Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

HaVM 38/2010 vp - HE 266/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 266/2010 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 59/2010 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, ylitarkastaja Sanna Sutter, sisäasiainministeriö
 • yksikön päällikkö Sofie From-Emmesberger, ulkoasiainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö
 • johtaja Pekka Nuutinen, Metsälän vastaanottokeskus
 • johtaja Sirpa Kansanaho, Oulun vastaanottokeskus
 • ylitarkastaja Päivi Keskitalo, Vähemmistövaltuutetun toimisto
 • vs. maahanmuuttoasioiden johtaja Leena Pellilä, Helsingin kaupunki
 • sosiaalineuvos Kristiina Hehku, Ilman huoltajaa Suomeen tulevien turvapaikanhakijalasten edustajien yhdistys ETU ry, edustaen Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkostoa
 • johtava lakimies Marjaana Laine, Pakolaisneuvonta ry
 • monikulttuurisuuden asiantuntija Anna Mikkonen, Väestöliitto, edustaen Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkostoa

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • lapsiasiavaltuutettu
 • sisäasiainministeriö, poliisiosasto
 • tietosuojavaltuutettu
 • Poliisihallitus
 • Joutsenon vastaanottokeskus
 • Helsingin poliisilaitos
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen somaliliitto ry
 • ETU — Edustajat turvapaikanhakijalapselle ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta. Lailla turvattaisiin kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua saavan ja ihmiskaupan uhrin toimeentulo ja huolenpito.

Vastaanottoa koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin säätämällä kotouttamisesta ja kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta eri laeissa. Tavoitteena on selkeä ja yksiselitteinen laki, joka edistää vastaanottopalvelujen tarjonnan yhdenmukaisuutta. Lakiin otettaisiin säännökset viranomaisten toimivallasta ja tehtävistä, kustannusten korvaamisesta, vastaanotto- ja järjestelykeskuksista, vastaanottopalveluista, ihmiskaupan uhrien auttamisesta, ilman huoltajaa olevan lapsen edustamisesta, henkilörekistereistä ja muutoksenhausta.

Sisällöltään vastaanottoa koskevat säännökset säilyisivät pääosin ennallaan. Merkittävimmät muutokset koskevat kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäistä suojelua saaville maksettavan taloudellisen tuen irrottamista yleisestä toimeentulotuesta. Lakiin ehdotetaan lisäksi useita täsmennyksiä liittyen muun muassa ter­veydenhuoltopalveluihin, ilman huoltajaa olevien lasten majoittamiseen ja henkilörekistereihin. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevat säännökset otetaan lakiin sellaisenaan. Niihin liittyviä muutostarpeita selvitetään erillisessä hankkeessa, jonka suositukset valmistuvat vasta tämän hallituksen esityksen antamisen jälkeen.

Maahanmuuttovirastosta annettuun lakiin, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin, ulkomaalaislakiin, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin, vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettuun lakiin ja lastensuojelulakiin ehdotetaan tehtäväksi uuden kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettavan lain edellyttämät vähäiset tarkistukset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Yleistä

Hallintovaliokunta pitää maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) kokonaisuudistusta tarpeellisena. Vielä voimassa olevan lain selkeyttäminen on tärkeää. Maahanmuuttajien kotouttamista ja kansainvälistä suojelua hake­vien vastaanottoa koskevat säännökset on syytä koota eri lakeihin. Valiokunta on mietinnössään (HaVM 26/2010 vp ) hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 185/2010 vp) laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää myös esitystä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Vastaanottoraha

Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen 19 §:ssä määritellään, mitä vastaanottorahalla tarkoitetaan ja millaisia menoja sen perus- ja täydentävällä osalla ajatellaan katettaviksi. Vastaanottorahan määrästä säädetään 20 §:ssä ja sen tarkistamisesta 22 §:ssä. Kansainvälistä suojelua ja tilapäistä suojelua saaville maksettava taloudellinen tuki on hallituksen esityksessä irrotettu yleisestä toimeentulotuesta. Toimeentulotuen sijasta aikuisille turvapaikanhakijoille maksettaisiin vastaanottorahaa ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille käyttörahaa (21§).

