Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

StVM 38/2021 vp - HE 235/2021 vp 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 235/2021 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies  Eva  Ojala  - sosiaali- ja terveysministeriö
 • asiantuntija  Emmi  Vettenranta  - sosiaali- ja terveysministeriö
 • keskuksen päällikkö  Reija  Jääskeläinen  - Kansaneläkelaitos
 • elinkeinopoliittinen asiantuntija  Joel  Kuuva  - Hyvinvointiala HALI ry
 • edunvalvontapäällikkö  Anne  Perälahti  - SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Lääkärikeskus Aava Oy
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • STTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Helsingin kaupunki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksaa korotetaan nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan, että covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen sairausvakuutuksen korvaustaksaa nostetaan nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. Korvaustaksaa korottamalla pyritään kannustamaan työterveyshuollon palveluntuottajia tarjoamaan covid-19-rokotuksia nykyistä enemmän, mikä helpottaa työterveyshuollon piirissä olevien vakuutettujen pääsyä covid-19- taudilta suojaamiseksi annettavaan rokotukseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä perusteltuna rokotuskattavuuden edistämiseksi covid-19-pandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ja kannattaa lakiehdotuksen hyväksymistä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa työterveyshuollon merkitystä rokotuskattavuuden edistämisessä.  

Covid-19-rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaaminen sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta tarjoaa vaihtoehdon julkisessa terveydenhuollossa tehtävälle rokottamiselle. Rokottamistoimenpiteen korvaus koskee käytännössä vain yksityisessä työterveyshuollossa annettuja koronarokotteita, koska koronarokotteita ei ainakaan toistaiseksi ole kansalaisten ostettavissa yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajilta. Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) mukaan työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tarkoitetulla työterveyshuollolla on oikeus osallistua covid-19-rokotusten toimeenpanoon tartuntatautilain (1227/2016) 49 §:n mukaisesti ja kunnan on selvitettävä alueellaan toimivien työterveys-huollon palveluntuottajien mahdollisuus osallistua covid-19-rokotusten toimeenpanoon, jos se on tarpeen rokotusten viivytyksettömän tarjoamisen varmistamiseksi. Työterveyshuollon hyödyntäminen rokottamisessa edellyttää kunnan ja työnantajan sekä työterveyshuollon välistä sopimusta.  

Valiokunta toteaa, että asiantuntijalausuntojen perusteella rokottamistoimenpiteen todellista kustannustasoa vastaavan korvaustason asettaminen on haastavaa. Rokottamistoimenpiteen kustannus voi vaihdella huomattavasti sen mukaan, mitä kustannuksia toimenpiteeseen sisällytetään ja tapahtuuko rokottaminen esimerkiksi työntekijä kerrallaan ajanvarauksella tai niin sanottuina massarokottamisina. Valiokunta pitää nyt esitettyä 16 euron korvausta kohtuullisena ottaen huomioon valiokunnan saamissa lausunnoissa esitetyt vaihtelevat kustannusarviot. 

Ehdotetun muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja säännös on voimassa 30.6.2022 saakka vastaavasti kuten muut sairausvakuutuslain väliaikaiset säännökset. Asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että korotettua korvaustaksaa sovelletaan vuoden 2022 alusta ja ehdottaa voimaantulosäännöstä täsmennettäväksi. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä, että sairausvakuutuslain väliaikaisten säännösten mahdollista jatkamista koskeva esitys annetaan niin, että eduskuntakäsittelyyn jää riittävä aika ja palveluntuottajilla on mahdollisuus varautua asianmukaisesti sääntelyn jatkumiseen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 235/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen.(Valiokunnan muutosehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotus sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta 

Laki 

sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  

muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 luvun 8 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 225/2021, seuraavasti: 

3 luku 

Hoito- ja tutkimuskorvaukset 

8 § 

Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksa 


Korvaustaksan määrä on 16 euroa. Jos rokottamistoimenpiteestä peritty palkkio on suurempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan perityn palkkion määrä. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen suoritettujen rokottamistoimenpiteiden korvaamiseen. 


Helsingissä 4.1.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Markus  Lohi /kesk  

varapuheenjohtaja  Mia  Laiho /kok  

jäsen  Pekka  Aittakumpu /kesk  

jäsen  Arja  Juvonen /ps  

jäsen  Pia  Kauma /kok  

jäsen  Noora  Koponen /vihr  

jäsen  Terhi  Koulumies /kok  

jäsen  Merja  Kyllönen /vas  

jäsen  Aki  Lindén /sd  

jäsen  Hanna-Leena  Mattila /kesk  

jäsen  Ilmari  Nurminen /sd (osittain)  

jäsen  Veronica  Rehn-Kivi /r  

jäsen  Minna  Reijonen /ps  

jäsen  Heidi  Viljanen /sd  

varajäsen  Aino-Kaisa  Pekonen /vas  

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sanna  Pekkarinen /  

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.