Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 21/2020
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

SiVM 4/2020 vp HE 21/2020 vp

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Perustamishankkeeseen myönnetyn valtionavustuksen palauttamisen määrän laskemista koskevia laskentaperusteita ehdotetaan muutettaviksi siten, että laskentaperusteista poistettaisiin rakennuskustannusindeksi ja samalla tarkennettaisiin perustamishankkeen iän johdosta tehtävää arvon alenemaa koskevaa vähennysprosenttia. Laskentaperusteiden mukaisesti lasketaan perustamishankkeeseen suoritetun valtionavustuksen palautuksen euromäärä niissä tilanteissa, jolloin lain mukaan avustus tulee maksaa takaisin valtiolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaan valtionapuviranomainen voi myöntää valtionavustuksia perustamishankkeisiin sellaisen toiminnan järjestäjille, josta on tarkemmin säädetty liikuntalaissa (390/2015), museolaissa (729/1992), teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992) tai kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (166/2019). Perustamishankkeilla tarkoitetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n mukaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset. Aikaisemmin valtionavustuksia perustamishankkeisiin on voinut myöntää myös esimerkiksi oppilaitosten ja kirjastojen rakennushankkeisiin sekä kirjastoautojen ja –veneiden hankintaan.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n mukaan valtiolle voidaan määrätä palautettavaksi perustamishankkeeseen saatu valtionavustus kerrottuna rakennushankkeen valmistumisen jälkeen tapahtuneella rakennuskustannusindeksin suhteellisella muutoksella ja vähennettynä rakennuksen iästä ja tavanomaisesta kulumisesta johtuvalla kohtuullisella arvon alenemalla, joka on 1 prosenttia vuodessa rakennuksen valmistumisesta 10 vuoden ajan ja tämän jälkeen 2 prosenttia vuodessa palautusvelvollisuuden päättymiseen asti. Palautusvelvollisuus edellyttää lisäksi, että hankittu omaisuus on luovutettu toiselle taikka toiminta on lopetettu tai omaisuuden käyttötarkoitusta on muutettu pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan. Perustamishankkeeseen myönnettyjä avustuksia on jouduttu palauttamaan esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun oppilaitoksena toimivassa rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelma ja tilalle rakennetaan uudet tilat. Joissakin tapauksissa rakennuksia on luovutettu toimintaan, jossa uusi käyttötarkoitus ei enää vastaa aikaisempaa tai rakennuskantaa on yhtiöitetty ja tiloja tarjottu vuokrattavaksi myös muuhun toimintaan.

Rakennuskustannusindeksin pistelukujen aiempaa nopeampi nousu on johtanut tilanteisiin, joissa indeksin korottava vaikutus on ollut suurempi kuin arvon alenema. Tämä on johtanut kohtuuttomiin tilanteiseen, joissa avustuksen palautettava määrä on noussut myönnettyä avustusta korkeammaksi.

Nykyiset palautuksen laskemisperusteet voivat johtaa esimerkiksi seuraavaan lopputulokseen. Lukiorakennuksen korjaushankkeeseen on tammikuussa 2007 myönnetty avustusta 1 000 000 euroa ja se on valmistunut heinäkuussa 2010. Rakennus on jäänyt pois käytöstä elokuussa 2019. Rakennuskustannusindeksin muutos hankkeen valmistumisestä käytöstä poistumiseen on 1,1290. Kohtuullinen arvon alenema 9 vuoden aikana on 9 %. Palautettavaksi määräksi tulisi tällöin 1 027 415 € [=1 000 000 € x 1,1290*(100% - 9 %)].

Irtaimen omaisuuden osalta perustamishankkeessa nykyiset palautuksen laskemisperusteet voivat johtaa seuraavaan lopputulokseen. Kirjastoauton hankintaan on tammikuussa 2007 myönnetty avustusta 100 000 euroa ja hankinta on suoritettu heinäkuussa 2007. Kirjastoauto on jäänyt pois käytöstä elokuussa 2019. Indeksin muutos hankinnasta auton käytöstä luopumiseen on 1,1718. Kohtuullinen arvon alenema 12 vuoden aikana on 14 %. Palautettavaksi määräksi tulee tällöin 100 777 € [=100 000 € x 1,1718*(100% - 14 %)].

Perustamishankkeisiin on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnetty avustuksia vuosina 2005—2019 yhteensä noin 1 miljardi euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosittain myönnetyt avustukset oppilaitosten, kirjastojen, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen hankkeisiin.

