Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

183 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning183/2020Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Lagstiftning182/2020Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Lagstiftning181/2020Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Lagstiftning180/2020Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Lagstiftning179/2020Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning178/2020Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning177/2020Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen (I kraft 14.4.2020–13.05.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning176/2020Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (I kraft 14.4.2020–13.05.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning175/2020Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (I kraft 14.4.2020–13.05.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning174/2020Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen (I kraft 14.4.2020–13.05.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning173/2020Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom (I kraft 14.4.2020–13.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning172/2020Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning171/2020Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 55  § i kommunikationsministeriets arbetsordning (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning170/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020
 • Säädökset > Lagstiftning169/2020Lag om temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning168/2020Lag om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning167/2020Lag om temporär ändring av arbetsavtalslagen (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning166/2020Lag om ändring av 12 kap. 3 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning165/2020Lag om ändring av 37 a § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning164/2020Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning163/2020Lag om ändring av arbetsavtalslagen (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning162/2020Lag om upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning161/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning160/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning159/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning158/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning157/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning156/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning155/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning154/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
 • Säädökset > Lagstiftning153/2020Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning152/2020Tilläggsbudgeten för 2020
 • Säädökset > Lagstiftning151/2020Riksdagens beslut om ändring av 3 § instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning150/2020Riksdagens beslut om ändring av 13 § riksdagens arbetsordning (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning149/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning148/2020Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2020
 • Säädökset > Lagstiftning147/2020Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
 • Säädökset > Lagstiftning146/2020Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
 • Säädökset > Lagstiftning145/2020Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
 • Säädökset > Lagstiftning144/2020Statsrådets förordning om tidsfristen för en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsanstalter under exceptionella omständigheter
 • Säädökset > Lagstiftning143/2020Statsrådets förordning om temporära undantag från kör- och vilotider inom vägtrafiken
 • Säädökset > Lagstiftning142/2020Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020 (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning141/2020Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 25.3.2020/140 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (gäller till 19.04.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 25.3.2020/139 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96–103 § i beredskapslagen (gäller till 13.04.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning138/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (Utgiven: 25.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning137/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret (Utgiven: 25.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning136/2020Finansministeriets förordning om ändring av bilagan till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 25.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning135/2020Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
 • Säädökset > Lagstiftning134/2020Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (Utgiven: 23.3.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.