Edilexissä on huoltokatko maanantaina 19.8.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

LiVM 23 /2018 vp - HE 143/2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta ( HE 143/2018 vp ): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten.

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut:

  • ylitarkastaja Vilja Klemola - liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon:

  • Metsäteollisuus ry
  • Suomen Varustamot ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa:

  • valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä lisättäisiin merenkulun ympäristönsuojelulakiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn merellisen ympäristön suojelukomitean antaman päätöslauselman MEPC.278(70) edellyttämät alusten ja hallinnon toimintaa koskevat kansalliset säännökset. Päätöslauselma kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, ja siitä on annettu liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus.

Päätöslauselmalla muutetaan MARPOL 73/78-yleissopimuksen VI liitettä lisäämällä siihen määräykset IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä. Tiedonkeruujärjestelmän tarkoituksena on antaa IMOlle sekä sen jäsenmaille ja sidosryhmille nykyistä tarkempaa tietoa merenkulun vuosittain kuluttamasta polttoainemäärästä ja alusten kasvihuonekaasupäästöistä. Päätöslauselmalla tehdyistä muutoksista seuraa hallinnolle ja aluksille uusia velvoitteita, joihin liittyvistä teknisistä yksityiskohdista on säädettävä tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan osaksi 1 päivänä joulukuuta 2018 ja osaksi 1 päivänä tammikuuta 2019.

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena merenkulun ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Tiedonkeruujärjestelmästä saatu ja analysoitu tieto tukee Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n päätöksentekoa merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Kilpailuneutraliteetin näkökohdasta on erityisen tärkeää, että merenkulun ympäristösääntely on globaalia ja toteutuu Kansainvälisen merenkulkuorganisaation, IMO:n, puitteissa. EU-tasolla asiaa sääntelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/757 meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta, jäljempänä MRV-asetus. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan komission on tarkoitus yhdenmukaistaa MRV-asetus IMO:n kansainvälisen alusten polttoainekulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän kanssa. Valiokunta pitää hyvänä, että alustavan tiedon mukaan asetusehdotus on tarkoitus antaa loka-marraskuussa 2018.

Valiokunta kantaa huolta siitä, että samanaikaisesti on rinnan kaksi järjestelmää, ja korostaa, että MRV-asetus tulee uudistaa siten, että tietoja ei tarvitse toimittaa kahteen järjestelmään. Tämän vuoksi valiokunta painottaa, että Suomen tulee asian jatkokäsittelyssä toimia aktiivisesti päällekkäisyyksien poistamiseksi.

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 143/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen.

Helsingissä 17.10.2018

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Ari Jalonen /sin

varapuheenjohtaja Markku Pakkanen /kesk

jäsen Olavi Ala-Nissilä /kesk

jäsen Mikko Alatalo /kesk

jäsen Jukka Kopra /kok

jäsen Suna Kymäläinen /sd

jäsen Mia Laiho /kok

jäsen Mats Löfström /r

jäsen Eeva-Maria Maijala /kesk

jäsen Jari Myllykoski /vas

jäsen Jani Mäkelä /ps

jäsen Jari Ronkainen /ps

jäsen Satu Taavitsainen /sd

jäsen Katja Taimela /sd

jäsen Sofia Vikman /kok

varajäsen Kauko Juhantalo /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.