Perustamishankkeisiin myönnetyt avustukset vuosina 2005—2019:

Myöntövuosi

Yleissiv. ja amm.

oppilaitokset

(1000 €)

Kirjastot

(1000 €)

Kulttuuri

(1000 €)

Liikuntapaikat

(1000€)

Liikunnan koulutuskeskukset(1000 €)

YHTEENSÄ

(1000 €)

2005 64 000 5 000 2 600 13 677 2 250 87 527
2006 58 000 5 000 2 200 14 654 2 568 82 422
2007 51 800 4 400 2 500 15 652 2 385 76 737
2008 46 000 4 500 2 900 16 500 2 600 72 500
2009 102 500 4 500 6 300 25 383 4 250 142 933
2010 87 500 5 000 3 700 20 607 2 800 119 607
2011 37 000 4 500 7 000 27 329 2 482 78 311
2012 28 000 4 500 6 980 28 456 3 200 71 136
2013 12 000 4 500 6 650 24 250 2 756 50 156
2014 24 600 4 500 6 430 24 000 2 290 61 820
2015 - 4 500 5 430 25 330 2 400 37 660
2016 - - 5 430 25 921 2 400 33 751
2017 - - 5 580 43 921 2 500 52 001
2018 - - 5 580 40 800 2 211 48 591
2019 - - 5 580 * 29 854 * 2 440 * 37 874 *
Yhteensä 511 400 50 900 74 860 376 334 39 532 1 053 026

* vuonna 2019 myönnettävät avustukset

Esityksessä ehdotetaan, että muutetaan perustamishankkeissa takaisin maksettavaksi määrättävien valtionavustusten laskentaperusteita siten, että poistetaan laskentaperusteista rakennuskustannusindeksi ja perustamishankkeeseen myönnetyn avustuksen rakennusten iästä ja tavanomaisesta kulumisesta johtuva kohtuullinen arvon alenema muutettaisiin kahdeksi prosentiksi vuodessa kunkin avustuksen myöntämisestä laskettuna. Lisäksi kirjastoautojen ja -veneiden hankintaan myönnettyjen avustustenarvon alenema olisi puolestaan viisi prosenttia vuodessa.

2 Esityksen vaikutukset

Esitys tarkoittaa sitä, että palautettavaksi määrättävissä oleva euromäärä ei nousisi myönnettyä avustusta suuremmaksi. Muutos vaikuttaisi aikaisemmin mainittujen esimerkkien tapauksissa palautettavaan euromäärään seuraavasti.

Lukiorakennuksen korjaushankkeeseen on tammikuussa 2007 myönnetty avustusta 1 000 000 euroa ja se on valmistunut heinäkuussa 2010. Rakennus on jäänyt pois käytöstä elokuussa 2019. Nykykäytännön mukainen palautettava euromääräksi on 1 027 415 €. Ehdotetun muutoksen mukaisesti avustuksen kohtuullinen alenema olisi 24 % eli 240 000 euroa. Tällöin palautettava euromäärä olisi 760 000 euroa, joka on 267 415 euroa nykykäytännön mukaista palautettavaa euromäärää pienempi.

Kirjastoauton hankintaan on tammikuussa 2007 myönnetty avustusta 100 000 euroa ja hankinta on suoritettu heinäkuussa 2007. Kirjastoauto on jäänyt pois käytöstä elokuussa 2019. Ehdotetun muutoksen mukaisesti avustuksen kohtuullinen alenema olisi 60 % eli 60 000 euroa. Tällöin palautettava euromäärä olisi 40 000 euroa, joka on 60 777 euroa nykykäytännön mukaista palautettavaa euromäärää pienempi.

Palautuksen maksajalle euromääräinen palautusmäärä olisi muutoksen jälkeen kohtuullisempi, kun ajan kulumisesta aiheutuva arvon alenema olisi pystytty huomioimaan nykyistä paremmin. Valtion kannalta palautusten laskemisperusteen muutos ei toisi suuria muutoksia perustamishankkeita koskevaan asiakokonaisuuteen, koska verrattuna myönnettyjen perustamishankkeiden euromääriin, ovat perustamishankkeiden palautukset kuitenkin poikkeuksellisia. Palautuspäätöksistä päättävät valtionapuviranomaisina toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä aluehallintovirastot.

3 Yksityiskohtaiset perustelut

53 §. Perustamishankkeeseen suoritetun valtionavustuksen palautus. Voimassa olevan lain 53 §:n 1 momentti ehdotetaan jaettavaksi kahdeksi momentiksi siten, että pykälän 1 momentissa säädettäisiin palautettavan valtionavustuksen määräytymisestä ja 2 momentissa omaisuuden luovuttamisesta toiselle, joka käyttää omaisuutta valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan.

Ehdotettavan 53 §:n 1 momentissa säädettäisiin palautettavan valtionavustuksen laskennallinen määrittäminen siten, että palautettava valtionavustus ei määräytyisi rakennuskustannusindeksin perusteella ja perustamishankkeeseen myönnetyn avustuksen rakennuksen iästä ja tavanomaisesta kulumisesta johtuva kohtuullinen arvon alenema muutettaisiin 2 prosentiksi vuodessa rakennuksen valmistumisen sijasta kunkin avustuksen myöntämisestä palautusvelvollisuuden päättymiseen asti. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta kirjastoautojen ja -veneiden hankintaan myönnettyjen avustusten arvon alenemasta, joka olisi 5 prosenttia vuodessa laskettuna avustuksen myöntämisestä palautusvelvollisuuden päättymiseen asti. Kirjastoautojen ja -veneiden arvot alenevat nopeammin kuin rakennusten arvot.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa säädöstä vastaavasti valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden toiselle luovuttamisesta johtuvan palautuksen määräämättä jättämisestä, jos omaisuutta käytetään valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan. Samaan perustamishankkeeseen myönnetyn useamman kuin yhden valtionavustuksen palautusvelvollisuus päättyisi viimeisen avustuksen myöntämisestä 15 vuoden kuluttua.

