Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

LiVM 4/2019 vp - HE 6/2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ( HE 6/2019 vp ): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Emil Asp - liikenne- ja viestintäministeriö
  • apulaisjohtaja Merja Saari - Liikenne- ja viestintävirasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • DHL
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia. Postilakiin ehdotetaan lisättäviksi rajatylittäviä pakettipalveluita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset. Asetuksella velvoitetaan Euroopan unionin jäsenmaat säätämään kansallisesti asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Esityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto toimisi toimivaltaisena viranomaisena. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 23 päivänä marraskuuta 2019. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Johtolause.

Valiokunta on tehnyt lakiehdotuksen johtolauseeseen lakiteknisen korjauksen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 6/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset postilain muuttamisesta 

Laki 

postilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan postilain ( 415/2011 ) 1, 67 ja 75 §, sellaisina kuin niistä ovat 67 ja 75 § laissa 997/2018 , seuraavasti: 

1 § 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. 

Tätä lakia sovelletaan postin yleispalvelun ja muiden postipalveluiden tarjoamiseen. 

Tätä lakia ei sovelleta sellaisen palvelun tarjoamiseen, joka koskee: 

1) sanoma- ja aikakauslehtiä; 

2) osoitteettomia lähetyksiä; 

3) kirjelähetyksiä, jos toiminta on pienimuotoista, taloudelliselta merkitykseltään vähäistä sekä laajuudeltaan sellaista, että sillä ei ole yleispalvelun saatavuuden kannalta olennaista merkitystä; 

4) kirjelähetysten kuriiripalvelua; 

5) postipaketteja, jotka eivät kuulu yleispalveluun; tai 

6) elinkeinonharjoittajan omaan toimintaan tarvittavaa tai liittyvää postitoimintaa. 

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta kansainväliseen postiliikenteeseen siltä osin kuin Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta johtuu muuta. 

Sen estämättä, mitä 3 momentin 5 kohdassa säädetään, 75 §:ää sovelletaan myös rajatylittävistä pakettipalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/644 säännösten rikkomiseen. 

67 § 

Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta 

Postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriölle.  

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenne ja viestintäviraston on vuosittain julkaistava kertomus 19 §:ssä säädettyjen laatustandardien noudattamisesta. 

Liikenne- ja viestintävirasto toimii yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (97/67/EY) ja rajatylittävistä pakettipalveluista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2018/644 tarkoitettuna kansallisena viranomaisena. 

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintäviraston on tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan toimittava tarvittaessa yhteistyössä kilpailuviranomaisten ja kuluttajaviranomaisten kanssa. 

75 § 

Pakkokeinot 

Jos postiyritys tai muu sellainen yhteisö, jota koskevaa sääntelyä tämä laki sisältää, rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka rajatylittävistä pakettipalveluista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2018/644, Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa yrityksen korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1 momentissa tarkoitetun päätöksensä tehosteeksi uhkasakon taikka uhan, että toiminta keskeytetään joko osaksi tai kokonaan tai että tekemättä jätetty toimenpide teetetään asianomaisen kustannuksella. Uhkasakosta, keskeyttämisuhasta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa ( 1113/1990 ). 

Teettämällä suoritetun työn kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista. Kustannukset ovat suoraan ulosottokelpoiset. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 


Helsingissä 1.10.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Suna Kymäläinen /sd

varapuheenjohtaja Ari Torniainen /kesk

jäsen Pekka Aittakumpu /kesk

jäsen Sandra Bergqvist /r

jäsen Seppo Eskelinen /sd

jäsen Janne Heikkinen /kok

jäsen Juho Kautto /vas

jäsen Johan Kvarnström /sd

jäsen Joonas Könttä /kesk

jäsen Sheikki Laakso /ps

jäsen Matias Marttinen /kok

jäsen Jenni Pitko /vihr

jäsen Mirka Soinikoski /vihr

jäsen Kari Tolvanen /kok

jäsen Ano Turtiainen /ps

jäsen Paula Werning /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.