Hallituksen esityksen perustelujen taulukossa (s. 24) verrataan nyt 20 §:ssä säädettäväksi ehdotetun kuukausittaisen vastaanottorahan määrää kansainvälistä suojelua hakevan saamaan taloudelliseen tukeen muissa Pohjoismaissa. Taulukon mukaan Norja ja Tanska maksavat tukea Suomea enemmän, kun taas Suomi maksaa tukea huomattavasti Ruotsia enemmän. Vaikka tuen määriin tekisi ostovoima- ja valuuttakurssikorjaukset, on ero tuen määrässä esimerkiksi yksin asuvan aikuisen osalta, mikäli hän saa vain majoituksen ilman aterioita, noin 70 euroa­ kuukaudessa.

Viime vuonna Suomeen oli lokakuun loppuun mennessä tullut yhteensä 3 290 kansainvälistä suojelua hakevaa. Ruotsiin heitä oli marraskuun loppuun mennessä saapunut 31 819, Norjaan 10 064 ja Tanskaan 4 534 henkilöä. Hallintovaliokunta on useissa eri yhteyksissä tuonut selkeästi kantanaan esille, että Suomessa kansainvälistä suojelua saaville maksettavien tu­kien ja korvausten pitää olla tasapainossa vertailumaitten kanssa eivätkä ne saa muodostaa vetovoimatekijöitä turvapaikanhakemiselle ja humanitaariselle maahanmuutolle.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 59/2010 vp) todennut, että kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan välttämätön toimeentulo ja huolenpito turvataan vastaanottokeskuksen järjestämin vastaanottopalveluin, joihin lakiehdotuksen 13 §:n mukaan kuuluvat muun ohella majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut sekä mahdollisesti myös ateriat. Välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon liittyvää sääntelyä pidetään merkityksellisenä perustuslain 19 §:n 1 momentin kannalta.

Hallintovaliokunta on pyytänyt asiassa lisäselvitystä Ruotsissa maksettavan taloudellisen tuen riittävyydestä. Saadun selvityksen mukaan hakijoille Ruotsissa maksettava taloudellisen tuen perusosa on pysynyt vuodesta 1994 ennallaan. Ruotsin vastaanottolain muutostarpeita selvittäneessä raportissa (Aktiv väntan- asylsökande i Sverige 2009) on todettu, että perusosan määrää tulisi nostaa. Nykyisellään se ei selvityksen mukaan riitä kattamaan hakijoiden menoja ja johtaa siihen, että heille on myönnettävä täydentävää tukea, mikä lisää työmäärää ja resurssitarpeita. Taloudellista tukea koskevat muutosehdotukset oli selvityksen mukaan tarkoitus valmistella Ruotsissa vuoden 2010 aikana, mutta asia ei ole edennyt.

Hallintovaliokunta toteaa, että Ruotsissa maksettavan taloudellisen tuen riittävyydestä saatu selvitys osoittaa, että siellä nyt maksettavan Suomen tasoa alhaisemman perusosan määrää on suunniteltu nostettavaksi. Kun kansainvälistä suojelua saavien saamien palveluiden kokonaismäärän selvittäminen vertailumaissa on lisäksi haastavaa sen vuoksi, että he saavat palveluita ja tukea myös osana yleistä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää, valiokunta katsoo, että 1. lakiehdotuksen 20 §:ää ei ole syytä muuttaa. Valiokunta korostaa tässäkin yhteydessä kuitenkin, että ruokapalvelun ja rahana maksettavan tuen osuutta kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäistä suojelua saaville pitää selvittää kotoutumisen tehokkuuden ja turvapaikkajärjestelmän houkuttelevuuden vähentämisen näkökulmasta, erityisesti sellaisten hakijoiden kohdalla, joiden hakemukset ovat perusteettomia.

Välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut

Hallituksen esityksen 25 ja 26 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista. Joissakin asiantuntijalausunnoissa on katsottu, että säännökset laajentaisivat palveluita ja kustannuksia nykyisestä.

