Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

1596 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1596/2019Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning
 • Säädökset > Lagstiftning1595/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1594/2019Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten
 • Säädökset > Lagstiftning1593/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1592/2019Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1591/2019Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1590/2019Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1589/2019Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1588/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1587/2019Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2020
 • Säädökset > Lagstiftning1586/2019Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1585/2019Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1584/2019Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1583/2019Lag om ändring av 50 § i lagen om skatteuppbörd (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1582/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1581/2019Lag om ändring av 5 a och 5 c § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1580/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1579/2019Lag om ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1578/2019Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1577/2019Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1576/2019Lag om ändring av lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1575/2019Lag om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1574/2019Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1573/2019Lag om temporär ändring av lagen om skatteredovisning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1572/2019Lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023
 • Säädökset > Lagstiftning1571/2019Lag om ändring av 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1570/2019Lag om ändring av 29 § i inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1569/2019Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1568/2019Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1567/2019Lag om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
 • Säädökset > Lagstiftning1566/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1565/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1564/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1563/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1562/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1561/2019Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1560/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1559/2019Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning
 • Säädökset > Lagstiftning1558/2019Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1557/2019Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1556/2019Lag om inkomstskatteskalan för 2020
 • Säädökset > Lagstiftning1555/2019Lag om ändring av 5 § i punktskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1554/2019Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1553/2019Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1552/2019Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
 • Säädökset > Lagstiftning1551/2019Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
 • Säädökset > Lagstiftning1550/2019Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1549/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
 • Säädökset > Lagstiftning1548/2019Lag om ändring av foderlagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1547/2019Riksdagens beslut om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1546/2019Statsbudgeten för 2020
 • Säädökset > Lagstiftning1545/2019Lag om ändring av 25 § i lagen om farledsavgift (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1544/2019Lag om ändring av 42 § i lagen om registrering av farkoster (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1543/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1542/2019Lag om ändring av 49 och 49 a § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1541/2019Lag om ändring av 21 § i lagen om transport av farliga ämnen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1540/2019Lag om ändring av 24 § i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1539/2019Lag om ändring av 106 a § i vägtrafiklagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1538/2019Lag om ändring av 80 § i postlagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1537/2019Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1536/2019Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1535/2019Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1534/2019Lag om ändring av 20 a § i lotsningslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1533/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1532/2019Lag om ändring av 15 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1531/2019Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1530/2019Lag om ändring av 27 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1529/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1528/2019Lag om ändring av 41 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1527/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om fartygsapotek (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1526/2019Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1525/2019Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om marin utrustning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1524/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1523/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1522/2019Lag om ändring av 55 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1521/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1520/2019Lag om ändring av 25 § i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1519/2019Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1518/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1517/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1516/2019Lag om ändring av 13 f § i fartygsregisterlagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1515/2019Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1514/2019Lag om ändring av 22 a och 93 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1513/2019Lag om ändring av 15 § i lagen om alkolås (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1512/2019Lag om ändring av 31 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1511/2019Lag om ändring av 53 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1510/2019Lag om ändring av 95 och 95 a § i körkortslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1509/2019Lag om ändring av 14 kap. 3 § i domstolslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1508/2019Lag om flyttning av fordon
 • Säädökset > Lagstiftning1507/2019Lag om ändring av spårtrafiklagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1506/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om Trafikskyddet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1505/2019Lag om ändring av lagen om transportservice (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1504/2019Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1503/2019Lag om ändring av lagen om enskilda vägar (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1502/2019Lag om ändring av banlagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1501/2019Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1500/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata
 • Säädökset > Lagstiftning1499/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1498/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1497/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2020

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.