Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

MmVM 4/2008 vp - HE 17/2008 vp
Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä maaliskuuta 2008 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta (HE 17/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, ylitarkastaja Antero Nikander, maa- ja metsätalousministeriö
  • johtaja Sami Iltanen, Maaseutuvirasto
  • toiminnanjohtaja Tage Ginström, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • oikeusministeriö
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annettua lakia.

Lakiin lisättäisiin säännös mahdollisuudesta myöntää kansallista lisärahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvään osarahoitettuun toimenpiteeseen. Tuen saajan ikää koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja eläinten hyvinvoinnin tuen hakumenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että hakemuksen toimittamisessa toimivaltaiselle viranomaiselle noudatetaan vastaavia periaatteita kuin muiden maatalouden suorien tukien hakumenettelyssä. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Maaseutuviraston päätökseen haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä esitettävin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

7 §.

Esityksessä ehdotetaan tuen saajan ikää koskevan säännöksen muuttamista. Esityksen perusteluissa on tältä osin todettu, että muutoksen tarkoituksena on, että säännöksen sanamuodosta kävisi yksiselitteisesti ilmi, ettei sitoumusta voida hyväksyä eikä sopimusta tehdä, jos hakijana oleva luonnollinen henkilö ja tämän puoliso ovat sitoumus- tai sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä yli 65-vuotiaita. Luonnollinen henkilö, jonka perusteella ikää koskevan edellytyksen täyttyminen todetaan, voisi näin ollen sitoumus- tai sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä täyttää 65 vuotta. Jos henkilö olisi täyttänyt 65 vuotta 30 päivänä joulukuuta tai tätä aikaisemmin, sitoumusta ei voida hyväksyä eikä sopimusta tehdä. Vastaava ikävaatimus koskee ei-tuotannollisten investointien tukea. Valiokunta katsoo, että hallituksen esityksessä pykälän sanamuoto on epäselvä. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa sitä selkeytettäväksi. Valiokunta korostaa tässä yhteydessä selvyyden vuoksi myös sitä, että maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) ikärajaa määrittelevässä säännöksessä (3 §:n 2 momentin 1 kohta; sellaisena kuin se on muutettuna laissa 1446/2006) käytetään edellä ehdotetusta poik­keavaa ilmaisutapaa, jolla kuitenkin vakiintuneen tulkinnan mukaan tarkoitetaan täsmälleen samanlaista rajausta. Tukea ei siten viimeksi mainitun säännöksen mukaan myönnetä hakijalle, jos hän ja hänen puolisonsa ovat tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä päivänkin yli 68‐vuotiaita.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna seuraavasti:

7 §

Tuen saajan ikää koskevat edellytykset

Sitoumuksen hyväksymisen tai sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että hakijana oleva luonnollinen henkilö tai hänen puolisonsa on sitoumus- ja sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä vähintään 18-vuotias (poist.). Sitoumusta ei voida hyväksyä eikä sopimusta tehdä, jos hakija on täyttänyt 65 vuotta sitoumus- ja sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 30 päivänä tai tätä aikaisemmin. Sitoumus voidaan kuitenkin hyväksyä tai sopimus tehdä, jos hakijan puoliso ei ole edellä tarkoitetulla tavalla yli 65-vuotias. Edellä 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija tai hänen puolisonsa on hakua edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä vähintään 18-vuotias (poist.). Tukea ei voida myöntää, jos hakija on täyttänyt 65 vuotta hakua edeltävän vuoden joulukuun 30 päivänä tai tätä aikaisemmin. Tuki voidaan kuitenkin myöntää, jos hakijan puoliso ei ole edellä tarkoitetulla tavalla yli 65-vuotias.Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jari Leppä/kesk
vpj. Pertti Hemmilä/kok
jäs. Hannu Hoskonen/kesk
Anne Kalmari/kesk
Johanna Karimäki/vihr
Lauri Kähkönen/sd
Esa Lahtela/sd
Erkki Pulliainen/vihr
Kari Rajamäki/sd
Arto Satonen/kok
Pekka Vilkuna/kesk
vjäs. Timo Kaunisto/kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.