Voimassa olevan lain 53 §:n 2, 3 ja 4 momentit säilyisivät nykyisellään, mutta ne siirtyisivät ehdotettavan pykälän3, 4 ja 5 momenteiksi.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä, aluehallintovirastoilta ja Kuntaliitolta. Aluehallintovirastojen yhteisessä lausunnossa virastojen opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualueet pitivät esitystä perusteltuna ja kannattivat lain 53 §:n muuttamista esitetyllä tavalla. Samoin Kuntaliitto katsoi lausunnossaan perustamishankkeisiin suoritettujen valtionavustusten palauttamista koskevien laskentaperusteiden muuttamista esitetysti tarpeellisena ja kannatettavana. Valtiovarainministeriöllä ei ollut huomautettavaa esitetyistä lakimuutoksista, mutta toivoi perusteluihin täydennystä palautuspäätösten määrän ja vuosittaisen prosentuaalisen arvonaleneman osalta. Perusteluja on näiltä osin täydennetty. Esitys on käsitelty kuntatalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa 12.2.2020.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esityksessä ehdotetaan, että tämän lain voimaantullessa vireillä olevien palautusten laskemiseen sovelletaan tämän lain säännöksiä. Palautuksen maksajalle euromääräinen palautusmäärä olisi muutoksen jälkeen kohtuullisempi, kun ajan kulumisesta aiheutuva arvonalenema pystyttäisiin huomioimaan nykyistä paremmin.

Ponsi

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 53 §, sellaisena kuin se on laissa 1410/2014, seuraavasti:

53 §
Perustamishankkeeseen suoritetun valtionavustuksen palautus

Jos valtionavustuksella hankittu omaisuus luovutetaan toiselle tai jos toiminta lopetetaan taikka omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan, on valtionavustus palautettava valtiolle vähennettynä omaisuuden iästä ja tavanomaisesta kulumisesta johtuvalla kohtuullisella arvon alenemalla, joka on kaksi prosenttia vuodessa kunkin avustuksen myöntämisestä palautusvelvollisuuden päättymiseen asti. Arvon alenema on kuitenkin viisi prosenttia vuodessa, jos avustus on myönnetty kirjastoauton tai -veneen hankintaan.

Jos omaisuus luovutetaan toiselle, joka käyttää omaisuutta valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan, luovutuksesta johtuva palautus voidaan jättää määräämättä, jos luovuttaja omaisuuden luovutuksen yhteydessä sitoutuu vastaamaan palautusehdoista myös luovutuksen jälkeen tai jos luovutuksen saaja sitoutuu vastaaviin omaisuuden luovuttajaa koskeviin palautusehtoihin. Palautusta ei määrätä kuitenkaan suoritettavaksi, jos 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen tapahtuessa hankkeeseen myönnetyn viimeisen valtionavustuksen myöntämisestä on kulunut yli 15 vuotta.

Jos omaisuus, johon on saatu valtionavustusta, tuhoutuu tai vahingoittuu ja siitä saadaan vakuutus- tai muuta korvausta, voidaan valtionavustus 1 momentin mukaisesti laskettuna määrätä palautettavaksi valtiolle tai vähentää uuden perustamishankkeen valtionavustuksesta. Palautusta ei määrätä kuitenkaan suoritettavaksi eikä vähennystä tehdä, jos vahingon tapahtuessa valtionavustuksen myöntämisestä on kulunut yli 15 vuotta.

Palautusvelvollisuudesta ja korvauksen vähentämisestä päättää 57 §:ssä tarkoitettu valtionapuviranomainen. Valtionavustuksen saajan on ilmoitettava valtionapuviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta. Jos käy ilmi, ettei ilmoitusta ole tehty määräajassa, on 1 momentin mukaisesti laskettu valtionavustuksen määrä palautettava valtiolle korkolain (633/1982) 12 §:n mukaisine korkoineen, jollei valtionapuviranomainen erityisestä syystä toisin päätä.

Poiketen siitä, mitä valtion korvauksetta luovuttamien ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen ja irtaimiston luovutussopimuksissa on sovittu palautusehdoista ja mitä edellä tässä pykälässä säädetään perustamishankkeeseen myönnetyn valtionavustuksen palauttamisajasta, palautusta ei määrätä suoritettavaksi, jos kiinteistön tai irtaimiston luovutuksesta on kulunut yli 30 vuotta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain voimaantullessa vireillä olevien palautusten laskemiseen sovelletaan tämän lain säännöksiä.


Helsingissä 19.3.2020

Pääministeri
Sanna Marin

Opetusministeri
Li Andersson

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.