Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1980

570 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1107/1980Päätös kuoreen ja muikun kalastamisesta Kymen läänissä
 • Säädökset > Lagstiftning1105/1980Asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuosina 1975 ja 1976 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1104/1980Asetus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehtyä yleissopimusta (CMR) koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1103/1980Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1102/1980Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1101/1980Asetus kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjen, vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1100/1980Laki kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyn, vuonna 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning1099/1980Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1098/1980Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Lagstiftning1097/1980Laki öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1096/1980Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvien oppilaiden majoitus- ja ruokailukustannuksista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1095/1980Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvalle oppilaalle myönnettävästä erityistuesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1094/1980Päätös kurssiaikana palkkaa tai muuta vastaavaa tuloa saavan työllisyyskoulutukseen osallistuvan oppilaan oikeudesta koulutustukeen sekä ilmaiseen oppilasmajoitukseen ja ruokailuun (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1093/1980Päätös asumistuen määräytymisperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1092/1980Päätös niistä perusteista, joiden mukaan rakennusten jälleenhankinta-arvo on vuodelta 1980 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa arvioitava
 • Säädökset > Lagstiftning1090/1980Valtioneuvoston päätös valtion radiorahaston varojen käytöstä
 • Säädökset > Lagstiftning1087/1980Laki vuodelta 1981 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun sairausvakuutusmaksusta
 • Säädökset > Lagstiftning1086/1980Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1981
 • Säädökset > Lagstiftning1083/1980Laki eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin
 • Säädökset > Lagstiftning1082/1980Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1080/1980Förordning om högskoleexamina på teater- och dansområdet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1078/1980Asetus pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamisesta Islantia varten tehtyyn sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1077/1980Asetus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1076/1980Laki Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning1075/1980Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning1074/1980Laki Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning1073/1980Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 4 momentissa mainitussa tapauksessa sovellettavasta ennakonpidätystunnuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning1072/1980Päätös vuodelta 1980 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
 • Säädökset > Lagstiftning1071/1980Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1981 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1070/1980Päätös vuodelta 1980 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1069/1980Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
 • Säädökset > Lagstiftning1068/1980Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
 • Säädökset > Lagstiftning1067/1980Päätös vuonna 1981 kannettavan ennakon perusteeksi pantavasta tulosta
 • Säädökset > Lagstiftning1066/1980Päätös vuodelta 1980 toimitettavassa verotuksessa maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1065/1980Päätös eräiden alueiden pidättämisestä riistanhoidollisiin tarkoituksiin (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1064/1980Päätös luonnonsuojelualueen muodostamisesta maanomistajalle aiheutuvan menetyksen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1062/1980Päätös vuoden 1981 aikana markkinoitavan silakan, kilohailin ja särjen vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1061/1980Asetus kesäajasta vuonna 1981
 • Säädökset > Lagstiftning1060/1980Laki Helsingin yliopiston Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitoksesta
 • Säädökset > Lagstiftning1059/1980Laki kieli-instituuttien ottamisesta valtion haltuun.
 • Säädökset > Lagstiftning1058/1980Laki Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1057/1980Laki Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1054/1980Päätös kehitysalueella sijaitseville ammatillisille oppilaitoksille vuotuisiin käyttökustannuksiin myönnettävän lisäavustuksen perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1052/1980Asetus opetusministeriön erään viran perustamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1051/1980Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1050/1980Asetus lääninhallitusten eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1049/1980Asetus sisäasiainministeriön erään viran perustamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1048/1980Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien luettelon muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1047/1980Asetus oikeuskanslerinviraston sekä oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1046/1980Laki kunnallisten ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten johtokunnista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1045/1980Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1043/1980Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1039/1980Asetus valtion maitotalouden tutkimuslaitoksen erinäisistä suoritteista perittävistä maksuista
 • Säädökset > Lagstiftning1036/1980Laki valtion viljavarastosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1033/1980Laki Suomen Tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1981
 • Säädökset > Lagstiftning1031/1980Förordning om ansvarighet för oljeskador (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1029/1980Laki Suomen Vientiluotto Oy:n ulkomaisen luotonoton korkotuesta
 • Säädökset > Lagstiftning1028/1980Lag om farledsavgift. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1025/1980Päätös linja-autoliikenteessä käytettävän dieselöljyn valmisteveron palauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1024/1980Päätös ehdoista, joilla eräät tuotteet vapautetaan valmisteverosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1022/1980Asetus eräistä tuotteista suoritettavasta valmisteveron palautuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning1021/1980Asetus polttoaineverosta
 • Säädökset > Lagstiftning1020/1980Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1019/1980Asetus Outokumpu Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1014/1980Työsuojeluhallituksen päätös työmaalla tapahtuvasta räjähdysaineen valmistuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning1013/1980Päätös työllisyysasetuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1011/1980Päätös terveyskeskusten tai sairaanhoitolaitosten perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1981
 • Säädökset > Lagstiftning1010/1980Päätös terveyskeskusten ja sairaanhoitolaitosten eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1981
 • Säädökset > Lagstiftning1008/1980Päätös voin hinnanalennusmaksusta
 • Säädökset > Lagstiftning1007/1980Päätös viljantutkimustoimikunnan tutkimuslaboratorion tarkastusmaksuista
 • Säädökset > Lagstiftning1005/1980Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
 • Säädökset > Lagstiftning1003/1980Päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten
 • Säädökset > Lagstiftning1002/1980Päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen tukiosan maksamista varten
 • Säädökset > Lagstiftning1001/1980Päätös kananmunien tuotannon keskeyttämisestä tehtävistä sopimuksista
 • Säädökset > Lagstiftning1000/1980Asetus valtion radiorahastosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning997/1980Laki aluevaihdosta valtion ja Varmans Ab -nimisen osakeyhtiön välillä
 • Säädökset > Lagstiftning995/1980Päätös yleisillä teillä olevien lauttojen varusteista ja niiden liikenteen valvomisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning994/1980Asetus yhteisantennilaitosten tarkastuksista suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning993/1980Asetus hissien tarkastuksista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning985/1980Päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun markkamäärän tarkistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning984/1980Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1981
 • Säädökset > Lagstiftning983/1980Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1981
 • Säädökset > Lagstiftning982/1980Valtioneuvoston päätös henkilökuljetuksiin käytettävistä rakennushisseistä ja niiden tarkastuksesta (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning981/1980Päätös päihdehuollon eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1981
 • Säädökset > Lagstiftning979/1980Asetus työelämän suhteiden neuvottelukunnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning929/1980Asetus teollisuussihteerin suoritteista perittävistä maksuista
 • Säädökset > Lagstiftning928/1980Asetus valtion maatalouskemian laitoksen suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning927/1980Asetus valtion hevosjalostuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning926/1980Asetus valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning925/1980Asetus valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning924/1980Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning906/1980Tullausarvolaki (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning903/1980Asetus teknilliselle tarkastuslaitokselle suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning902/1980Asetus taideteollisen korkeakoulun suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning901/1980Asetus kihlakunnanoikeuden istuntopäiväkirjasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning899/1980Laki Jyväskylän yliopistosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning894/1980Laki merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Lagstiftning893/1980Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain soveltamisajan jatkamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning890/1980Päätös valtion työntekijäin työkirjasta annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning889/1980Päätös lisämääräyksiä työ- ja oppisopimussuhteessa valtioon oleville henkilöille annettavasta työkirjasta ja sen pitämisestä sisältävän valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.