Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

SuVM 1/2002 vp - HE 49/2002 vp
Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä helmikuuta 2003 hyväksynyt hallituksen esitykseen HE 49/2002 vp pohjautuvan lakiehdotuksen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta) muutoin sosiaali- ja terveys­valiokunnan ehdotuksen (StVM 59/2002 vp) mukaisesti, paitsi johtolauseen, 7 c §:n, 10 b §:n, 10 c §:n ja 14 a §:n muutettuina seuraavasti:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 10 ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 11 § laissa 1288/1993, sekä

lisätään lakiin uusi 7 b, 7 c, 10 b ja 10 c § sekä 14 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 976/1998, uusi 2 momentti seuraavasti:

7 c §

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet

(1 mom. kuten StVM)

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 40 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 80 euroa kuukaudessa. Jos molemmat tässä momentissa tarkoitetut puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin siten kuin 1 momentissa säädetään. (Uusi)

(3 mom. kuten StVM:n 2 mom.)

10 b §

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevat tulot

Edellä 7 c §:n 1 momentissa tarkoitettuna kuukausituloina otetaan huomioon pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen sekä verosta vapaat tulot siten kuin tässä pykälässä säädetään. Kun maksu määräytyy 7 c §:n 2 momentin mukaisesti yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi vastaavasti huomioon sellaisen henkilön tulot, joka on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan kanssa. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huo­mioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

(2 ja 3 mom. kuten StVM)

Tuloina ei oteta huomioon:

(1 kohta kuten StVM)

2) elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan tai 7 c §:n 2 momentissa tarkoitetun puolison alaikäiselle lapselle; eikä

(3 kohta kuten StVM)

10 c §

Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrättäessä

(1 mom. kuten StVM)

Edellä 1 momentin 1 kohdan mukaisesti vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos elatusavun saajana on aviopuoliso, jonka kanssa elatusavun suorittaja on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen laitoshoidon alkamista. (Uusi)

14 a § (Uusi)

Viranomaisten tiedonsaantioikeus


Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaisen henkilön taloudellista asemaa koskeviin tietoihin ja selvityksiin, joka on elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön kanssa, jos laitoshoidosta perittävä maksu määrätään tai on määrätty 7 c §:n 2 momentin nojalla puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella.


Eduskunta on muilta osin hyväksynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukset.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta kunnioittavasti ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Esko Aho/kesk
vpj. Kimmo Kiljunen/sd
jäs. Eero Akaan-Penttilä/kok
Maria Kaisa Aula/kesk
Tuija Brax/vihr
Mikko Elo/sd
Tuula Haatainen/sd
Jyri Häkämies/kok
Jouko Jääskeläinen/kd
Anneli Jäätteenmäki/kesk
Riitta Korhonen/kok
Juha Korkeaoja/kesk
Kalervo Kummola/kok
Pekka Kuosmanen/kok
Johannes Leppänen/kesk
Leena Luhtanen/sd
Håkan Nordman/r
Jussi Ranta/sd
Jouko Skinnari/sd
Katja Syvärinen/vas
Kari Uotila/vas
Matti Vanhanen/kesk
Marjatta Vehkaoja/sd
Matti Väistö/kesk
vjäs. Markku Markkula/kok

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

eduskuntasihteeri Ari Apilo

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.