Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kemikalielag (upphävt) 14.7.1989/744

Denna lag har upphävts genom L 9.8.2013/599, som gäller fr.o.m. 1.9.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (3.6.2005/391)

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förebygga och avvärja av kemikalier orsakade skador på hälsan och miljön samt risker för bränder och explosioner.

Bestämmelser om vad som i denna lag avses med kemikalier finns i 10 §.

2 § (18.12.1992/1412)

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller kemikalier samt tillverkning, import, utsläppande på marknaden, distribution, förpackning, försäljning eller annan överlåtelse, upplagring, innehav och förvaring, användning, export, provning, annonsering samt annan härmed jämförbar hantering av kemikalier. (3.6.2005/391)

Denna lag tillämpas även, med undantag av 5 och 7 kap., på sådana biocidpreparat vilkas effektivitet baserar sig på mikroorganismer. (23.12.1999/1198)

Denna lag tillämpas dessutom på verkställandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan REACH-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan CLP-förordningen, och de bestämmelser som Eur...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.