Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

LiVM 7/2010 vp - HE 48/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tieliikennelain muuttamisesta ( HE 48/2010 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • yli-insinööri Mikko Karhunen , liikenne- ja viestintäministeriö
  • poliisitarkastaja Jari Pajunen , sisäasiainministeriö
  • ylitarkastaja Seppo Kaasinen , Liikennevirasto
  • ylitarkastaja Erik Asplund , Liikenteen turvallisuusvirasto
  • toimistopäällikkö Leena Silfverberg , Helsingin kaupunki

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • Suomen Kuntaliitto
  • Liikenneturva.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jalkakäytävä tulisi erottaa ajoradasta aina rakenteellisesti. Pysäyttämis- ja pysäköintikieltoa koskevaan säännökseen ehdotetaan lisättäväksi pysäyttämis- ja pysäköintikielto viittä metriä ennen pyörätien jatketta. Pihakadulla ajamista ja pysäköintiä koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että pihakaduksi voitaisiin merkitä myös katu, jolla läpiajo on sallittu.

Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi tienpidossa tai vastaavassa käytettävän ajoneuvon käyttöä koskeviin poikkeussäännöksiin oikeus poiketa kävelykadun ja tunnelin liikennesäännöistä.

Liikenteen ohjaajia koskevassa säännöksessä ehdotetaan muutettavaksi toimivaltainen viranomainen.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan kesällä 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hallituksen esitys on osa kevyen liikenteen ja liikenteen rauhoittamisen kokonaisuutta, jossa liikennemerkkien ja tiemerkintöjen käyttöön liittyviin säädöksiin on valmisteltu muutoksia myös asetustasolle.

Pihakadulla ajamista koskevaa tieliikennelain (267/1981) 33 §:ää ehdotetaan esityksessä muutettavaksi siten, että pihakaduksi voitaisiin merkitä myös katu, jolla läpiajo on sallittu. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan muutos antaisi kunnille mahdollisuuden käyttää pihakatuliikennemerkkiä kaikille tienkäyttäjäryhmille yhteisesti tarkoitetuilla kaduilla, mikä rauhoittaisi liikennettä ja helpottaisi hyvän ja viihtyisän katumiljöön suunnittelua ja rakentamista myös keskusta-alueilla. Nykyisten pihakatujen osalta muutos ei olisi merkittävä, koska valtaosa nykyisistä pihakaduista on umpikatuja tai niiden läpi ajaminen on estetty rakenteellisilla ratkaisuilla.

Eräissä asiantuntijalausunnoissa on kuitenkin tuotu esille, että läpiajon salliminen pihakaduilla voi aiheuttaa turvallisuuden kannalta myös kielteisiä vaikutuksia ja heikentää asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Asiantuntijakuulemisissa on myös tuotu esille, että pihakatujen ajonopeuksien hillitsemisestä ja sääntöjen noudattamisesta tulee huolehtia myöskin rakenteellisin ratkaisuin, jotta pihakaduilla liikkumisen turvallisuus voitaisiin varmistaa.

Valiokunta painottaa, että pihakatuja koskeva muutos vaatii myös riittävästä valvonnasta huolehtimista liikenteen määrän mahdollisesti kasvaessa joillakin pihakaduilla. Ehdotus lisää joustonvaraa paikalliset olosuhteet huomioonottavalle liikennesuunnittelulle, mutta yhtenäisenä lähtökohtana pihakaduilla on jatkossakin, että siellä liikkumisen tulee tapahtua jalankulkijan ehdoilla.

Esityksen 49 §:n 3 momentin 4 kohdassa Liikenneviraston tehtävä määrätä erikoiskuljetusten liikenteen ohjaajista ehdotetaan siirrettäväksi Liikenteen turvallisuusvirastolle. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Liikenneviraston ja Tiehallinnon aiemmin antamia erikoiskuljetusten liikenteen ohjaajia koskevia määräyksiä on voimassa määräaikaisina noin 3 600 kappaletta. Valiokunta pitää selvänä, että kyseiset määräykset ovat edelleen voimassa niiden voimassaoloajan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Martti Korhonen /vas
jäs. Marko Asell /sd
Leena Harkimo /kok
Kalle Jokinen /kok
Jyrki Kasvi /vihr
Lauri Kähkönen /sd
Pentti Oinonen /ps
Lyly Rajala /kok
Pertti Salovaara /kesk
Janne Seurujärvi /kesk
Ilkka Viljanen /kok
Anne-Mari Virolainen /kok
vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.