Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 1/2023
Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta

YmVM 1/2023 vp HE 1/2023 vp

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Luonnonsuojelulain (9/2023) 137 §:n 1 momentin siirtymäsäännökseen ehdotetaan lisättävän voimaan jäävien asetusten luetteloon kolme luonnonsuojelualueiden perustamista koskevaa asetusta eli valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta 124/2003, valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 245/2022 ja ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 246/2022, jotta nämä aiemmin perustetut suojelualueet pysyisivät suojeltuina luonnonsuojelulain tullessa voimaan 1.6.2023.

Luonnonsuojelulain 67 §:stä poistettaisiin viittaus eduskuntakäsittelyssä laista poistettuun uhanalaisia luontotyyppejä koskevaan säännökseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.

PERUSTELUT

1 Asian tausta ja valmistelu

Eduskunta hyväksyi 13.12.2022 hallituksen esityksen (HE 76/2022 vp) luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Hallituksen esityksen valmistelun viime vaiheen aikana 31.3.2022 valtioneuvosto antoi asetuksen Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (245/2022) ja ympäristöministeriö asetuksen Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (246/2022). Nämä asetukset ovat jääneet sisällyttämättä hallituksen esityksen siirtymäsäännökseen, joka koskee vuoden 1996 luonnonsuojelulailla perustettuja muita valtion luonnonsuojelualueita. Lisäksi säännöksestä puuttuu myös valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta 124/2003.

Hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyssä luonnonsuojelulaista päätettiin poistaa uhanalaisia luontotyyppejä koskeva säännös lain luvusta 7. Kyseisen luvun 67 §:ään kuitenkin sisältyi viittaus ”tässä luvussa tarkoitettuihin” uhanalaisiin luontotyyppeihin.

2 Nykytila ja sen arviointi

Luonnonsuojelulain 137 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksestä erheessä pois jääneet asetukset kumoutuvat luonnonsuojelulain (9/2023) tullessa voimaan. Mikäli muutosta lakiin ei tehtäisi, kyseisiä luonnonsuojelualueita koskevat asetukset olisi annettava uudelleen.

Eduskuntakäsittelyssä luonnonsuojelulaista uhanalaisia luontotyyppejä koskevan säännöksen poistamisen johdosta luonnonsuojelulain 67 §:ssä oleva viittaus ”tässä luvussa tarkoitettuihin uhanalaisiin luontotyyppeihin” on vailla viittauksen kohdetta.

3 Tavoitteet

Luonnonsuojelulain 137 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksen korjauksella aiemmin valtioneuvoston asetuksella Ruunaan luonnonsuojelualueesta 124/2003, valtioneuvoston asetuksella Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 245/2022 ja ympäristöministeriön asetuksella Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 246/2022 perustetut muut valtion luonnonsuojelualueet pysytettäisiin suojeltuina luonnonsuojelulain tullessa voimaan.

Luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin muutoksella selkeytettäisiin, että avustusta voidaan myöntää kaikkien uhanalaisten luontotyyppien ennallistamiseen.

4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset

Ehdotuksella korjataan kaksi teknisluontoista erhettä luonnonsuojelulaissa ennen lain voimaantuloa. Siirtymäsäännöksen muutoksen vuoksi edellä mainittuja kahta valtioneuvoston asetuksen ja yhtä ympäristöministeriön asetusta ei ole tarvetta antaa uudelleen.

Uhanalaisten luontotyyppien hoitoa koskevan säännöksen antaminen selkeyttää lain sisältöä.

Kummallakaan ehdotetulla muutoksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Siirtymäsäännöksen muuttaminen vähentää lainvalmisteluvirkamiesten työmäärää jonkin verran.

5 Lausuntopalaute

Kyse on 1.6.2023 voimaan tulevan luonnonsuojelulain vähäisestä teknisestä korjauksesta, joten hallituksen esityksestä ei ole pyydetty lausuntoja.

6 Säännöskohtaiset perustelut

67 §. Uhanalaisten luontotyyppien hoito. Säännöksen 1 momentista poistettaisiin sanat ”tässä luvussa tarkoitettuihin” uhanalaisiin luontotyyppeihin, koska kyseisessä luvussa ei säädetä uhanalaisista luontotyypeistä. Muutoksella selkeytettäisiin, että avustusta voidaan myöntää kaikkien uhanalaisten luontotyyppien ennallistamiseen lukuun ottamatta niitä luontotyyppejä, jotka säännöksessä on rajattu soveltamisala ulkopuolelle.

137 §. Kumotun lain nojalla perustetut valtion luonnonsuojelualueet. Säännöksen 1 momentin siirtymäsäännökseen lisättäisiin erheessä pois jääneet asetukset eli valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta 124/2003, valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 245/2022 ja ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 246/2022. Muutoksella nämä jo perustetut muut valtion luonnonsuojelualueet pysytettäisiin suojeltuina luonnonsuojelulain voimaantullessa.

7 Voimaantulo

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan yhtäaikaisesti luonnonsuojelulain kanssa 1.6.2023.

Ponsi

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonsuojelulain (9/2023) 67 §:n 1 momentti ja 137 §:n 1 momentin kohta 20 ja

lisätään 137 §:n 1 momenttiin uudet kohdat 21–23 seuraavasti:

67 §
Uhanalaisten luontotyyppien hoito

Uhanalaisten luontotyyppien, lukuun ottamatta metsälain 10 §:ssä mainittuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kunnostukseen ja hoitoon voidaan myöntää tukea ja avustusta 4 luvussa säädetyn mukaisesti.


137 §
Kumotun lain nojalla perustetut valtion luonnonsuojelualueet

Seuraavat kumotun lain nojalla annetut säädökset jäävät voimaan:


20. ympäristöministeriön asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (333/2021);

21. valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta 124/2003;

22. valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 245/2022;

23. ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 246/2022.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.


Helsingissä 13.4.2023

Pääministeri
Sanna Marin

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Maria Ohisalo

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.