Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2022/45Liiketoimintakokonaisuus – Sijoitusrahasto – Osittaisjakautuminen – Elinkeinotulon verotus

Diaarinumero:VH/4705/02.05.04/2022
Antopäivä:30.9.2022

A-sijoitusrahasto oli kotimainen sopimusperusteinen pääasiallisesti Itä-Euroopan osakemarkkinoille sijoittava sijoitusrahasto. Hakemuksen mukaan Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa 2022 oli johtanut venäläisiä osakkeita ja Venäjän osakemarkkinoihin suoraan sidoksissa olevia arvopapereita koskevaan vakavaan ja poikkeukselliseen markkinahäiriöön sen seurauksena, että Moskovan pörssissä ulkomaisten sijoittajien kaupankäyntiä oli olennaisesti rajoitettu, minkä lisäksi kaupankäyntiin kohdistui sanktioita. Tästä syystä A-sijoitusrahaston normaali avoinna olo ei ollut mahdollista, vaan B-rahastoyhtiön päätöksellä merkintöjen vastaanottaminen oli keskeytetty rahasto-osuudenomistajien etujen ja yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi.

B-rahastoyhtiö oli selvittänyt eri vaihtoehtoja A-sijoitusrahaston avaamiseksi, ja selvityksen perusteella toteutettavaksi vaihtoehdoksi oli valittu A-sijoitusrahaston osittaisjakautuminen kahdeksi rahastoksi. Suunnitellussa osittaisjakautumisessa A-sijoitusrahaston muut kuin Venäjään liitännäiset varat ja vastuut oli tarkoitus siirtää uuteen perustettavaan sijoitusrahastoon siten, että noin kolmannes siirrettävistä varoista siirrettiin perustettavaan sijoitusrahastoon sellaisinaan. Osassa A-sijoitusrahaston kohdemarkkinoista paikallinen lainsäädäntö ei kuitenkaan sallinut arvopapereiden vastikkeetonta siirtoa ilman arvopaperikauppaa, ja tämän vuoksi noin kaksi kolmannesta A-sijoitusrahaston siirrettävistä varoista oli mahdollista siirtää osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ainoastaan siten, että arvopaperit myytiin ennen järjestelyn toteuttamista, ja perustettava sijoitusrahasto hankki sääntöjensä puitteissa vastaavat varat ja vastuut markkinoilta heti järjestelyn jälkeen.

Asiassa oli ratkaistavana, voitiinko hakemuksessa kuvattuun järjestelyyn, jossa A-sijoitusrahasto jakautui osittain sijoitusrahastolain 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla, soveltaa A-sijoitusrahaston ja sen osuudenomistajan verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 1 momentin 2 kohdan osittaisjakautumista koskevaa säännöstä.

Keskusverolautakunta totesi, että A-sijoitusrahasto oli sijoitusrahastona tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettu yhteisö ja siten elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 §:n 1 momentin nojalla myös lain 52 c §:n 1 momentin 2 kohdan osittaisjakautumista koskevan säännöksen soveltamisalan piirissä. Tämän perusteella elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 2 momentissa tarkoitettua liiketoimintakokonaisuuden käsitettä oli perusteltua tulkita sijoitusrahaston osalta suhteessa sellaiseen toimintaan, jota kyseisessä oikeudellisessa muodossa harjoitetaan.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa ei ollut esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella kyseessä olleen pääosin Itä-Eurooppaan sijoittavan A-sijoitusrahaston tiettyihin yksittäisiin valtioihin tekemistä sijoituksista muodostuvia kokonaisuuksia olisi pelkin maantieteellisin perustein voitu pitää normaalioloissa sellaisina elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 2 momentissa tarkoitettuina kokonaisuuksina, jotka hallinnollisesti muodostivat itsenäisen toiminnan. Kuitenkin kun otettiin huomioon hakemuksessa esitetty selvitys Venäjän Ukrainaan helmikuussa 2022 aloittamaa sotilaallista hyökkäystä seuranneista Venäjälle tehtyihin sijoituksiin kohdistuvista kaupankäyntirajoituksista, keskusverolautakunta katsoi, että kyseisissä olosuhteissa A-sijoitusrahaston Venäjään liitännäisiä varoja sekä muuhun Itä-Eurooppaan kuin Venäjään liitännäisiä varoja voitiin molempia pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 2 momentissa tarkoitettuina liiketoimintakokonaisuuksina.

Siten hakemuksessa kuvattuun järjestelyyn, jossa A-sijoitusrahasto selvitysmenettelyttä siirsi muuhun Itä-Eurooppaan kuin Venäjään liittyvistä sijoituksista muodostuvat varat ja vastuut perustettavalle sijoitusrahastolle ja jätti Venäjään liittyvistä sijoituksista muodostuvan varojen ja vastuiden kokonaisuuden A-sijoitusrahastoon ja jossa A-sijoitusrahaston osuudenomistajat saivat vastikkeena omistamiensa osuuksien mukaisessa suhteessa perustettavan sijoitusrahaston osuuksia, voitiin hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 1 momentin 2 kohdan osittaisjakautumista koskevaa säännöstä.

Kyseisissä olosuhteissa myöskään sitä, että A-sijoitusrahasto oli ulkomaisesta lainsäädännöstä johtuvista syistä pakotettu realisoimaan osan varoistaan ennen järjestelyn toteuttamista, ei voitu pitää esteenä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 1 momentin 2 kohdan säännöksen soveltamiselle, kun perustettava rahasto hankki vastaavat sijoitukset omistukseensa heti järjestelyn jälkeen hakemuksessa kuvatulla tavalla. Ennakkoratkaisu verovuosille 2022 ja 2023.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 § 1 mom. ja 52 c § 1 mom. 2 kohta sekä 2 mom.

Äänestys 7-1

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.

KHO 23.5.2023 taltionumero 1505 (ei muutosta)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.