Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

LiVM 6/2007 vp - HE 49/2007 vp
Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ­laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta ­annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta ( HE 49/2007 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • neuvotteleva virkamies Maaret Suomi , liikenne- ja viestintäministeriö
  • yksikönpäällikkö Merja Saari , Viestintävirasto
  • päällikkö Martti Soramäki , Yleisradio
  • johtaja Jorma Miettinen , Suomen Televisioiden Liitto
  • johtaja Satu Kangas , Viestinnän Keskusliitto
  • lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen , FiCom

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia. Valtioneuvoston myöntämän toimiluvan nojalla televisio- tai radiotoimintaa harjoittavat yritykset ja muut yhteisöt sekä Yleisradio Oy olisivat velvollisia suorittamaan Viestintävirastolle vuosittaisen kiinteämääräisen televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun. Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu vastaisi niitä kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat Viestintävirastolle televisio- ja radiotoiminnan harjoittajia koskevien tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi ehdotetaan, että valtion televisio- ja radiorahastosta annettuun lakiin tehdään toimilupamaksusta luopumisesta johtuvat tekniset muutokset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.

Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat vastaavat jatkossa entistä laajapohjaisemmin oman toimialansa valvonnan kokonaiskustannuksista veroluonteisella maksulla. Valiokunta pitää tärkeänä, että valvonta on uuden maksun myötä laadultaan aiempaa korkeatasoisempaa ja luonteeltaan toimialaa hyödyttävää ja alan ongelmia ennaltaehkäisevää. Valiokunta pitää myös tär­keänä, että valvontatoimintaa suunniteltaessa otetaan jatkossa huomioon alan toimijat.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Martti Korhonen /vas
vpj. Saara Karhu /sd
jäs. Marko Asell /sd
Leena Harkimo /kok
Reijo Paajanen /kok
Markku Pakkanen /kesk
Lyly Rajala /kok
Tero Rönni /sd
Pertti Salovaara /kesk
Johanna Sumuvuori /vihr
Ilkka Viljanen /kok
Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.