Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

LaVM 10/2004 vp - HE 186/2004 vp
Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liit­tyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2004 lähet­tänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 186/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöneuvos Markku Helin , oikeusministeriö
  • lakimies Anne Kumpula , sosiaali- ja terveysministeriö
  • toimistopäällikkö Outi Arponen , Helsingin kaupungin sosiaalivirasto
  • dosentti, oikeustieteen tohtori Kirsti Kurki-Suonio

Viitetiedot

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset liittyvät tuomioistuimen toimivallasta sekä ­tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 ku­moamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 täytäntöönpanoon. Tämän asetuksen valmistelun aikana lakivaliokunta on antanut ehdotuksesta lausunnot LaVL 23/2002 vp ja LaVL 4/2002 vp.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa an­netun neuvoston asetuksen soveltamisesta. Laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyt­tämät täydentävät kansalliset säännökset muun muassa toimivaltaisesta tuomioistuimesta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomion tunnustamista tai täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevissa asioissa sekä keskusviranomaisesta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan asetuksesta johtuvia seurannaismuutoksia viiteen eri lakiin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuo­mioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 ­kumoamisesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 (ns. Bryssel IIa -asetus) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2004. Sitä sovelletaan pääosiltaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2005. Kuten Bryssel IIa -asetuksen nimikkeestä ilmenee, sillä korvataan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa annettu neu­voston asetus (EY) N:o 1347/2000 (ns. Bryssel II -asetus).

Bryssel IIa -asetuksen aineellinen soveltamisala on laajempi kuin Bryssel II -asetuksessa, sillä avioliiton purkamista koskevien asioiden lisäksi se käsittää myös vanhempainvastuuta koskevat asiat. Viimeksi mainituilla asioilla tarkoitetaan lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja edunvalvontaan kuuluvia asioita. Vanhempainvastuun piiriin kuuluvat myös lapsen sijoittaminen sijaisperheeseen tai hoitolaitokseen.

Bryssel IIa -asetuksessa edellytetään eräin osin annettavaksi sitä täydentävää kansallista sääntelyä. Tarvittava sääntely toteutetaan hal­lituksen esitykseen sisältyvillä lakiehdotuksilla.

Yksityiskohtana lakivaliokunta on kiin­nittänyt huomiota 3. lakiehdotuksen 8 §:n 2 momenttiin, jossa säädetään siitä, minkä kunnan sosiaalilautakunnalle sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on esitettävä vahvistettavaksi, jos lapsella ei ole asuinpaikkaa Suomessa. Ehdotetun säännöksen mukaan vahvistamistoimivalta kuuluu sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on viimeksi ollut Suomessa asuinpaikka tai, jos lapsella ei ole ollut Suomessa asuinpaikkaa, sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsen vanhemmilla tai jommallakummalla vanhemmista tai huoltajaksi esitetyllä henkilöllä on asuinpaikka. Jos minkään kunnan sosiaalilautakunta ei näiden sääntöjen mukaan ole toimivaltainen, sopimus on esitet­tävä vahvistettavaksi Helsingin kaupungin so­siaalilautakunnalle.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan momentin sisältö on osittain virheellinen, koska lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 7 §:n mukaan sosiaalilautakunta voi vahvistaa vain sellaisia vanhempien lapsen huollosta tekemiä sopimuksia, joissa huolto uskotaan joko molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa 3. lakiehdotuksen 8 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että siitä poistetaan sanat "tai huoltajaksi esitetyllä henkilöllä".

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 3. lakiehdotuksen 8 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus

8 §

Sopimuksen vahvistaminen

(1 mom. kuten HE)

Jos lapsella ei ole asuinpaikkaa Suomessa, sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on viimeksi ollut Suomessa asuinpaikka tai, jos lapsella ei ole ollut Suomessa asuinpaikkaa, sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsen vanhemmilla tai jommallakummalla vanhemmista (poist.) on asuinpaikka. Jos minkään kunnan sosiaalilautakunta ei edellä sanotun mukaan ole toimivaltainen, sopimus on esitettävä vahvistettavaksi Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalle.

(3 ja 4 mom. kuten HE)


Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

vpj. Susanna Rahkonen /sd
jäs. Esko Ahonen /kesk
Lasse Hautala /kesk
Tatja Karvonen /kesk
Petri Neittaanmäki /kesk
Heli Paasio /sd
Lyly Rajala /kok
Tero Rönni /sd
Petri Salo /kok
Pertti Salovaara /kesk
Minna Sirnö /vas
Timo Soini /ps
Astrid Thors /r
Marja Tiura /kok
Jan Vapaavuori /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Risto Eerola

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.