Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1983

544 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1155/1983Päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta
 • Säädökset > Lagstiftning1154/1983Päätös vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
 • Säädökset > Lagstiftning1153/1983Päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1152/1983Päätös saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1148/1983Asetus valtion polttoainekeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1142/1983Laki kansanterveyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtävien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi
 • Säädökset > Lagstiftning1141/1983Asetus geologian tutkimuskeskuksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1133/1983Päätös eläinlääkäreiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten valtionosuuden perusteista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1132/1983Asetus valtion lihantarkastamon suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1131/1983Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1129/1983Asetus kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1125/1983Laki vuodelta 1984 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta
 • Säädökset > Lagstiftning1117/1983Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1984
 • Säädökset > Lagstiftning1114/1983Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämästä pienten ja keskisuurten yritysten liikkeenjohdollisesta koulutuksesta perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1112/1983Asetus Ajokki Oy:n lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1111/1983Asetus Imatran Voima Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1110/1983Asetus Oy Sisu-Auto Ab:n lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1109/1983Asetus neuvostoliittolaisten järjestöjen osallistumisesta kalanviljelystoimenpiteisiin Inarinjärven kalakantojen säilyttämiseksi Neuvostoliiton kanssa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1107/1983eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1105/1983Laki varmuusvarastointimaksusta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1102/1983Päätös Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1984
 • Säädökset > Lagstiftning1101/1983Päätös vuonna 1984 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
 • Säädökset > Lagstiftning1100/1983Päätös maatalousmaan arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1098/1983Laki vuodelta 1984 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
 • Säädökset > Lagstiftning1096/1983Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1983 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning1095/1983Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lagstiftning1094/1983Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1093/1983Laki valtiontilintarkastajain kansliasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1092/1983Päätös osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1091/1983Päätös ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1089/1983Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1088/1983Päätös kalan ja kalavalmisteiden histamiinipitoisuudesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1087/1983Päätös eräiden kuntien ja kunnanosien määräämisestä erityisalueiksi
 • Säädökset > Lagstiftning1086/1983Päätös toimenpiteistä nuorisopoliittisen suunnittelun ja yhteistyön kehittämiseksi keskushallinnossa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1085/1983Päätös valtion nuorisoneuvostosta
 • Säädökset > Lagstiftning1084/1983Valtioneuvoston päätös valtion urheiluneuvostosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1079/1983Päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1078/1983Päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1077/1983Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1076/1983Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1069/1983Lag om strålsäkerhetscentralen
 • Säädökset > Lagstiftning1067/1983Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1066/1983Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1984 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1065/1983Päätös vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1063/1983Asetus lennätinmaksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1062/1983Asetus puhelinmaksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1061/1983Laki Suomen liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen annetun lain kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1060/1983Päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista aineista sekä niiden merkinnöistä ja myrkkyluokituksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1057/1983Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1036/1983Asetus Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastonhoitajan viran kelpoisuusehdoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1035/1983Evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslaki (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1033/1983Laki Oulun yliopistosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1030/1983Päätös eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1024/1983Asetus tutkimusvähennyksestä valtionverotuksessa
 • Säädökset > Lagstiftning1023/1983Laki tutkimusvähennyksestä valtionverotuksessa
 • Säädökset > Lagstiftning1021/1983Päätös niistä vuonna 1984 järjestettävistä taidekilpailuista, joista saatuja palkintoja ei katsota veronalaisiksi tuloiksi
 • Säädökset > Lagstiftning1020/1983Päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1019/1983Päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun korottamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1018/1983Asetus luonnonsuojelualueiden hankinnasta, hoidosta ja hallinnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1016/1983Förordning om farledsavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1015/1983Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion polttoainekeskuksen hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1013/1983Laki eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1012/1983Päätös valtion raittius- ja alkoholiasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1010/1983Barnskyddsförordning
 • Säädökset > Lagstiftning1009/1983Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1007/1983Asetus väliaikaisesta poikkeuksesta raha-automaattiasetukseen
 • Säädökset > Lagstiftning1006/1983Raha-arpajaisasetus (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1001/1983Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning995/1983Lag om geologiska forskningscentralen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning994/1983Asetus keskitetysti hyväksyttyjen rakennustuotteiden ja virallisen tarkastusjärjestelmän vastavuoroista hyväksymistä koskevien pohjoismaisten suuntaviivojen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning993/1983Asetus Suomen hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välisen kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning992/1983Asetus Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Lagstiftning991/1983Laki Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning990/1983Päätös sokerin tullin väliaikaisesta poistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning987/1983Asetus Teollistamisrahasto OY:n lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning969/1983Militär disciplinförordning (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning964/1983Militär rättegångsförordning
 • Säädökset > Lagstiftning963/1983Förordning om tillämpningsområdet för stadgandena angående straff för militära brott (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning962/1983Päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning952/1983Päätös asumistuen määräytymisperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning951/1983Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning950/1983Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
 • Säädökset > Lagstiftning947/1983Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1984
 • Säädökset > Lagstiftning946/1983Laki aluevaihdosta valtion ja Hämeenlinnan kaupungin välillä
 • Säädökset > Lagstiftning938/1983Päätös invaliidihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettujen avustusten, välineiden ja laitteiden antamisesta sekä asunnon muutostöiden kustantamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning937/1983Päätös vastustettavista eläintaudeista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning936/1983Päätös työntekijäin eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa, yrittäjien eläkelaissa ja merimieseläkelaissa tarkoitetun viivästymiskoron määräämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning934/1983Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1983 ja 1984
 • Säädökset > Lagstiftning931/1983Asetus perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning930/1983Asetus kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning926/1983eräistä poikkeuksista valtakunnallisista työttömyyskassoista annettuun lakiin
 • Säädökset > Lagstiftning923/1983Asetus Albanian kanssa kulttuurin ja tieteen alalla tapahtuvasta vaihdosta vuosiksi 1983-1985 tehdyn ohjelman voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning915/1983Päätös eräiden tavaroiden vapauttamisesta tasausverosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning914/1983Päätös eräiden hintojen tai hinnoitteluperusteiden vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning908/1983Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 16 §:n 4 momentin kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning904/1983Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning896/1983Asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning894/1983Asetus Intian kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning893/1983Asetus Sosialististen neuvostotasavaltain liiton kanssa ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pidentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning892/1983Asetus linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.