Saadun selvityksen mukaan tarjottujen palvelujen laajuutta ei ole lakiehdotuksessa kuitenkaan tarkoitus muuttaa, vaan palvelut rajataan edelleen välttämättömään. Voimassa olevan lain puutteena on pidetty sitä, että se ei määrittele riittävästi, mitä välttämättömillä sosiaali- ja terveyspalveluilla tarkoitetaan. Hallituksen esityksessä halutaan selkeyttää tilannetta viittauksin sosiaali- ja terveydenhuollon lakeihin, pyrkimyksenä kirjata lakiin ja sen perusteluihin se palvelujen taso, mitä tälläkin hetkellä tarjotaan kansainvälistä suojelua hakeville. Sosiaalipalveluiden välttämättömyyden arvioi selvityksen mukaan aina sosiaalihuollon ammattihenkilö. Samoin terveydenhuoltopalvelujen osalta ter­veydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidontarpeen potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Arvioitaessa otetaan huomioon se, että oleskelu hakijana on aina tilapäistä, vaikka oleskeluaika vastaanottokeskuksissa voi yksittäistapauksittain vaihdella suuresti.

Kansainvälistä suojelua hakevien oikeudellinen neuvonta

Joissakin asiantuntijalausunnoissa on pidetty puutteena, että lakiehdotuksessa ei säädetä kansainvälistä suojelua hakevien oikeudellisesta neuvonnasta.

Saadun selvityksen mukaan vastaanottokeskuksilla on nykyisin merkittävä tehtävä oikeusavun järjestämisessä hakijoille. Sisäasiainministeriössä on kuluvan vuoden tammikuussa asetettu hanke, jossa selvitetään kansainvälistä suojelua hakevalle annettavaa oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua. Tavoitteena on selvittää palvelujen nykytilanne ja arvioida alustavasti mahdolliset muutostarpeet, jotka liittyvät palvelujen järjestämiseen, niiden sääntelyyn ja rahoitukseen. Hankkeen määräaika päättyy 15.3.2011.

Yksin maahan tulleiden alaikäisten palvelut

Joissakin asiantuntijalausunnoissa on katsottu, että yksin maahan tulleilla alaikäisillä tulee olla samat oikeudet palveluihin kuin muilla ilman huoltajaa olevilla alaikäisillä Suomessa.

Saadun selvityksen mukaan jo nyt käsiteltävänä olevan lain valmisteluvaiheessa on pohdittu sitä, pitäisikö vastuu ilman huoltajaa olevien lasten vastaanotosta siirtää sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen ja käytännön toiminta kuntien lastensuojeluviranomaisille. Hallintovaliokunta on kuitenkin eri yhteyksissä korostanut sitä, että maahanmuuttoasiat tulee olla koottuna yhden ministeriön hallinnon alle. Eri ministe­riöiden yhteistyöhön on jatkossakin syytä kiinnittää huomiota.

Ihmiskaupan uhrien auttaminen

Joissakin asiantuntijalausunnoissa on esitetty, että säännökset ihmiskaupan uhrista ja ihmiskaupan auttamisjärjestelmästä pitäisi koota omaan lakiinsa ihmiskaupasta.

Saadun selvityksen mukaan ihmiskaupan uhrien auttamista koskevat säännökset otettiin lakiin sellaisenaan voimassa olevasta kotouttamislaista. Niihin liittyviä muutostarpeita selvitetään erillisessä hankkeessa, jonka suositukset valmistuvat keväällä 2011. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevien säännösten muuttamiseksi tullaan valmistelemaan erillinen hallituksen esitys.

Perusopetukseen osallistuminen

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta kansainvälistä suojelua hakeville oppivelvollisuusikäisille. Tämä johtuu siitä, että kansainvälistä suojelua hakeva lapsi ei ole perusopetuslain mukaan oppivelvollinen, koska häntä ei pidetä Suomessa vakinaisesti asuvana.

Hallintovaliokunta pitää tärkeänä selvittää, olisiko kansainvälistä suojelua hakevien lasten oikeus maksuttomaan perusopetukseen turvattavissa perusopetuslaissa.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
2 luku. Vastaanotto
12 §. Vastaanotto laajamittaisen maahantulon yhteydessä.

Pykälän 3 momentti sisältää kuntia koskevan velvoitteen tehdä Maahanmuuttoviraston kanssa 10 §:ssä tarkoitettu sopimus ja perustaa tarpeellinen määrä järjestely- ja vastaanottokeskuksia sekä ylläpitää niitä. Valiokunta ehdottaa momenttia muutettavaksi siten, että kuntiin kohdistuva velvoite järjestely- ja vastaanottokeskusten perustamiseen ja ylläpitoon poistetaan. Laajamittaiseen maahantuloon liittyvä alueel­linen näkökulma turvataan ehdotetun 2 momentin mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kuntien keskenään solmimin varautumissuunnitelmin.

