Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

LiVM 14/1998 vp - HE 219/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi merilain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä marraskuuta 1998 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi merilain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 219/1998 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • hallitusneuvos Aila Salminen , liikenneministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Merilain 1 luvun 8 §:ssä säädetään aluksen merikelpoisuudesta ja turvallisesta käytöstä. Ehdotuksen mukaan asetuksella säädettäisiin aluksen henkilöluetteloista. Nykyisen säännöksen mukaan asetuksenantovaltuus koskee vain matkustajaluetteloita.

Ehdotettu muutos on tarpeen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin ja satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY panemiseksi täytäntöön siltä osin kuin on kyse aluksen laivaväen luetteloimisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1999 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä sellaisenaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1998

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Pauli Saapunki /kesk
vpj. Esko-Juhani Tennilä /va-r
jäs. Klaus Bremer /r
Tarja Filatov /sd
Kari Myllyniemi /kesk
Raimo Mähönen /sd
Tero Mölsä /kesk
Reino Ojala /sd
Tuija Maaret Pykäläinen /vihr
Jorma Rantanen /sd
Pekka Saarnio /vas
Helena Vartiainen /sd
Raimo Vistbacka /ps
vjäs. Tauno Pehkonen /skl

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.