Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1992

806 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1715/1992Trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1714/1992Trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1713/1992Jord- och skogsbruksministeriets beslut om prestationer för vilka kontrollcentralen för växtproduktion uppbär avgift (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1712/1992Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantbrukets forskningscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna
 • Säädökset > Lagstiftning1711/1992Finansministeriets beslut om när statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
 • Säädökset > Lagstiftning1710/1992Finansministeriets beslut om när statens utvecklingscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda
 • Säädökset > Lagstiftning1709/1992Skattestyrelsens beslut om upphävande av beslutet om avdrag för representationsutgifter (6/72)
 • Säädökset > Lagstiftning1708/1992Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1707/1992Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1706/1992Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1705/1992Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1704/1992Statsrådets beslut om avgifter för Bilregistercentralens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1703/1992Förordning om registrering av fordon (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1702/1992Förordning om besiktning av fordon (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1701/1992Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om arbetspolitiskt samarbete
 • Säädökset > Lagstiftning1699/1992Förordning om upphävande av 16 § 2 mom. förordningen om verkställighet av fängelsestraff
 • Säädökset > Lagstiftning1698/1992Förordning om justitiekanslersämbetet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1697/1992Reglemente för justitiekanslern i statsrådet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1693/1992Lag om temporär ändring av lagen om laggranskningsrådet
 • Säädökset > Lagstiftning1691/1992Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Enonkoski, Punkaharju och Savonranta kommuner samt Nyslotts stad till Kerimäki kommun
 • Säädökset > Lagstiftning1679/1992Lag om vissa arrangemang för finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1678/1992Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i fråga om dagpenningar enligt sjukförsäkringssystemet
 • Säädökset > Lagstiftning1677/1992Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning1676/1992Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • Säädökset > Lagstiftning1675/1992Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning1674/1992Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Haukivuori och Hankasalmi kommuner samt Pieksämäki landskommun till Kangasniemi kommun
 • Säädökset > Lagstiftning1673/1992Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Evijärvi och Kortesjärvi kommuner
 • Säädökset > Lagstiftning1672/1992Statsrådets beslut om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1670/1992Förordning om temporär årsavgift för sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver företagshälsovårdsservice
 • Säädökset > Lagstiftning1669/1992Lag om temporär årsavgift för sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver företagshälsovårdsservice
 • Säädökset > Lagstiftning1667/1992Statsrådets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1665/1992Förordning om försäkringskassor
 • Säädökset > Lagstiftning1663/1992Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1662/1992Lag om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst
 • Säädökset > Lagstiftning1661/1992Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1656/1992Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1655/1992Lag om upphävande av lagen on temporär ändring av 14 § lagen om rehabiliteringspenning
 • Säädökset > Lagstiftning1649/1992Lag om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1645/1992Lag om avgift som för 1993 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
 • Säädökset > Lagstiftning1641/1992Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån
 • Säädökset > Lagstiftning1636/1992Förordning om bostadssparpremier
 • Säädökset > Lagstiftning1634/1992Lag om bostadssparpremier
 • Säädökset > Lagstiftning1629/1992Lag om upphävande av vissa stadganden i lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland
 • Säädökset > Lagstiftning1628/1992Lag om upphävande av 3 a kap. lagen om försäkringsbolag
 • Säädökset > Lagstiftning1622/1992Lag om upphävande av 8 § lagen om placeringsfonder
 • Säädökset > Lagstiftning1621/1992Lag om upphävande av 7 § lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag
 • Säädökset > Lagstiftning1613/1992Lag om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1612/1992Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1610/1992Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för modersmålsundervisning av elever med främmande modersmål och för sådan undervisning som syftar till att upprätthålla de språkkunskaper som finländska elever som inflyttat från utlandet har förvärvat utomlands i grundskolan och gymnasiet
 • Säädökset > Lagstiftning1609/1992Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för stödundervisning av invandrare i grundskolan och gymnasiet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.