Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1978

619 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1144/1978Päätös verotuslain 45 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1143/1978Päätös Luettelo ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1979
 • Säädökset > Lagstiftning1142/1978Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna 1979
 • Säädökset > Lagstiftning1137/1978Laki eräiden virkojen ja toimien perustamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1135/1978Päätös vuodelta 1978 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
 • Säädökset > Lagstiftning1133/1978Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
 • Säädökset > Lagstiftning1132/1978Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
 • Säädökset > Lagstiftning1131/1978Päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksusta vuonna 1979
 • Säädökset > Lagstiftning1130/1978Päätös vuodelta 1978 toimitettavassa verotuksessa maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1129/1978Päätös vuodelta 1978 toimitettavassa verotuksessa kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1128/1978Päätös vuodelta 1978 toimitettavassa verotuksessa maatalousmaan arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1127/1978Päätös työttömyyskorvausten korottamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1126/1978Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoista
 • Säädökset > Lagstiftning1125/1978Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
 • Säädökset > Lagstiftning1124/1978Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1123/1978Asetus eräiden posti- ja lennätinlaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1122/1978Asetus eräiden puolustusvoimien toimien perustamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1118/1978Asetus kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista
 • Säädökset > Lagstiftning1115/1978Laki poikkeusmenettelystä vuosien 1973-1976 kansa-ja peruskoulun valtionavustusten suorittamisessa
 • Säädökset > Lagstiftning1112/1978Lag om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1111/1978Päätös merimiesveron suorittamisesta vuonna 1979 sekä tammikuulta liikaa suoritetun merimiesveron oikaisemisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1110/1978Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vuonna 1979 sovellettavasta pidätystaulukosta
 • Säädökset > Lagstiftning1109/1978Päätös osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1108/1978Päätös rajoitetusti verovelvollisen opiskelijan tai harjoittelijan palkasta tehtävästä vähennyksestä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1107/1978Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1979 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1106/1978Päätös vuodelta 1978 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1105/1978Päätös eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
 • Säädökset > Lagstiftning1104/1978Päätös tullipiireistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1103/1978Päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
 • Säädökset > Lagstiftning1102/1978Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lagstiftning1101/1978Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn luottosopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1100/1978Asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1099/1978Asetus Maailmanpostiliiton perussopimuksen toisen lisäpöytäkirjan sekä liiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1098/1978Laki maidon ja sianlihan markkinoimismaksusta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1094/1978Lag om investeringsreserveringar.
 • Säädökset > Lagstiftning1089/1978Päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun markkamäärän tarkistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1087/1978Päätös radiolaitteiden rakentamisesta ja käyttämisestä sekä tarkastamisesta suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1086/1978Asetus terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai kuntainliitolta saamien toimenpidepalkkioiden huomioon ottamisesta eläkkeen perusteena olevana palkkana
 • Säädökset > Lagstiftning1083/1978Asetus peruskoulun opinto-ohjaajan tutkintoon johtavan koulutuksen väliaikaisesta järjestämisestä Helsingin yliopistossa
 • Säädökset > Lagstiftning1082/1978Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1081/1978Asetus luonnontieteellisistä tutkinnosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1080/1978Asetus humanistisista tutkinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1075/1978Päätös Kemin nimismiespiirin nimen muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1073/1978Asetus invaliidihuoltolaissa tarkoitetusta suojatyöstä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1065/1978Päätös vuodelta 1978 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1061/1978Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
 • Säädökset > Lagstiftning1058/1978Päätös reumatautisten hoitolaitosten päivämaksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1057/1978Päätös siirtymisestä SI-järjestelmän käyttöön valtionhallinnossa annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1056/1978Päätös eräistä liikevaihtoverottomista peruselintarvikkeista tehdyn vähennyksen laskemisperusteista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1055/1978Päätös eräistä maahantuoduista elintarvikkeista maksettavan liikevaihtoveronpalautuksen laskemisperusteista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1054/1978Päätös paahtamattoman kahvin tullin väliaikaisesta poistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1051/1978Förordning angående samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1048/1978Asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain soveltamisesta kunnallisveron osalta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Lagstiftning1047/1978Asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1045/1978Asetus Teollisuuden Voima Oy - Industrins Kraft Ab:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1044/1978Asetus Mortgage Bank of Finland Oy:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1043/1978Asetus Kemi Oy:n ulko- ja kotimaisille lainoille myönnettävistä valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1042/1978Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1041/1978Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1978 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning1038/1978Laki suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1029/1978Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1028/1978Päätös asumistuen määräytymisperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1027/1978Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1026/1978Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
 • Säädökset > Lagstiftning1021/1978Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
 • Säädökset > Lagstiftning1020/1978Päätös vuoden 1979 aikana markkinoitavan silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1019/1978Päätös tärkkelysteollisuusperunan tuotantopalkkiosta
 • Säädökset > Lagstiftning1016/1978Päätös maidon tuotantoavustuksista
 • Säädökset > Lagstiftning1015/1978Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1014/1978Asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1011/1978Laki aluevaihdosta valtion ja Teollisuuden Voima Oy- Industrins Kraft Ab:n välillä
 • Säädökset > Lagstiftning1010/1978Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1009/1978Päätös työnantajan velvollisuudeksi säädetystä työterveyshuollosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1008/1978Asetus Albanian kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1007/1978Asetus Tansanian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1006/1978Laki Tansanian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning1005/1978Asetus Romanian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1004/1978Laki Romanian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning1003/1978Asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1002/1978Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning1001/1978Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1979
 • Säädökset > Lagstiftning999/1978Päätös julkisten kaupanvahvistajien annettaviksi ohjeiksi maanhankintaluvan hakemista varten maa- ja metsätalousmaan kaupassa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning998/1978Päätös alueellisesta kuljetustuesta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrän korottamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning995/1978Asetus Suomen Teollisuuspankki Oy:n, Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n sekä Suomen Kiinteistöpankki Oy:n ulkomaisten kunnallislainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning994/1978Asetus Kemijoki Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning992/1978Laki vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelun perusteista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning991/1978Päätös ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille altistuvien luetteloinnista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning990/1978Päätös sähkölaitosten tarkastuksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning989/1978Päätös Turun, Vaasan, Itä-Suomen ja Rovaniemen hovioikeuspiirien kielellisestä jaotuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning988/1978Valtioneuvoston päätös työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning987/1978Asetus työterveyshuoltolaissa tarkoitetusta yrittäjästä ja muusta omaa työtään tekevästä
 • Säädökset > Lagstiftning986/1978Asetus alkoholijuomien anniskelusta kansainvälisessä yhdysliikenteessä olevassa junassa
 • Säädökset > Lagstiftning984/1978Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning979/1978Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning978/1978Päätös palkkiotalletuslain mukaisten säästöpalkintojen suuruudesta vuodelta 1979 toimitettavassa arvonnassa
 • Säädökset > Lagstiftning971/1978Laki eräiden tuotannollisten investointien hankintamenojen poikkeuksellisesta vähentämisestä verotuksessa
 • Säädökset > Lagstiftning965/1978Päätös kahden tilan siirtämisestä Kangasalan kunnasta Valkeakosken kaupunkiin
 • Säädökset > Lagstiftning964/1978Päätös erään tilanosan ja eräiden alueiden siirtämisestä Sotkamon kunnasta Kajaanin kaupunkiin ja kahden tilanosan ja eräiden alueiden siirtämisestä Kajaanin kaupungista Sotkamon kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning963/1978Päätös vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnettävien korkotukilainojen korosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning962/1978Päätös teollisuuden vesiensuojelulainojen korosta (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.