Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1953

377 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning575/1953Päätös teräksisten paineastioiden hitsauksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning574/1953Päätös teräksisten paineastiain aineksista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning573/1953Päätös teräksisten paineastiain ja niiden osien mitoituksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning571/1953Päätös asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning568/1953Päätös asuntolainojen korkokannasta
 • Säädökset > Lagstiftning567/1953Päätös huoneenvuokrien korotusmääristä
 • Säädökset > Lagstiftning566/1953Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1954
 • Säädökset > Lagstiftning565/1953Päätös saksalaista tai espanjalaista alkuperää olevista tavaroista kannettavista tulleista
 • Säädökset > Lagstiftning563/1953Päätös makeisvalmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning561/1953Asetus maalaitosten paineastiain tarkastuksesta suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning560/1953metsänparannusasetus
 • Säädökset > Lagstiftning559/1953Laki kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen annetun lain 63 §:n muuttamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning558/1953Laki perintökaaren 16 luvun muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning557/1953Laki tullien kantamisesta vuonna 1954
 • Säädökset > Lagstiftning556/1953Päätös kansanedustajain lukumäärästä eri vaalipiireissä
 • Säädökset > Lagstiftning555/1953Asetus lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista perittävistä maksuista
 • Säädökset > Lagstiftning554/1953Laki merenkulun edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
 • Säädökset > Lagstiftning553/1953Päätös margariinin hinnoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen kumoamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning552/1953Päätös virvoitusjuomien hinnoista annettujen päätösten kumoamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning551/1953Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
 • Säädökset > Lagstiftning550/1953Päätös eräistä kansanedustajain vaaleissa käytettävistä kaavoista
 • Säädökset > Lagstiftning548/1953Päätös matkustajakorttien mallien vahvistamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning547/1953Asetus eräiden Turkin kanssa tehdyn maksusopimuksen määräysten muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning546/1953Asetus Brasilian kanssa tehdyn maksusopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning543/1953Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning542/1953Päätös Sotevan väliaikaisesta tililaitoksesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning541/1953Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning540/1953Päätös tukku- ja vähittäiskaupassa olevan jakelusäännöstelyn alaisen ns. korttisokerin sekä siirapin luovuttamisesta valtiolle
 • Säädökset > Lagstiftning539/1953Päätös ulkomaalta tuotavan sokerin säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning538/1953Asetus taiteiden edistämiseksi annettavien apurahojen jakamisesta kolmivuotiskautena 1954 - 1956
 • Säädökset > Lagstiftning536/1953Laki kirkkolain 247 §:n 3 momentin muuttamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning535/1953Laki kirkkolain 18 §:n muuttamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning532/1953Laki makeisvalmisteverosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning529/1953Laki eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning527/1953Päätös valtion kalastuslainoista
 • Säädökset > Lagstiftning526/1953Päätös kaupungeista ja kauppaloista, jotka vapautetaan toistaiseksi eräiden maanhankinta-alueiden kuntoonpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning525/1953Asetus niistä kertoimista, joilla arvonvähennyksiä on korotettava tulo- ja omaisuusverotuksessa vuodelta 1953
 • Säädökset > Lagstiftning524/1953Asetus valtion tulo-ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning523/1953Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lagstiftning522/1953Lag om lön i vissa fall åt värnpliktig, som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten
 • Säädökset > Lagstiftning518/1953Laki kansanedustajain vaalista vuonna 1954
 • Säädökset > Lagstiftning517/1953Laki eräiden maanhankintalain nojalla annettujen lainvoiman saaneiden päätösten purkamisen rajoittamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning516/1953Asetus eräiden merenkulkulaitoksen alusten virkojen ja toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning515/1953Asetus säännöistä yhteentörmäysten ehkäisemiseksi merellä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning514/1953Asetus tie- ja vesirakennushallinnon insinöörien toimituskirjain maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning512/1953Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1953 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning511/1953Päätös vuoden 1954 tammikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
 • Säädökset > Lagstiftning510/1953Päätös Eläke-Varma-keskinäinen vakuutusyhtiö nimisen vakuutuslaitoksen suoritettavan eläkkeen sekä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura nimisen henkivakuutuslaitoksen suoritettavan elinkoron tai eläkkeen taikka ryhmähenkivakuutuksen nojalla suoritettavan henkivakuutussumman ulosmittauskiellosta
 • Säädökset > Lagstiftning509/1953Asetus ylivartijan toimen perustamisesta Toijalan ja Kouvolan vankiasemille
 • Säädökset > Lagstiftning507/1953J julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävä vuonna 1954