3 luku. Vastaanottopalvelut
25 §. Sosiaalipalvelut.

Pykälän 1 momentissa tarkoitettuja sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaisia sosiaalipalveluja annettaisiin vain silloin, kun sosiaalihuollon ammattihenkilö pitää niitä yksittäistapauksessa välttämättöminä. Valiokunta ehdottaa 1 momenttia täsmennettäväksi vielä siten, että sosiaalipalveluiden antaminen rajataan ajallisesti palveluihin, jotka ovat välttämättömiä sinä aikana, jona henkilö saa vastaanottopalveluja.

26 §. Terveydenhuoltopalvelut.

Pykälässä viitataan kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 10 kohtaan. Valiokunta ehdottaa, että tämän sijasta viitataan 1.5.2011 voimaan tulevaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:ään, joka koskee kiireellistä sairaanhoitoa.

48 §. Vastaanoton asiakasrekisteriin talletettavat tiedot.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota pykälän 5 kohtaan. Sen mukaan vastaanoton asiakasrekisteriin voidaan tallettaa tietoja rekisteröidyn etnisestä alkuperästä ja uskonnollisesta vakaumuksesta, jos se on tarpeen vastaanottopalvelujen järjestämiseksi ja rekisteröity antaa siihen suostumuksensa. Valiokunta on esittänyt, että kyseinen säännös on syytä poistaa.

Hallintovaliokunta toteaa, että pykälän 5 kohdan tarkoituksena on turvata se, että majoituspalvelujen järjestämisessä voidaan ottaa huomioon mahdolliset jännitteet eri etnisten tai uskonnollisten ryhmien välillä. Vastaanottokeskus päättää hakijan majoittamisesta ja sillä on vastuu asukkaistaan. Hallintovaliokunta ei kuitenkaan pidä käytännön työn ja edellä mainitun tavoitteen kannalta täysin välttämättömänä, että kyseiset tiedot merkitään rekisteriin, ja ehdottaa, että mainittu lainkohta poistetaan.

53 §. Tiedonsaantioikeus rekistereistä.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että käsitettä rekisterinpitäjä täsmennetään pykälässä siten, että rekisterinpitäjällä tarkoitetaan lain 47 §:ssä mainittua rekisterinpitäjää.

58 §. Tiedonsaantioikeus.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että se pitää pykälän 1 momentissa säädettyä tiedonsaantioikeutta selvästi liian väljänä ja yksilöimättömänä. Pykälässä on valiokunnan mielestä eriteltävä olennaisesti tarkemmin tietojen saantiin oikeutetut sekä se, mitä ja ketä koskevia tietoja tiedonsaantioikeus koskee, jotta 1. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallintovaliokunta ehdottaa koko pykälän uusimista tämän mukaisesti.

7. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
25 §. Ilmoitusvelvollisuus.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 25 §. Muutos kohdistuu kuitenkin vain pykälän 1 momentin 10 kohtaan. Eduskunnan lakivaliokunnassa on saman aikaisesti käsiteltävänä hallituksen esitys lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 282/2010 vp). Sen 4. lakiehdotus sisältää esityksen lastensuojelulain 25 ja 25 d §:n muuttamisesta. 25 Pykälän 3 momenttia esitetään muutettavaksi ja samalla pykälään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi. Hallintovaliokunta ehdottaa, että nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen osalta muutetaan vain 25 §:n 1 momenttia momenttien päällekkäisen muutostarpeen poistamiseksi.

Säätämisjärjestys

Hallintovaliokunta toteaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, koska hallintovaliokunta on ottanut asianmukaisesti huomioon perustuslakivaliokunnan 1. lakiehdotuksen 58 §:stä tekemän valtiosääntöoikeudellisen huomautuksen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että 2.—6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—7 §

(Kuten HE )

2 luku

Vastaanotto

8—11 §

(Kuten HE)

12 §

Vastaanotto laajamittaisen maahantulon yhteydessä

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Varautumissuunnitelman tehneisiin kuntiin tai kuntiin, joihin maahan tulleiden ulkomaalaisten sijoittaminen olosuhteet huomioon ottaen on muutoin perusteltua, on perustettava tarpeellinen määrä järjestely- ja vastaanottokeskuksia. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa, mitä kuntia tässä momentissa säädetty velvollisuus koskee. Keskusten perustamisesta ja ylläpidosta on tehtävä Maahanmuuttoviraston kanssa 10 §:ssä tarkoitettu sopimus.

