Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oikeustieteellinen opinnäyte – Artikkeleita oikeustieteellisten opinnäytteiden vaatimuksista, metodista ja arvostelusta

Miettinen, Tarmo (toim.)

Kirjat 16.2.2016, Kokoomateos
Alkuperäinen julkaisupäivä: 16.2.2016

Tiivistelmä

Julkaisun kirjoitukset on laadittu osin yleisen oikeustieteellisen tutkimuksen ja osin oikeustieteellisen opinnäytteen, lähinnä syventävien opintojen tutkielman, näkökulmasta. Osa julkaisun artikkeleista palvelee uskoaksemme myös väitöskirjan tekijöitä. Syventävien opintojen tutkielmia kutsutaan HTM-tutkintojen yhteydessä pro gradu -tutkielmiksi, kun taas oikeustieteellisissä tiedekunnissa vastaavia opinnäytteitä kutsutaan OTM-tutkielmiksi. Syventävien opintojen tutkielmien asema opinnoissa ja niitä koskevat vaatimukset ja arvosteluperusteet ovat kuitenkin samat. Julkaisun tarkoituksena on auttaa erityisesti maisteriopintojaan suorittavia opiskelijoita orientoitumaan oikeustieteellisen tutkimuksen haasteisiin ja vaatimuksiin. Julkaisun artikkelit on ryhmitelty kolmeen osastoon. Kahdessa ensimmäisessä artikkelissa (Seppo Sajama) tarkastellaan tieteenfilosofian ja oikeusfilosofian näkökulmista oikeustieteen peruskysymyksiä: tieteellisyyden vaatimusta ja lainopin argumentaatiota. Jos tutkielman laatija kertoo tutkielman alussa pyrkivänsä tulkitsemaan ja systematisoimaan tutkimusongelmaksi otettua säännöstä tai sääntelyä, on hänen syytä aika ajoin palata näihin tieteellisen ajattelun ja perustelemisen yleisiin vaatimuksiin. Kolmannessa artikkelissa (Niko Soininen) hahmotetaan vaiheittain etenevää tieteellistä kirjoittamisprosessia ja neljännessä (Tomi Voutilainen) tehdään lainopin keinoin selkoa tutkimustyötä koskevista keskeisistä perusoikeuksista: tutkimuksen vapaudesta, oikeudesta tietoon ja oikeudesta henkilötietojen suojaan. Oikeustieteen harjoittajan ammattitaitoon voidaan katsoa kuuluvan sekä tiedonsaantioikeuksien että henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden tunteminen. Julkaisun toisen osaston ensimmäisessä artikkelissa (Antti Kolehmainen) luodaan yleiskuva lainopillisesta tutkielmasta lähtien tutkimuksen kysymyksenasettelun tärkeydestä ja tarkastellen lainopin yleistä metodia oikeustieteellisissä tutkielmissa. Jokainen tutkielma ja väitöskirja rakentuu kuitenkin omanlaisensa tutkimusasetelman varaan, joten jokainen opinnäytteen laatija joutuu tarkentamaan tutkimusongelman ja -metodin yhteensovittamista osana tutkimusprosessia. Apua metodisen moninaisuuden hahmottamiseen tarjotaan artikkelissa, jossa tarkastellaan ympäristöoikeudellisen tutkimuksen suuntauksia ja menetelmiä (Tapio Määttä). Artikkeli tarjoaa orientaatiota tutkimuksen suuntaamisen näkökulmiin muillekin kuin ympäristöoikeudellisen tutkielman tai väitöskirjatyön laatijoille. Ymmärrys eurooppaoikeudellisista oikeuslähteistä ja niiden tulkinnasta (Kim Talus – Sirja-Leena Penttinen) on tarpeellinen käytännöllisesti katsoen kaikille oikeustieteellistä opinnäytettä tänä päivänä laativille opiskelijoille. Oikeustieteellisissä opinnäytteissä käytetään harvakseltaan empiirisen tutkimuksen metodeja, mutta opiskelijoiden on kuitenkin syytä perehtyä siihen, millaisia vaatimuksia empiiriseen tutkimukseen sisältyy ja voidaanko eri metodeja käyttää samassa tutkielmassa (Anssi Keinänen – Ulla Väätänen). Osaston viimeisessä artikkelissa kuvataan, mistä tutkimuksellisista näkökulmista rikollisuutta voidaan lähestyä (Matti Tolvanen). Artikkeli on yhden oppiaineen näkökulmasta kirjoitettu synteesi toisaalta lainopillisesta ja toisaalta empiirisestä tutkimussuuntauksesta. Julkaisun kolmannessa osastossa on katsaus lainopillisten tutkielmien tyypillisiin puutteisiin ja ongelmiin sen perusteella, mihin kahden eri yliopiston tutkielmien tarkastajat ovat lausunnoissaan kiinnittäneet huomiota (Mia Hoffrén). Viimeisessä artikkelissa tehdään yhteenvetoa tutkielman laatijan oikeuksista ja oikeusturvan takeista lähinnä menettelyllisenä kysymyksenä (Tarmo Miettinen). Yksittäiset artikkelit on pääosin julkaistu alkuvuoden 2015 aikana EDILEX-tietokannassa.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.