 • Säädökset > Lagstiftning506/1953Laki eräiden tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien rahastojen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning505/1953Päätös ruoka- ja kahvileivän hinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning504/1953Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1954
 • Säädökset > Lagstiftning502/1953K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
 • Säädökset > Lagstiftning490/1953Päätös tulojen enimmäismääristä perheenasuntoavustuksia myönnettäessä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning489/1953Asetus asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning488/1953Asuntotuotantolaki (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning487/1953Päätös margariinivalmisteiden sekä ulkomaalta tuotujen margariinivalmisteiden raaka- aineiden ja laardin säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning486/1953Asetus elintarvikenäytteiden ottamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning485/1953Asetus Suomen ja Norjan välillä vapautumisesta asevelvollisuudesta eräissä tapauksissa 22 päivänä syyskuuta 1953 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning484/1953Laki kunnan lisätalousarviosta
 • Säädökset > Lagstiftning483/1953Laki eräistä kansakoulutointa koskevista väliaikaisista järjestelyistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning480/1953Laki eräiden Suomen, Tanskan , Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen 1, 2 ja 3 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning479/1953Päätös maidon hinnoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning478/1953Päätös juuston hinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning477/1953Asuntotuotannon veronhuojennuslaki
 • Säädökset > Lagstiftning476/1953Laki valtion vuoden 1953 indeksiehtoisen obligatiolainan indeksikorotuksen verovapaudesta
 • Säädökset > Lagstiftning474/1953Laki niistä yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista on suoritettava maksuja
 • Säädökset > Lagstiftning473/1953Päätös juuston hinnoista
 • Säädökset > Lagstiftning472/1953Päätös eräiden viljatuotteiden ylimmistä hinnoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning470/1953Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusprosentista
 • Säädökset > Lagstiftning469/1953Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
 • Säädökset > Lagstiftning468/1953Päätös Loviisan raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning467/1953Päätös voin hinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning466/1953Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning465/1953Asetus yksityisluontoisten maatalousoppilaitosten valtionavustuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning464/1953Lag angående godkännande av vissa stadganden i överenskommelsen om ändring av 2, 7 och 9 artiklarna i den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 6 februari 1931 avslutade konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
 • Säädökset > Lagstiftning463/1953Päätös oikeudesta käyttää veronalaista ajoneuvoa liikenteessä vuoden 1954 tammi- ja helmikuun aikana
 • Säädökset > Lagstiftning462/1953Päätös maan jakamisesta veropiireihin
 • Säädökset > Lagstiftning461/1953K Tasavallan Presidentin avoin kirje ja käsky uusien edustajanvaalien toimittamisesta ja eduskunnan kokoontumisesta uusille valtiopäiville
 • Säädökset > Lagstiftning459/1953Laki valtion rakennushallinnon viroista ja toimista
 • Säädökset > Lagstiftning458/1953Päätös nautakarjan, hevosten, lampaiden ja sikojen ruokintaan tarkoitettujen rehusuolaseosten standardisoimisesta
 • Säädökset > Lagstiftning457/1953Päätös valtion kalastuslainoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning456/1953Asetus kalastuksesta valtion Haapasaari-Virolahden alueella (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning455/1953Asetus metsälintujen metsästyksestä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning454/1953Asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1953 muutosasiakirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning453/1953Asetus eräiden Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa tehdyn tavaranvaihto- ja maksusopimuksen määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning451/1953Päätös oravan, saukon ja näädän pyynnistä
 • Säädökset > Lagstiftning450/1953Päätös tulo- ja omaisuusveron kannosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning449/1953Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Mikkelin maalaiskunnasta Mikkelin kaupunkiin
 • Säädökset > Lagstiftning445/1953Asetus Åbo Akademi nimisen korkeakoulun kemiallis-tekniselle tiedekunnalle myönnetystä oikeudesta antaa diploomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin arvoja (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning440/1953Päätös vuoden 1953 joulukuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
 • Säädökset > Lagstiftning438/1953Päätös eräiden Närpiön tuomiokuntaan kuuluvien käräjäkuntien yhdistämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning436/1953K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
 • Säädökset > Lagstiftning433/1953Laki maataloustuotannon edistämisrahastosta annetun lain kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning432/1953Laki valtion suhdannerahastosta annetun lain kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning431/1953Laki meijerilainarahaston lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning430/1953Päätös jatketusta hirvenmetsästyksestä
 • Säädökset > Lagstiftning424/1953Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
 • Säädökset > Lagstiftning423/1953Päätös erään tilan siirtämisestä Parikkalan kunnasta Simpeleen kuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.