Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

StVM 26/2002 vp - HE 150/2002 vp
Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta ( HE 150/2002 vp ).

Eduskunta-aloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavat aloitteet:

  • lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 73/2000 vp — Jari Leppä /kesk ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 13 päivänä kesäkuuta 2000,
  • lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 133/2000 vp — Seppo Kanerva /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 26 päivänä lokakuuta 2000,
  • lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 191/2000 vp — Pirkko Peltomo /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 21 päivänä helmikuuta 2001,
  • lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 77/2001 vp — Paula Kokkonen /kok. ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 20 päivänä syyskuuta 2001,
  • lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 100/2001 vp — Sulo Aittoniemi /alk), joka on lähetetty valiokuntaan 17 päivänä lokakuuta 2001,
  • toimenpidealoitteen koti- ja tukipalvelujen korvaamisesta sotainvalideille (TPA 24/2000 vp — Seppo Kanerva /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 21 päivänä maaliskuuta 2000,
  • toimenpidealoitteen lievävammaisten sotainvalidien koti- ja tukipalveluista (TPA 13/2001 vp — Jukka Vihriälä /kesk ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 3 päivänä huhtikuuta 2001 ja
  • toimenpidealoitteen sotilasvammalain haitta-asterajan alentamisesta (TPA 129/2001 vp — Pekka Kuosmanen /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 18 päivänä kesäkuuta 2001.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitussihteeri   Anne-Marie   Brisson ,  so-siaali- ja terveysministeriö
  • apulaisjohtaja Pirjo Korteala , Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille järjestämiä avopalveluja voitaisiin korvata niille invalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 30 prosentin sijaan vähintään 25 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Lakialoitteet

Lakialoitteessa LA 73/2000 vp ehdotetaan, että sotilasvammalain mukaisten korvausten edellytyksenä olevaa työkyvyttömyysastetta alennettaisiin nykyisestä 30 prosentista 10 prosenttiin ja kuntouttamisen edellytyksenä oleva 10 prosentin työkyvyttömyysaste poistettaisiin kokonaan.

Lakialoitteessa LA 133/2000 vp ehdotetaan, että sotilasvammalain nojalla korvattavien kunnallisten avopalvelujen saamisen edellytyksenä oleva työkyvyttömyysaste alennetaan 25 prosenttiin.

Lakialoitteessa LA 191/2000 vp ehdotetaan, että työkyvyttömyysaste, jonka perusteella sotainvalideille järjestetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista, alennetaan 10 prosenttiin.

Lakialoitteessa LA 77/2001 vp ehdotetaan, että sotilasvammalain nojalla  korvattavien so-siaalihuoltolain mukaisten avopalvelujen korvattavuuden haitta-asteen raja laskettaisiin 25 prosenttiin.

Lakialoitteessa LA 100/2001 vp ehdotetaan, että sotilasvammalain nojalla  korvattavien so-siaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaisten avopalvelujen korvattavuuden perusteena oleva työkyvyttömyysaste laskettaisiin 20 prosenttiin.

Toimenpidealoitteessa TPA 24/2000 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin lievästi vammautuneiden sotainvalidien tarvitsemien kunnallisten koti- ja tukipalvelujen korvaamiseksi sotilasvammalain mukaisesti.

Toimenpidealoitteessa TPA 13/2001 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lievävammaisten sotainvalidien tarvitsemien kunnallisten koti- ja tukipalveluiden saamiseksi sotilasvammalain mukaisen korvauksen piiriin.

Toimenpidealoitteessa TPA 129/2001 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lievävammaisten eli alle 30 prosentin sotainvali-dien tarvitsemien kunnallisten koti- ja tukipalvelujen sekä laitoshoidon saamiseksi sotilasvammalain mukaisen korvauksen piiriin siten, että rajaa lievennetään 20 prosenttiin vuonna 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Useissa valiokunnan käsittelemissä eduskunta-aloitteissa ehdotetaan sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain perusteella sotainvalideille järjestettäviä avopalveluja korvattavaksi myös niille, joiden sotilasvammasta johtuva työkyvyttömyysaste on nyt esitettyä 25 prosenttia alempi. Valiokunnan näkemyksen mukaan tavoitteena täytyy olla palvelujen saannin edellytyksenä olevan sotilasvammalain mukaisen työkyvyttömyysasteprosentin alentaminen nopeassa tahdissa tai sen poistaminen kokonaan. Avopalveluiden laajemmasta korvaamisesta aiheutuva menolisäys ei merkittävästi lisäisi vuosikustannuksia, koska sotainvalidien määrä nopeasti vähenee. Valiokunta ehdottaa asiasta lausumaa (Valiokunnan lausumaehdotus).

Hallituksen esitys ja valiokunnan ehdotus poikkeavat siitä, mitä käsiteltävinä oleviin laki-aloitteisiin sisältyvissä lakiehdotuksissa esitetään, joten valiokunta ehdottaa ne hylättäviksi. Hallituksen esityksellä toteutetaan toimenpide-aloitteiden sisältö osittain, minkä vuoksi aloitteet ehdotetaan hylättäviksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että lakialoitteet LA 73/2000 vp, LA 133/2000 vp, LA 191/2000 vp, LA 77/2001 vp ja LA 100/2001 vp hylätään,

että toimenpidealoitteet TPA 24/2000 vp, TPA 13/2001 vp ja TPA 129/2001 vp hylätään, ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet pikaisesti alentaa sotainvalideille sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan järjestettävien avopalvelujen korvaamisen edellytyksenä olevaa työkyvyttömyysasteprosenttia tai poistaa se kokonaan.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Marjatta Vehkaoja /sd
vpj. Timo Ihamäki /kok
jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
Merikukka Forsius /vihr
Inkeri Kerola /kesk
Niilo Keränen /kesk
Valto Koski /sd
Marjaana Koskinen /sd
Juha Rehula /kesk
Päivi Räsänen /kd
Sari Sarkomaa /kok
Arto Seppälä /sd
Raija Vahasalo /kok
vjäs. Anne Huotari /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.