Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

StVM 5/2011 vp - HE 43/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ( HE 43/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Esko Salo , sosiaali- ja terveysministeriö
  • lakimies Antti Klemola , Kansaneläkelaitos
  • toimitusjohtaja  Heikki  Pohja , Työttömyysvakuutusrahasto
  • toiminnanjohtaja Niina Jussila , Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annettua lakia. Muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysetuuksien korvaamismenettelyä tilanteissa, joissa työttömäksi jääneen asuinvaltiolla on oikeus saada työskentelyvaltiolta korvauksia maksamistaan työttömyysetuuksista.

Esityksessä   ehdotetaan,     että   työttömyysvakuutusrahasto nimettäisiin toimivaltaiseksi laitokseksi  niissä  työttömyysvakuutuksen  ansiosidonnaista järjestelmää koskevissa asioissa, joissa on kyse työntekijälle hänen asuinmaassaan maksettujen työttömyysetuuksien korvaamisesta. Työttömyysvakuutusrahasto maksaisi ja perisi korvaukset työttömyyskassojen puolesta. Työttömyysvakuutusrahasto myös rahoittaisi maksetuista korvauksista työttömyyskassojen osuuden. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2011 aikana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä  esitetyn  perusteella  sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Juha Rehula /kesk
vpj. Anneli Kiljunen /sd
jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Hanna Mäntylä /ps
Hanna Tainio /sd
Lenita Toivakka /kok
Anu Vehviläinen /kesk
Ulla-Maj Wideroos /r
Erkki Virtanen /vas
vjäs. Pauli Kiuru /kok
Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.