3 luku

Vastaanottopalvelut

13—24 §

(Kuten HE)

25 §

Sosiaalipalvelut

Kansainvälistä suojelua hakevalla, tilapäistä suojelua saavalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:ssä tarkoitettuja sosiaalipalveluja, jos sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi ne välttämättömiksi sinä aikana, jona henkilö on oikeutettu vastaanottopalveluihin.

(2 mom. kuten HE)

26 §

Terveydenhuoltopalvelut

Kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada terveydenhuoltopalveluja siten kuin terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:ssä ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 2 momentissa säädetään sekä oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimia muita terveyspalveluja.

(2 mom. kuten HE)

27—32 §

(Kunten HE)

4 luku

Ihmiskaupan uhrin auttaminen

33—38 §

(Kuten HE)

5 luku

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustaminen

39—44 §

(Kuten HE)

6 luku

Rekisterit

45—47 §

(Kuten HE)

48 §

Vastaanoton asiakasrekisteriin talletettavat tiedot

Vastaanoton asiakasrekisteriin saa tallettaa 45 §:ssä mainittujen henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä asia- tai asiakasnumeron, nimet, sukupuolen, syntymäajan, -paikan ja -maan, henkilötunnuksen ja ulkomaisen henkilönumeron tai muun ulkomaisen henkilön yksilöimiseksi annetun tunnuksen, kansalaisuustiedot sekä tiedot siviilisäädystä ja perhesuhteista. Rekisteriin saa tämän lisäksi tallettaa tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn:

(1—4 kohta kuten HE)

(5 kohta poist.)

(5 kohta kuten HE:n 6 kohta)

49—52 §

(Kuten HE)

53 §

Tiedonsaantioikeus rekistereistä

Tämän lain 47 §:ssä mainitulla rekisterinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada Maahanmuuttovirastolta, poliisilta, rajatarkastusviranomaiselta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta vastaanoton asiakasrekisteriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot.

(2 mom. kuten HE)

54 §

(Kuten HE)

7 luku

Oikeusturva

55—57 §

(Kuten HE)

8 luku

Erinäiset säännökset

58 §

Tiedonsaantioikeus

Sisäasiainministeriöllä, Maahanmuuttovirastolla, vastaanotto- ja järjestelykeskuksella ja kunnan viranomaisella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tämän lain 3 ja 4 luvun mukaisten tehtävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot toisiltaan, 3 ja 4 luvun mukaisia palveluja tuottavalta yksityiseltä palvelujen tuottajalta ja ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyltä edustajalta.

Tämän lain 3 ja 4 luvun mukaisia palveluja tuottavalla yksityisellä palveluntuottajalla, jonka asiakas turvapaikanhakija, tilapäistä suojelua saava tai ihmiskaupan uhri on, on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä Maahanmuuttovirastolta ja vastaanotto- ja järjestelykeskukselta palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät tiedot.

Ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyllä edustajalla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tämän lain 41 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot Maahanmuuttovirastolta, vastaanotto- ja järjestelykeskukselta, kunnan viranomaiselta sekä 3 ja 4 luvun mukaisia palveluja tuottavalta yksityiseltä palvelujen tuottajalta. (Uusi 3 mom.)

59—63 §

(Kuten HE)

9 luku

Voimaatulosäännökset

64 §

(Kuten HE)


7.

Laki

lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 25 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 88/2010, seuraavasti:

25 §

Ilmoitusvelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

(2 ja 3 mom. poist.)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)


Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Antti Rantakangas/kesk
vpj. Tapani Mäkinen/kok
jäs. Thomas Blomqvist/r
Maarit Feldt-Ranta/sd
Juha Hakola/kok
Heli Järvinen/vihr
Pietari Jääskeläinen/ps
Oiva Kaltiokumpu/kesk
Timo V. Korhonen/kesk
Petri Pihlajaniemi/kok
Raimo Piirainen/sd
Lenita Toivakka/kok
Unto Valpas/vas
vjäs. Markku Pakkanen/kesk
Veijo Puhjo/vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.