Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

PeVM 24/2020 vp - HE 118/2020 vp 
Perustuslakivaliokunta 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta (HE 118/2020 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitussihteeri  Anna  Saarela  - oikeusministeriö
  • johtaja  Markku  Jokisipilä  - eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto
  • ministeri  Lauri  Tarasti 
  • akatemiatutkija, yliopistonlehtori  Hanna  Wass 
  • professori  Veli-Pekka  Viljanen 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • professori  Olli  Mäenpää 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puoluelakia siten, että hakemuksen yhdistyksen rekisteröimiseksi puoluerekisteriin voisi jatkossa tehdä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Samalla mahdollistettaisiin puolueen rekisteröimiseen vaadittavien kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti. Mahdollisuus tehdä hakemus ja kerätä kannatusilmoitukset paperilla säilyisi. Jatkossa yhdistys voisi aloittaa kannatusilmoitusten keräämisen, kun oikeusministeriö olisi hyväksynyt muut rekisteröintihakemuksen liitteenä olevat asiakirjat.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta tarkastellaan perustuslaissa turvattujen osallistumisoikeuksien, henkilötietojen suojan ja julkisuuden kannalta. Lakiehdotus katsotaan voitavan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puoluelakia siten, että hakemuksen yhdistyksen rekisteröimiseksi puoluerekisteriin voi tehdä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa ja puolueen rekisteröimiseen vaadittavia kannatusilmoituksia voidaan kerätä myös sähköisesti. Mahdollisuus tehdä hakemus ja kerätä kannatusilmoitukset paperilla säilyy. 

Perustuslakivaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja puoltaa ehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Uudistus on valiokunnan mielestä omiaan parantamaan poliittisia osallistumismahdollisuuksia ja helpottamaan valtiollisiin asioihin vaikuttamaan pyrkivien yhdistysten toimintaa. Valiokunta on aikaisemmin demokratiapoliittista toimintaohjelmaa arvioidessaan pitänyt toimintaohjelmaan sisältynyttä hanketta "perustapuolue.fi"-palvelun käynnistämiseksi kannatettavana (PeVL 46/2017 vp, s. 4). 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen yhdenvertaisuuden kannalta myönteiseen seikkaan, että mahdollisuus kannatusilmoitusten sähköiseen keräämiseen voi osaltaan torjua esimerkiksi terveydentilaan tai asuinpaikkaan liittyviä osallistumiseroja kansalaisten mahdollisuuksissa ilmaista kannatustaan rekisteröitymään pyrkiville poliittisille liikkeille tai kerätä kannatusilmoituksia. Merkityksellistä on tältä kannalta kuitenkin myös se, että laissa sallitaan nykyisenkaltaisenkin kannatusilmoituksien keräämiskäytännön jatkuminen, mikä on omiaan mahdollistamaan myös niiden osallistumisen, joilla ei ole sähköisten palveluiden käyttämiseen vaadittavia taitoja tai teknisiä edellytyksiä. 

Kerättäessä kannatusilmoituksia verkkopalvelussa puolueeksi rekisteröitymistä kannattavat äänioikeutetut kirjautuvat palveluun vahvaa sähköistä tunnistamista käyttäen täyttääkseen kannatusilmoituksen. Hallituksen esityksessä (s. 9) arvioidaan, että kannatusilmoituksen täyttäminen sähköisesti vahvaa sähköistä tunnistamista käyttäen parantaisi merkittävästi kannatusilmoituksen ja sitä kautta koko menettelyn luotettavuutta nykyisestä. Lisäksi verkkopalvelu rakennettaisiin siten, että vain säädetyt kelpoisuusehdot täyttävät äänioikeutetut pääsisivät vahvan sähköisen tunnistamisen jälkeen täyttämään kannatusilmoituksen. Perustuslakivaliokunta pitää puolueen perustamismenettelyn luotettavuuden näkökulmasta keskeisenä verkkopalvelun tietoturvasta huolehtimista. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota hallituksen esityksessäkin mainittuun riskiin esimerkiksi huijaussivustojen perustamisesta sekä yleisemminkin epäasiallisten tai laittomien vaikutuspyrkimysten torjumisen tärkeyteen. Valiokunta pitää tärkeänä uudistuksen vaikutusten seurantaa tältä kannalta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 118/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.  

Helsingissä 21.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Johanna  Ojala-Niemelä /sd  

jäsen  Bella  Forsgrén /vihr  

jäsen  Hilkka  Kemppi /kesk  

jäsen  Mikko  Kinnunen /kesk  

jäsen  Anna  Kontula /vas  

jäsen  Mats  Löfström /r  

jäsen  Wille  Rydman /kok  

jäsen  Heikki  Vestman /kok  

jäsen  Tuula  Väätäinen /sd  

varajäsen  Merja  Mäkisalo-Ropponen /sd  

varajäsen  Juha  Pylväs /kesk  

varajäsen  Iiris  Suomela /vihr  

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Liisa  Vanhala /  

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.