Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

MmVM 2/2019 vp - HE 49/2019 vp 
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta ( HE 49/2019 vp ): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius - maa- ja metsätalousministeriö
  • lakimies Heini Peltoniemi - Ruokavirasto
  • puheenjohtaja Päivi Lahti - Suomen Eläinlääkäriliitto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Elintarviketeollisuusliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan eläinlääketieteen opiskelija voisi säädetyt opinnot suoritettuaan harjoittaa eläinlääkärinammattia tilapäisesti teurastamoa valvovan virkaeläinlääkärin sijaisena. Ehdotetuilla säännöksillä otettaisiin käyttöön lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa koskevien uusien EU-säännösten mahdollistama virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksia koskeva poikkeus. Opiskelijan työskentely voisi tapahtua vain sellaisessa teurastamossa, jossa on samaan aikaan jatkuvasti läsnä pätevyysvaatimukset täyttävä virkaeläinlääkäri. Esityksen tavoitteena on helpottaa virkaeläinlääkäreiden sijaisten saatavuutta sekä sitä kautta turvata lihantarkastustoiminnan jatkuvuutta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 14.12.2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että esityksen mukaan opiskelija saisi toimia virkaeläinlääkärin sijaisena vain sellaisessa teurastamossa, jossa on samaan aikaan jatkuvasti läsnä laillistettu eläinlääkäri. Opiskelijoiden ammatinharjoittamisoikeuksia ja muita laissa säädettyjä rajattuja toimintaoikeuksia voi säännösten ja niiden vakiintuneiden tulkintojen mukaan käyttää ainoastaan siinä roolissa, johon ammatinharjoittajalla on lain mukaan toimintaoikeus. Virkaeläinlääkärin viransijaiseksi kelpoinen opiskelija, jolla ei olisi samanaikaisesti ns. kandioikeuksia, ei siten voisi viranhoidon rinnalla harjoittaa ammattia tarjoamalla eläinlääkärinapua esim. lääkkeitä määräten ja luovuttaen. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 49/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Helsingissä 7.11.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Anne Kalmari /kesk

varapuheenjohtaja Ritva Elomaa /ps

jäsen Heikki Autto /kok

jäsen Markku Eestilä /kok

jäsen Seppo Eskelinen /sd

jäsen Satu Hassi /vihr

jäsen Mikko Lundén /ps

jäsen Jari Myllykoski /vas

jäsen Anders Norrback /r

jäsen Raimo Piirainen /sd

jäsen Jenni Pitko /vihr

jäsen Mikko Savola /kesk

jäsen Jenna Simula /ps

jäsen Peter Östman /kd

varajäsen Juha Pylväs /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.