Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

Poista hakukorostusEnsimmäiseen osumaan

PeVM 11/2000 vp - PNE 3/2000 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan virkamiehistä annetun lain, eduskunnan kanslian ohjesäännön ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta sekä Eduskunnan kirjaston ohjesäännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä kesäkuuta 2000 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan virkamiehistä annetun lain, eduskunnan kanslian ohjesäännön ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta sekä Eduskunnan kirjaston ohjesäännöksi (PNE 3/2000 vp ).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sivistysvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (SiVL 8/2000 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg, oikeusministeriö
  • toimistopäällikkö Antti Rautava, eduskunnan kanslia
  • johtava tietoasiantuntija, oikeudellinen tieto, Marjaana Kinnunen, Eduskunnan kirjasto
  • professori Kaarlo Tuori

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Ehdotuksen mukaan eduskunnan tieto- ja viestintätoiminnan hoitaminen organisoidaan eduskunnan kansliassa uudelleen perustamalla nykyisen tiedotusyksikön tilalle tieto- ja viestintäyksikkö, jonka tehtävänä on huolehtia eduskunnan tiedotustoiminnasta, eduskunnan sisäisestä tietopalvelusta ja kirjastopalveluista.

Ehdotuksessa tarkoitettuun asiakokonaisuuteen kuuluu hallituksen esitys Eduskunnan kirjastoon liittyväksi lainsäädännöksi (HE 68/2000 vp).

Ehdotetut säädökset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä teknisluonteisin muutoksin ja muiden ehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Valiokunta on valtiontalouden tarkastusvirastoa koskevasta hallituksen esityksestä (HE 39/2000 vp) antamassaan lausunnossa (PeVL 19/2000 vp, s. 5/II) todennut, että tuohon esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen 1 ja 4 § poikkeavat osaksi nyt käsiteltävänä olevaan ehdotukseen sisältyvistä samaa lakia koskevista muutosehdotuksista. Valiokunta asettui lausunnossaan sille kannalle, että samoja seikkoja koskevat muutosehdotukset on syytä sovittaa teknisesti yhteen nyt käsiteltävänä olevaan uudistukseen sisältyvien ehdotusten yhteydessä. Tästä syystä valiokunta on muuttanut puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvää lakiehdotusta lisäämällä siihen maininnat valtiontalouden tarkastusvirastosta ja täydentämällä sitä siten kuin valtiovarainvaliokunta mainitusta hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä (VaVM 10/2000 vp) ehdotti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 2.—4. ehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

1.

Laki

eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eduskunnan virkamiehistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1373/1994) 7 §:n 2 momentti, (poist.)

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 3 momentti, 24 ja 44 § sekä 52 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 24 § laissa 743/1996, sekä

lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti:

1 §


Eduskunnan virastoja ja laitoksia ovat eduskunnan kanslia, valtiontilintarkastajain kanslia ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia sekä eduskunnan yhteydessä oleva valtiontalouden tarkastusvirasto (virasto).


4 §


Seuraavia virkoja sekä niitä virka-asemaltaan vastaavia tai ylempiä virkoja ei saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä muuttaa, ellei kutakin virkaa ole valtion talousarviossa eritelty:

1) (kuten PNE)

2) valtiontilintarkastajain kanslia: kansliapäällikön ja tarkastusneuvoksen virat; (poist.)

3) eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia: kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen virat; sekä

4) valtiontalouden tarkastusvirasto: pääjohtajan virka. (Uusi)

7 §

(Kuten PNE)

23 a § (Uusi)

Virkamiehen irtisanoo ja virkasuhteen purkaa nimittävä viranomainen.

24 §

Sen lisäksi, mitä 23 §:n 2 momentissa säädetään irtisanomisen perusteista, voidaan seuraavat virkamiehet irtisanoa, kun siihen on syytä:

1) (kuten PNE)

2) valtiontilintarkastajain kanslia: kansliapäällikkö; sekä

3) (kuten PNE)

44 §

(Kuten PNE)

52 § (Uusi)


Viranomaisesta, joka antaa virkamiehelle varoituksen, lomauttaa (poist.) virkamiehen, (poist.) pidättää virkamiehen virantoimituksesta tai siirtää virkamiehen 20 §:n nojalla, määrätään kansliatoimikunnan päätöksellä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Lain 4 §:n 2 momentin 2 kohta ja 24 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000. Toimenpiteisiin valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan viran perustamiseksi 31 päivästä joulukuuta 2000 lukien lain 4 §:n 2 momentin edellyttämässä järjestyksessä voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.


Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Ville Itälä/kok
vpj. Riitta Prusti/sd
jäs. Tuija Brax/vihr
Klaus Hellberg/sd
Esko Helle/vas
Jouko Jääskeläinen/skl
Paula Kokkonen/kok
Johannes Leppänen/kesk
Hannes Manninen/kesk
«Pekka» Nousiainen/kesk
Heli Paasio/sd
Osmo Puhakka/kesk
Petri Salo/kok
Arto Seppälä/sd
Ilkka Taipale/sd
vjäs. Veijo Puhjo/vas
Pekka Ravi/kok

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen

valiokuntaneuvos Sami Manninen

Viimeiseen osumaanPoista hakukorostus

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.