Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Redogörelse för en empirisk undersökning gällande det svenska språkets ställning i de tvåspråkiga tingsrätterna i södra Finland

Grönqvist, Kaj

JFT 2013/4 s. 314
7.3.2014
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

Finlands grundlags 17 § 2 mom. och Språklagens 3 § 1 mom. garanterar rätten för envar rättssökande att i egen sak och i sak vari han hörs använda sitt modersmål i finländsk domstol. Det har förekommit många signaler i media på att det förekommer problem särskilt i exempelvis polisens service på svenska i svenskbygderna. Fungerar det hela bättre i domstolarna?

År 2013 genomfördes en rättssociologisk empirisk undersökning gällande det svenska språkets ställning i de tvåspråkiga tingsrätterna i södra Finland. Frågeställningar som styrde observationerna i undersökningarna var följande: Hur löper rättegångarna på svenska i domstolar med majoritetsspråket finska? Hur god svenska talar deltagarna i rättegången? Uppmärksammar domstolen de språkliga rättigheterna i processen? Förstår parterna varandra i rättegången? Uppkommer det problem eller missförstånd till följd av användningen av det svenska språket i rättegången? Har de svenskspråkiga problem i domstolen p.g.a. av svenskan? Om det förekommer problem, vad är orsakerna till dessa problem? Avsikt var att utreda hur väl de formella språknormerna i praktiken fungerar i tvåspråkiga domstolar med finska som majoritetsspråk i vårt land.

Rättsväsendet bör också i framtiden lägga särskild vikt vid personalens kunskaper i de båda inhemska språken och vid språkkunskaper överhuvudtaget. Dessa språkkunskaper är en central del av domares, åklagares och den övriga personalens helhetskompetens och betydelsen av språkkunskaper ska inte underskattas. Om personalen vid de tvåspråkiga domstolarna också i framtiden besitter goda språkkunskaper, minskar det behovet av speciallösningar i fråga om språk vid dessa tingsrätter och arbetet i samband med rättsprocesserna kommer att löpa smidigt på ett naturligt sätt. De övriga juristernas kunskaper i de båda inhemska språken bör ytterligare uppmärksammas i samband med juristutbildningen i vårt land.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.