Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

StVM 24/2002 vp - HE 134/2002 vp
Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion   virkamiesten    tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta ( HE 134/2002 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja Heli Backman , valtiovarainministeriö
  • hallitussihteeri Jaakko Hannula , sosiaali- ja terveysministeriö
  • linjanjohtaja Mai-Lis Lappikoski , Valtiokonttori

Lisäksi valiokunta on saanut Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry:n lausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että myös valtion virkamiehille tulisi oikeus päivärahaan tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta. Nykyisin virkamiehen työnantaja vastaa työkyvyttömyysajan toimeentulosta maksamalla palkkaa. Päivärahaa virkamiehelle maksetaan vain, jos päiväraha olisi suurempi kuin virkamiehelle maksettu palkka. Ehdotetun muutoksen jälkeen työnantajalla olisi mahdollisuus saada maksamaansa palkkaa vastaava määrä takaisin työkyvyttömyysajalta maksettavasta päivärahasta, sen sijaan virkamiehelle maksettavaan määrään muutoksella ei olisi vaikutusta. Esityksen tarkoituksena on, että valtion työsuhteisen henkilöstön ja valtion virkamiesten tapaturmakorvaukset määräytyisivät samalla tavoin. Myös virkamiesten tapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuneiden työkyvyttömyysaikojen taloudelliset vaikutukset työnantajalle olisivat muutoksen jälkeen samanlaiset kuin työsuhteisen henkilöstön.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lain täytäntöönpanon kannalta voimaantuloa koskevaan pykälään on tarpeen lisätä säännös lain soveltamisesta ennen lain voimaantuloa sattuneisiin tapaturmiin ja ilmenneisiin ammattitauteihin. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna seuraavasti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi sen 2 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus

2 §

(1 mom. kuten HE)

Tätä lakia sovelletaan myös tapaturmiin, jotka ovat sattuneet, ja ammattitauteihin, jotka ovat ilmenneet ennen tämän lain voimaantuloa. (Uusi 2 mom.)


Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Marjatta Vehkaoja /sd
jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
Merikukka Forsius /vihr
Inkeri Kerola /kesk
Niilo Keränen /kesk
Valto Koski /sd
Pehr Löv /r
Juha Rehula /kesk
Päivi Räsänen /kd
Sari Sarkomaa /kok
Raija Vahasalo /kok
Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.