Edilexissä on huoltokatko torstaina 18.8.2022. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

Poista hakukorostusEnsimmäiseen osumaan

PeVM 10/2000 vp - HE 68/2000 vp
Hallituksen esitys Eduskunnan kirjastoa koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä kesäkuuta 2000 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Eduskunnan kirjastoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 68/2000 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sivistysvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (SiVL 7/2000 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg, oikeusministeriö
  • toimistopäällikkö Antti Rautava, eduskunnan kanslia
  • johtava tietoasiantuntija, oikeudellinen tieto, Marjaana Kinnunen, Eduskunnan kirjasto
  • professori Kaarlo Tuori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Eduskunnan kirjastosta. Esityksen tarkoituksena on siirtää Eduskunnan kirjasto osaksi eduskunnan kansliaa eduskunnan tieto- ja viestintätoiminnan uudelleen organisoimiseksi.

Esityksessä tarkoitettuun asiakokonaisuuteen kuuluu puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan virkamiehistä annetun lain, eduskunnan kanslian ohjesäännön ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta sekä Eduskunnan kirjaston ohjesäännöksi (PNE 3/2000 vp ).

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sekä sivistysvaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä teknisluonteisin muutoksin.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2001. Valiokunta on lisännyt tästä maininnat lakiehdotusten voimaantulosäännöksiin.

Valiokunta on valtiontalouden tarkastusvirastoa koskevasta hallituksen esityksestä (HE 39/2000 vp) antamassaan lausunnossa (PeVL 19/2000 vp, s. 5/II) todennut, että eräät tuohon esitykseen sisältyvät lakiehdotukset poikkeavat osaksi nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen sisältyvistä samoja lakeja koskevista muutosehdotuksista. Valiokunta asettui lausunnossaan sille kannalle, että samoja seikkoja koskevat muutosehdotukset on syytä sovittaa teknisesti yhteen nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yhteydessä. Tästä syystä valiokunta on muuttanut 2.—5. lakiehdotusta lisäämällä niihin maininnat valtiontalouden tarkastusvirastosta. Valiokunta on myös täsmentänyt 5. lakiehdotuksen 10 §:ää niin, että se koskee oikeus­kanslerinvirastoa (ks. laki valtioneuvoston oikeuskanslerista, 193/2000).

Valiokunta on asian käsittelyssä kiinnittänyt huomiota perustuslain 52 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan eduskunnan työjärjestyksessä annetaan tarkempia säännöksiä muun muassa eduskunnan toimielimistä. Saman pykälän 2 momentin perusteella eduskunta voi antaa ohjesääntöjä esimerkiksi eduskunnan sisäistä hallintoa varten. Valiokunnan käsityksen mukaan Eduskunnan kirjaston uusi, esityksessä tarkoitettu organisatorinen asema on sellainen, että se voitaisiin säännellä myös perustuslaissa mainituin eduskuntaa koskevin säädöksin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti:

1.

Laki

Eduskunnan kirjastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

(2 mom. kuten HE)

7 §

(Kuten HE)


2.

Laki

arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun arkistolain (831/1994) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 746/1996, seuraavasti:

1 §


Eduskuntaan, valtiontilintarkastajain kans­liaan, (poist.) eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan ja valtiontalouden tarkastusvirastoon sovelletaan kuitenkin vain 6 ja 7 §:ää sekä 8 §:n 1 ja 2 momenttia.Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.


3.

Laki

valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 3 §:n 1 momentti ja 65 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 747/1996, seuraavasti:

3 §

Tätä lakia ei sovelleta eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamiehiin eikä eduskunnan, tasavallan presidentin kanslian, valtiontilintarkastajain kanslian, (poist.) eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja valtion­talouden tarkastusviraston virkamiehiin eikä myöskään Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen virkamiehiin ja toimihenkilöihin, ellei laissa toisin säädetä.


65 §


Virkamies katsotaan niin ikään eronneeksi valtion virasta siitä ajankohdasta, josta hänet on nimitetty eduskunnan kanslian, valtiontilintarkastajain kanslian, (poist.) eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tai valtiontalouden tarkastusviraston virkaan.


Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.


4.

Laki

yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetun lain (651/1988) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 748/1996, seuraavasti:

2 §

Soveltamisala


Lakia ei sovelleta eduskunnan, tasavallan presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslioissa, valtiontalouden tarkastusvirastossa eikä Suomen Pankissa ja kansaneläkelaitoksessa. Tasavallan presidentin toimintaan ei sovelleta 15 a §:n säännöksiä.


Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.


5.

Laki

valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 1 §:n 3 momentti ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 749/1996, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala


Tämä laki koskee myös tasavallan presidentin, eduskunnan,valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirastoa.


10 §

Erityiset virastot ja laitokset

Eduskunnan, tasavallan presidentin, (poist.) valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat, valtiontalouden tarkastusvirasto, oikeuskanslerinvirasto sekä Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse maksuistaan.


Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.


Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Ville Itälä/kok
vpj. Riitta Prusti/sd
jäs. Tuija Brax/vihr
Klaus Hellberg/sd
Esko Helle/vas
Jouko Jääskeläinen/skl
Paula Kokkonen/kok
Johannes Leppänen/kesk
Hannes Manninen/kesk
«Pekka» Nousiainen/kesk
Heli Paasio/sd
Osmo Puhakka/kesk
Petri Salo/kok
Arto Seppälä/sd
Ilkka Taipale/sd
vjäs. Veijo Puhjo/vas
Pekka Ravi/kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen

Viimeiseen osumaanPoista hakukorostus

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.