään kohtuuttomasti häiriintymättä.

Laissa annetaan sähköturvallisuusviranomaiselle varsin laajat toimivaltuudet, jos sähkölaitteen ei katsota täyttävän laissa asetettuja vaatimuksia. Sähköturvallisuusviranomainen voi asettaa muun muassa uhkasakon tai teettämis-uhan. Laissa on myös rangaistussäännökset.

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että ei säädettävässä laissa eikä alemmanasteisissa säädöksissä ja määräyksissä määritellä täsmällisesti laitteen tai laitteiston aiheuttamaa häiriön tasoa ja häiriön sietoa. Tämä saattaa johtaa ongelmallisiin tulkintatilanteisiin ja jopa oikeudenkäynteihin siitä, onko toiminta ollut lain mukaista. Talousvaliokunta katsoo, että tarpeen vaatiessa säännöksiä ja määräyksiä on täsmennettävä esimerkiksi viittaamalla yhdenmukaistettuihin standardeihin, joilla tarkemmat tekniset vaatimukset määritellään, jotta vältetään tulkinnanvaraisuudesta aiheutuvia seuraamuksia.

Lain mukaan sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotyö sekä sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötyö on lain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaista. Johtajan vastuuta laajennetaan säädettävällä lailla koskemaan myös sähkölaitteiden ja -laitteistojen yhteensopivuudesta annettavien säännösten ja määräysten mukaisuutta.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että sähkötöiden johtajien velvoitteiden laajetessa varmistetaan johtajien ammattipätevyys vastuualueella.

Yksityiskohtaiset perustelut

Johtolause.

Valiokunta ehdottaa, että 4 §:n 4 kohta kumotaan, koska 4 kohdan säännös ehdotetaan yhdistettäväksi 3 kohtaan. Pykälän 4 kohta jää siten sisällyksettömäksi.

2 §. Pykälän 3 momentissa on täsmennetty sähköturvallisuuslain soveltamisalaa suhteessa viestintämarkkinalakiin ja radiotaajuuksista ja telelaitteista annettuun lakiin.

4 §. Pykälän 3 ja 4 momentit on yhdistetty 3 momentiksi viestintämarkkinalain ja radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain soveltamialoihin ja käsitteisiin tehtyjen muutosten sekä sääntelyn tarkentumisen vuoksi.

24 h §.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa televerkko on muutettu viestintäverkoksi yhdenmukaisesti 4 §:ssä käytettyjen käsitteiden kanssa.

Päätösehdotus

Talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunan muutosehdotukset

Laki

sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 4 §:n 4 kohta ja 13 §:n 3 momentti,

muutetaan 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 3, (poist.) 7, 13 ja 14 kohta, 9 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 26 §, 27 §:n 1 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 28 §:n 2 momentin 2 kohta, 33 §:n 3 momentti, 33 a § ja 47 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 13 ja 14 kohta laissa 220/2004 sekä 27 §:n 3 momentti ja 33 a § laissa 913/2002, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 220/2004, uusi 1 a ja 15—20 kohta, 5 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 5 a luku seuraavasti:

2 §


Tätä lakia sovelletaan viestintäverkkoihin, telepäätelaitteisiin ja radiolaitteisiin sekä viestintäverkkolaitteisiin ja niiden yhdistelmien kiinteisiin asennuksiin siltä osin kuin niistä voi aiheutua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle sekä sellaisiin niistä aiheutuviin häiriöihin, joista ei säädetä viestintämarkkinalaissa (393/2003) eikä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa (1015/2001).


4 §

Tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan:


(1 a kohta kuten HE)


3) viestintäverkolla, telepäätelaitteella, viestintäverkkolaitteella ja niiden yhdistelmän kiinteällä asennuksella sekä radiolaitteella sähkölaitetta ja -laitteistoa, joka kuuluu viestintämarkkinalain tai radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain soveltamisalaan.

(4 kohta poist.)


(7 kohta kuten HE)


(13—20 kohta kuten HE)

5, 9 ja 13—15 §

(Kuten HE)

5 a luku

Sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus

24 f ja 24 g §

(Kuten HE)

24 h §

Sähkölaitteiden ja -laitteistojen vapaa liikkuvuus

Sähkölaitteen tai -laitteiston markkinoille saattamista ja käyttöä saadaan rajoittaa 24 g §:n estämättä, jos:

(1 kohta kuten HE)

2) se on tarpeen turvallisuussyistä yleisen viestintäverkon tai vastaanotto- tai lähetysaeman suojaamiseksi, kun laitteita käytetään turvallisuuden parantamiseen tarkoin määritellyillä taajuusalueilla.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

24 i—24 m, 26—28, 33, 33 a ja 47 §

(Kuten HE)


Voimaantulosäännös

(Kuten HE)


Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jouko Skinnari/sd
vpj. Antti Rantakangas/kesk
jäs. Janina Andersson/vihr
Hannu Hoskonen/kesk
Anne Kalmari/kesk
Matti Kangas/vas
Toimi Kankaanniemi/kd
Jouko Laxell/kok
Päivi Lipponen/sd
Marjo Matikainen-Kallström/kok
Sirpa Paatero/sd
Markku Uusipaavalniemi/kesk
Ulla-Maj Wideroos/r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.