Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om skada, ådragen i militärtjänst 28.5.1948/404

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

I enlighet med denna lag erlägges ersättning för av tjänsten orsakad kroppsskada eller sjukdom, därest densamma drabbat:

1) värnpliktig;

2) arbetspliktig i försvarsväsendets arbete; eller

3) annan sådan i försvarsväsendets tjänst anställd eller i dess uppdrag stadd person, om vars rätt att på grund av kroppsskada erhålla ersättning icke stadgas i lagen om innehavare av statens tjänst och befattning tillkommande skadestånd för olycksfall, ej heller i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring.

I enlighet med denna lag erlägges likaså ersättning för kroppsskada, som genom olycksfall drabbat finsk medborgare i annat än i 1 mom. avsett fall, om den förorsakats av försvarsväsendet tillhöriga vapen, projektiler, minor, sprängämnen eller annan krigsmateriel, vilka icke på rättsstridigt sätt varit i annans än försvarsväsendets besittning.

Föreligger synnerlig orsak, kan genom förordning bestämmas, att stadgandena i denna lag skola tillämpas även på värvat manskap, så ock på i 1 mom. 3 punkten avsedd innehavare av tjänst och befattning samt på arbetare.

2 § (22.3.1967/122)

Kroppsskada anses vara orsakad av tjänsten, ifall den drabbat den skadade, då han för fullgörande av sina tjänsteåligganden befunnit sig på viss för honom bestämd tjänstgörings- eller arbetsplats eller därtill hörande område eller på färd, som hör till hans tjänsteåligganden, så ock då han företager färd för att omedelbart inträda i tjänstgöring eller vidtaga med arbete eller därifrån avlägsna sig eller begiva sig på...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.