Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 23.9.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

MmVM 19/2018 vp - HE 153/2018 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta ( HE 153/2018 vp ): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale - maa- ja metsätalousministeriö
  • metsäjohtaja Anna Rakemaa - Suomen metsäkeskus
  • metsäasiantuntija Lea Jylhä - Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  • metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä - Metsäteollisuus ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • oikeusministeriö
  • Koneyrittäjien liitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia. Lakiin lisättäisiin säännös, joka mahdollistaisi automaattisen päätöksenteon taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tuen myöntämiseksi sekä tuen lopullisesta määrästä päättämiseksi. Samalla muutettaisiin muutoksenhakua koskevaa säännöstä siltä osin kuin on kyse muutoksenhausta oikaisuvaatimuksen johdosta hallinto-oikeuden tekemään päätökseen. Jatkossa muutoksenhakuviranomainen ei myöskään olisi velvollinen varaamaan Suomen metsäkeskukselle tilaisuutta tulla kuulluksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

31 a §. Automaattisesti tehtävät päätökset.

Valiokunta ehdottaa pykälään tehtäväksi teknisen lisäyksen. 

46 §. Muutoksenhaku.

Viitaten siihen, että muutoksenhakusäännöksen tulee vastata nykyistä lainsäädäntökäytäntöä, valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi siten, että jatkossa hallinto-oikeuden päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan (uusi 3 momentti). Valituslupamenettely koskisi myös niitä päätöksiä, joissa muutoksenhaun ensimmäisenä vaiheena olisi valitus hallinto-oikeuteen (s. o. takaisperintää, sopimuksen purkamista ja irtisanomista sekä asiamiehelle määrättyä väliaikaista kieltoa koskevat asiat). Valiokunta ehdottaa lisäksi pykälää selkeytettäväksi muuttamalla pykälän jäsentelyä ja lauseiden järjestystä. 

Siirtymäsäännös.

Valiokunta ehdottaa muutoksenhakua koskevan siirtymäsäännöksen täsmentämistä voimaantulosäännöksen 2 momenttia muuttamalla ja lisäämällä uuden 3 momentin säännökseen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 153/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta 

Laki 

kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 46 § ja  

lisätään lakiin uusi 31 a § seuraavasti: 

31 a § 

Automaattisesti tehtävät päätökset 

Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 14 §:n 3 momentista poiketen taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tuen myöntämispäätös ja päätös tuen lopullisesta määrästä voidaan tehdä automaattisesti. Poiketen siitä, mitä tämän lain 6 §:n 1 momentissa säädetään tuettavan työn toteuttamisesta taloudellisesti ja metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, nämä seikat otetaan tukea myönnettäessä huomioon vain siltä osin kuin kyseisiä tuettavan työn tarkoituksenmukaisuuden arviointiin liittyviä tietoja on sähköisesti käytettävissä päätöksenteon automatisoimisessa. 

46 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan valtionavustuslain muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Takaisinperintää, sopimuksen purkamista ja irtisanomista sekä asiamiehelle määrättyä väliaikaista kieltoa koskevassa asiassa muutosta haetaan kuitenkin valittamalla hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä. Oikaisuvaatimus metsäkeskuksen päätöksestä tehdään metsäkeskukselle. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun metsäkeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Takaisinperintää, sopimuksen purkamista ja irtisanomista sekä asiamiehelle määrättyä väliaikaista kieltoa koskevassa asiassa muutosta haetaan kuitenkin valittamalla hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

Toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka hallinto-oikeuden tuomiopiirissä pääosa kyseessä olevasta metsätalousmaasta sijaitsee. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. (Uusi) 


Tämä laki tulee voimaanpäivänä kuuta 20 . 

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  

Jos muutoksenhakutuomioistuin kumoaa päätöksen, jonka muutoksenhakuun on sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan kuitenkin tämän lain säännösten mukaisesti. (Uusi) 


Helsingissä 12.12.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Anne Kalmari /kesk

jäsen Pertti Hakanen /kesk

jäsen Teuvo Hakkarainen /ps

jäsen Hanna Halmeenpää /vihr

jäsen Lasse Hautala /kesk

jäsen Reijo Hongisto /sin

jäsen Susanna Koski /kok

jäsen Mats Nylund /r

jäsen Juha Pylväs /kesk

jäsen Arto Satonen /kok

jäsen Tytti Tuppurainen /sd

jäsen Eerikki Viljanen /kesk

jäsen Peter Östman /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.