Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TaVM 29/1995 - HE 161/1995
Hallituksen esitys laeiksi patenttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 161/1995

Eduskunta on lähettänyt 19 päivänä lokakuuta 1995 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 161/1995 vp laeiksi patenttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Valiokunta on saanut esityksestä perustuslakivaliokunnan eduskunnan määräyksen perusteella antaman lausunnon, joka on tämän mietinnön liitteenä (PeVL 19/1995 vp).

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina nuorempi hallitussihteeri Ben Rapinoja kauppa- ja teollisuusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren oikeusministeriöstä, pääjohtaja Martti Enäjärvi ja kansainvälisten asiain koordinaattori Marjo Aalto-Setälä patentti- ja rekisterihallituksesta, patenttiasiamiehet Pia Hjelt ja Jukka Haimelin Suomen Patenttiasiamiesyhdistyksestä sekä lainopillinen asiamies Marja-Leena Mansala Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta.

Hallituksen esitys

Patenttilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset eurooppapatentista ja eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta. Eurooppapatentilla tarkoitetaan patenttia, jonka Euroopan patenttivirasto on myöntänyt Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti. Yhdellä hakemuksella on mahdollista saada patenttisuoja hakemuksessa nimetyissä Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltioissa.

Patenttilakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset, jotka koskevat oikeudenkäynneissä toimivaltaista tuomioistuinta, lainvoimaisen tuomion täytäntöönpantavuutta myös Suomessa, menetelmäpatentin käänteistä todistustaakkaa sekä pakkolupaa patentoidun keksinnön käyttämiseen. Esityksessä ehdotetaan lakiin tarvittavat muutokset, jonka jälkeen Suomi voi liittyä Euroopan patenttisopimukseen sekä saattaa Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liittyvän TRIPS-sopimuksen patenttilainsäädännön osalta kansallisesti voimaan.

Esityksessä ehdotetaan Euroopan patenttisopimukseen liittymisen edellyttämät muutokset hyödyllisyysmallioikeudesta annettuun lakiin, maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annettuun lakiin ja oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annettuun lakiin.

Valiokunnan kannanotot

Patenttilaki

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa patenttilakiehdotuksen 70 h ja 70 n §:n säännöksiä täydennettäväksi mahdollisuudella käyttää patenttiasiakirjojen käännöksissä ruotsin kieltä, jos patentin hakijan tai patentinhaltijan oma kieli on ruotsi. Pykälistä edellinen koskee eurooppapatentin oikeusvaikutusta Suomessa ja jälkimmäinen Euroopan patenttivirastossa vireillä olevia patenttihakemuksia. Näin muutettuna lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Pääsääntönä on pidettävä, että asiakirjojen käännös annetaan suomen kielellä. Jos hakijan oma kieli, kuten hallitusmuodossa sanotaan, on ruotsi, voidaan käännös antaa myös ruotsin kielellä. Ulkomaisten hakijoiden ja patentinhaltijoiden tulisi pääsääntöisesti käyttää suomen kieltä, jotta patentti-informaatio leviäisi mahdollisimman laajasti.

Patenttiasiakirjojen kääntäminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Käännöstyön ja kustannusten määrä riippuu siitä, missä laajuudessa asiakirjat on käännettävä. Valiokunta pitää tärkeänä, että käännöskustannukset pyritään minimoimaan patentoinnin kokonaiskustannusten pitämiseksi kohtuullisina. Hallituksen tulee seurata patenttiasiakirjojen käännöskustannusten kehittymistä, ja sen on annettava eduskunnalle tarpeelliset esitykset, jos ulkomaisten yritysten ruotsinkielisten patenttihakemusten määrä lisääntyy huomattavasti.

Hyödyllisyysmallilaki

Valiokunta ehdottaa hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lakiehdotuksen johtolauseeseen teknistä muutosta. Eduskunta on hyväksynyt 3.10.1995 (HE 47/1995 vp) saman lain 2 §:ään uuden momentin, joten nyt ehdotettu 4 momentti tulee 5 momentiksi.

Valiokunta ehdottaa, että laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain muuttamisesta ja laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta hyväksyttäisiin sellaisinaan.

Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomina ja

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksyttäisiin näin kuuluvina:

1.

Laki

patenttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 §:n 1 momentti, 45 §:n 1 momentti, 49 §, 65 §:n 1 momentin johdantokappale ja 71 a §:n 1 momentti, niistä 6 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 10 päivänä toukokuuta 1991 annetussa laissa (801/91) ja 71 a §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 10 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (387/85), sekä

lisätään lakiin uusi 57 a § ja 65 §:ään uusi 2―3 momentti sekä lakiin uusi 65 a § ja 9 b luku, seuraavasti:

(Kuten hallituksen esityksessä)

9 b luku.

Eurooppapatentti ja eurooppapatenttia koskeva hakemus

(Kuten hallituksen esityksessä)

Eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa, jollei hakija tai patentinhaltija määräajassa ole antanut patenttiviranomaiselle suomenkielistä käännöstä patentin myöntämisen perusteena olevista asiakirjoista ja suorittanut vahvistettua käännöksen julkaisumaksua siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.Jos hakijan tai patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, voi käännös kuitenkin olla ruotsinkielinen. Jos Euroopan patenttivirasto on päättänyt, että eurooppapatentti pidetään voimassa muutetussa muodossa, koskee edellä sanottu myös asiakirjoja muutetussa muodossa.

(2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Jos käännös on annettu ja käännöksen julkaisumaksu suoritettu määräajassa ja Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut patentin myöntämisestä tai päätöksestä pitää patentti voimassa muutetussa muodossa, patenttiviranomaisen tulee kuuluttaa tästä viipymättäsuomen ja ruotsin kielellä. Patenttiviranomaisen tulee niin pian kuin mahdollista pitää yleisön saatavana käännöksen jäljennöksiä. Patenttiviranomaisen on huolehdittava siitä, että eurooppapatentin patenttivaatimukset ovat tarvittaessa saatavilla(poist.) suomen ja ruotsin kielellä.

(Kuten hallituksen esityksessä)

Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 93 artiklan mukaisesti ja julkaistujen patenttivaatimusten suomenkielinen käännös on annettu patenttiviranomaiselle, patenttiviranomaisen tulee pitää käännös yleisön saatavana ja kuuluttaa tästä viipymättä suomen ja ruotsin kielellä.Jos hakijan oma kieli on ruotsi, voidaan käännös kuitenkin antaa ruotsin kielellä. Patenttiviranomaisen on huolehdittava siitä, että julkaistut patenttivaatimukset ovat tarvittaessa saatavilla(poist.) suomen ja ruotsin kielellä.

(2 ja 3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)


(Kuten hallituksen esityksessä)


2.

Laki

hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (800/91) 5 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentti, sekä

lisätään lain 2 §:ään uusi5 momentti ja lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

(Kuten hallituksen esityksessä)


(Kuten hallituksen esityksessä)


Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1995


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Hämäläinen, varapuheenjohtaja Kääriäinen sekä jäsenet Aaltonen, Aura, Immonen, M. Korhonen, Kuosmanen, Luhtanen, Partanen, Piha, Rehn, Rosendahl, Salo, Smeds ja Soininvaara.


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.