Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TaVM 1/1997 - HE 254/1996
Hallituksen esitys laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 254/1996

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 1997 lähettänyt talousvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 254/1996 vp laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksen johdosta valiokunnassa ovat olleet kuultavina vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Rinkineva kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä apulaisosastopäällikkö Laila Jungfelt patentti- ja rekisterihallituksesta.

Hallituksen esitys

Patenttilain väiteaikaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että väiteaika alkaa juosta patentin myöntämisen jälkeen. Patentti on myönnetty sinä päivänä, kun hakemuksen hyväksymisestä on kuulutettu. Kuka tahansa voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Väite on tehtävä patenttiviranomaiselle yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä.

Väiteajan siirtämisellä nopeutetaan patentin myöntämismenettelyä. Patentinhaltijan asema myös vahvistuu, koska hän voi heti patentin myöntämisen jälkeen ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisia patentin loukkauksia vastaan.

Patenttia koskevat asiakirjat ovat julkisia patentin myöntämispäivästä lukien. Patenttiviranomaisen on pidettävä yleisön saatavana patenttijulkaisua, joka sisältää keksinnön selityksen, patenttivaatimukset ja tiivistelmän sekä ilmoituksen patentinhaltijasta ja keksijästä.

Tiedoksiantoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tiedoksiannot patentinhaltijalle ja väitteentekijälle, jollei heitä tavoiteta, voivat tapahtua kuuluttamalla asiasta patenttilehdessä. Tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi, kun kuulutus on julkaistu.

Voimassa olevan lain mukaan, jos patentin hakija on muuttanut hakemustaan kuuden kuukauden kuluessa hakemispäivästä, hänellä on ollut mahdollisuus kahden vuoden ajan hakemispäivästä vaatia, että hakemus on katsottava tehdyksi ajankohtana, jolloin muutos tehtiin. Vaatimuksen on voinut tehdä vain kerran, ja sitä ei ole saanut peruuttaa.

Säännös ehdotetaan kumottavaksi, jotta patentin hakemismenettely vastaa Euroopan patenttisopimuksen määräyksiä.

Lisäsuojatodistusta koskevaan säännökseen ehdotetaan lisättäväksi viittaus kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöönottamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen. Lääkkeiden ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistusta koskevassa luvussa säädetään patentti- ja rekisterihallituksesta lisäsuojatodistuksen myöntävänä viranomaisena, lisäsuojatodistushakemuksesta ja todistuksesta perittävistä maksuista sekä patentin loukkausta koskevien säännösten soveltamisesta lisäsuojatodistukseen.

Patenttilain väitemenettelyn uudistamisesta aiheutuvat muutokset ehdotetaan tehtäviksi myös patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annettuun lakiin sekä maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annettuun lakiin.

Valiokunnan kanta

Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksyttäisiin.

Valiokunta kuitenkin ehdottaa, että patenttilain 13 §:ssä oleva viittaus 14 §:ään poistetaan, koska 14 § ehdotetaan kumottavaksi. Tästä aiheutuva muutos ehdotetaan tehtäväksi myös lakiehdotuksen johtolauseeseen.

Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,

että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksyttäisiin näin kuuluvana:

Laki

patenttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/1967) 14 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä toukokuuta 1985 annetulla lailla (387/1985),

muutetaan 2 luvun otsikko, 13 §, 19―21 §, 22 §:n 1, 2, 5 ja 7 momentti, 23―27, 34 ja 35 §, 36 §:n 2 momentti, 52 §:n 1 momentti, 60 §, 61 §:n 1 momentti, 67 §:n 1 momentti, 9 a luvun otsikko, 70 a §, 71 §:n 2 momentti, 72 § sekä 74 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 13 §, 19 ja 20 § ja 22 §:n 2 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (407/1980), 21 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 22 §:n 7 momentti ja 34 § mainitussa 10 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa, 25 ja 72 § 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (577/1992), 52 §:n 1 momentti muutettuna mainituilla 6 päivänä kesäkuuta 1980 ja 10 päivänä toukokuuta 1985 annetuilla laeilla, 60 § osittain muutettuna 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetulla lailla, 61 §:n 1 momentti 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa laissa (717/1995) ja 9 a luvun otsikko ja 70 a § 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (593/1994), sekä

lisätään 12 §:ään uusi 2 momentti, 61 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetulla lailla, uusi 3 momentti ja 71 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 luku

Patenttihakemuksen käsittely ja väitemenettely

(Kuten hallituksen esityksessä)

Patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty ( poist.).

(Kuten hallituksen esityksessä)

9 a luku

Lisäsuojatodistus

(Kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)


Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1997


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa varapuheenjohtaja Seppo Kääriäinen /kesk, jäsenet Matti Aura /kok, Mikko Immonen /vas, Mari Kiviniemi /kesk, Paula Kokkonen /kok, Martti Korhonen /vas, Riitta Korhonen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Leena Luhtanen /sd, Erkki Partanen /sd, Ola Rosendahl /r, Sakari Smeds /skl ja Janne Viitamies /sd.


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.